Zasady funkcjonowania oraz odpowiedzialność prawna prokurentów i pełnomocników w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania i podstawami odpowiedzialności cywilnoprawnej związanej z wykonywaniem funkcji prokurenta i pełnomocnika w polskiej spółce kapitałowej. Prokura jest szczególnym gospodarczym pełnomocnictwem o najszerszym ustawowym zakresie umocowania. Opracowania podręcznikowe i komentarze do Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych zawierają jedynie ogólne i zazwyczaj lakoniczne informacje na temat zasad funkcjonowania prokurenta w spółkach kapitałowych oraz zasad ich współdziałania z członkami zarządu. Tymczasem to, w jaki sposób zostanie ukształtowana pozycja prawna prokurenta i pełnomocnika w spółce kapitałowej może istotnie wpływać dla efektywność jej funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe rozumienie instytucji prokury i pełnomocnika oraz przemyślane wykorzystanie jej w strukturze ładu korporacyjnego spółki kapitałowej. Szkolenie ma na celu przedstawić kompleksowo i szczegółowo praktyczne aspekty funkcjonowania prokurenta i pełnomocnika w spółkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem ich współdziałania z członkami zarządu. Przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnoprawnej i karnoprawnej prokurenta po 01.01.2016 r. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną rozwiązania najbardziej doniosłych problemów związanych z prokurą, występujące w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych. Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne kwestie związane z instytucją prokury w spółkach kapitałowych, tj. czy kompetencje prokurenta to jego uprawnienie czy obowiązek, czy prokurent może być pracownikiem spółki kapitałowej, czy prokurenta musi łączyć ze spółką dodatkowy stosunek prawny, czy prokurent jest zobowiązany stosować się do poleceń i wskazówek udzielanych przez zarząd (radę nadzorczą walne zgromadzenie), czy można ograniczyć kompetencje prokurenta w stosunkach wewnatrzspółkowych i w stosunkach wobec osób trzecich, czy prokurenta obowiązuje zakaz działalności konkurencyjnej, czy prokurent może reprezentować wspólników lub akcjonariuszy, czy przysługuje prokurentowi prawo do żądania rozwiązania spółki z o.o., czy prokurentowi przysługuje prawo zgłoszenia do sądu wniosku o upadłość, czy prokurent może zwołać walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników), czy prokurent może dokonywać zgłoszeń do KRS, czy ma prawo podpisywać sprawozdania finansowe, czy może udzielać dalszej prokury, czy może przenieść prokurę na inną osobę (osoby), czy może zawierać umowy z samym sobą w imieniu spółki, czy prokurent może ponieść odpowiedzialność karną za czyny związane z wykonywaniem funkcji prokurenta, czym różni się zwykłe pełnomocnictwo od prokury, jak skutecznie powołać i odwołać prokurenta, czy prokurent może podjąć decyzję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub oddania go do czasowego korzystania, czy prokurent może zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży przedsiębiorstwa, czy prokurent może wnieść przedsiębiorstwo aportem do spółki, czy prokurent może ustanawiać dla swojego mocodawcy innych pełnomocników, jakie są skutki przekroczenia umocowania lub działania bez umocowania itp. Oferta warsztatów szkoleniowych skierowana jest nie tylko do członków zarządu i osób wykonujących funkcje prokurenta i pełnomocnika, ale także do członków rad nadzorczych oraz udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych.
Kto powinien wziąć udział?
Prokurenci i kandydaci na prokurentów
Osoby wykonujące funkcje pełnomocników spółki, zarządu, akcjonariuszy (udziałowców)
Członkowie zarządów spółek kapitałowych
Członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych

Program szkolenia

CZĘŚĆ I
WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE

1. Podstawowe źródła prawa dotyczące instytucji pełnomocnictwa i prokury
2. Źródła wiedzy i informacji o instytucji pełnomocnictwa i prokury
3. Zasady wykładni przepisów prawa spółek kapitałowych.

CZĘŚĆ II
PEŁNOMOCNICNICY W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH ORAZ ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA
Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

1. Pełnomocnictwo na gruncie Kodeksu cywilnego (KC)
Istota i rodzaje pełnomocnictwa
Zasady i forma udzielania pełnomocnictwa
Zasady odwołania pełnomocnictwa i obowiązki odwołanego pełnomocnika
Skutki działania pełnomocnika z przekroczeniem umocowania i bez umocowania
Ustanawianie kolejnych pełnomocników
Czynności prawne pełnomocnika z samym sobą.
2. Pełnomocnictwo na gruncie Kodeksu spółek handlowych (KSH)
Ogólne zasady regulujące pełnomocnictwo w KSH
Spółki z o.o.
Spółki akcyjne.
3. Odpowiedzialność organizacyjna, cywilnoprawna i karnoprawna pełnomocnika za działania i zaniechania
w spółkach kapitałowych
Odpowiedzialność organizacyjna
Odpowiedzialność cywilnoprawna
Odpowiedzialność karnoprawna.

CZĘŚĆ III
PROKURENCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH ORAZ ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA Z
CZŁONKAMI ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

1. Prokura w spółkach kapitałowych na gruncie Kodeksu cywilnego
Istota instytucji prokury i osoby prokurenta w spółkach kapitałowych
Kompetencje do powołania prokurenta w spółkach kapitałowych
Pozytywne przesłanki do bycia prokurentem w spółkach kapitałowych
Zdolność do wykonywania funkcji prokurenta (legitymacja bierna) w spółkach kapitałowych
Forma i sposób udzielenia prokury w spółkach kapitałowych
Rodzaje prokury w spółkach kapitałowych
Prawa i obowiązki prokurenta w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych spółek kapitałowych
Skutki przekroczenia zakresu umocowania w spółkach kapitałowych.
2. Prokura w spółkach kapitałowych na gruncie regulacji Kodeksu spółek handlowych
Regulacje wspólne
Prokurent w spółce z o.o. i współdziałanie z członkami zarządu
Prokurent w spółce akcyjnej i współdziałanie z członkami zarządu
3. Prokura w spółkach kapitałowych na gruncie regulacji ustawy o Krajowym rejestrze sądowym i w orzecznictwie
Zgoda prokurenta na powołanie (art. 19a ust. 5 KrRejSU)
Obowiązek wpisu prokurenta do KRS-u (art. 39 pk 3 KrRejSU).
4. Odpowiedzialność prokurenta za działania i zaniechania w spółkach kapitałowych
Odpowiedzialność organizacyjna
Odpowiedzialność cywilnoprawna
Odpowiedzialność karnoprawna.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 19.10.2017 r., w godz. 9.45-15.45
Cena: 780,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Czas trwania

1 dzień, 7 godzin

Prelegenci

Dr Witold Sawicz - prawnik (legitymujący się tytułem doktora nauk prawnych - Uniwersytet im. A.Mickiewicza), specjalizujący się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem spółek kapitałowych i problematyką szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 1989-93 pracował w Toronto, jako konsultant w kilku kanadyjskich spółkach akcyjnych w zakresie studiów wykonalności przyjaznych i wrogich przejęć kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Współzałożyciel kancelarii prawnej CRAFTSMAN-SAWICZ (1993 r.) specjalizującej się w europejskim prawie gospodarczym i korporacyjnym. Od 1993 r. do chwili obecnej doradca prawny zarządów i rad nadzorczych oraz doradca prawny indywidualnych członków tych organów w polskich i kanadyjskich spółkach kapitałowych. Autor komentarza pt. „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013 r.) oraz monografii pt. „Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej” (2013 r.) Autor kilkunastu artykułów specjalistycznych publikowanych w „Prawie Spółek” i kwartalniku „Przegląd Corporate Governance”. Wykładowca akademicki oraz wykładowca prowadzący komercyjne szkolenia i warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania spółek kapitałowych oraz zasad wykonywania mandatu przez funkcjonariuszy tych spółek. Mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej. Od ponad 25 lat zajmujący się zawodowo praktycznymi aspektami zasad funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
.
780
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!