Szkolenie

Zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla specyfiki zadań dysponenta części budżetowej i państwowego funduszu celowego

O szkoleniu

Zgodnie paragrafem 15 ustęp 1 punkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...), uwzględniając obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2012 roku przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku, zakładowy plan kont jednostki obsługującej dysponenta części budżetowej oraz dysponenta państwowego funduszu celowego, jak również podległych im dysponentów II i III stopnia powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetowej dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową i finansową dysponenta części budżetowej, dysponenta państwowego funduszu celowego oraz podległych dysponentowi jednostek organizacyjnych (dysponentów II i III stopnia) w zakresie ewidencji księgowej dochodów budżetu państwa i dochodów budżetu środków europejskich zaliczanych do działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej, dochodów związanych z zdarzeniami nadzwyczajnymi, odsetek od należności, w tym odsetek przypisanych a niewpłaconych, odpisów aktualizujących należności, w tym zasad ich dokonywania oraz zobowiązań, decyzji jako zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych kosztów w zakresie obowiązujących w roku 2012 zasad rachunkowości budżetowej i zadaniowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej, Rządowego Centrum Legislacji, Krajowego Biura Wyborczego, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i dysponenta części na poziomie Sądów Apelacyjnych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Zdrowia, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, Głównego Urzędu Statystycznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Patentowego RP, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Agencji Atomistyki, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Transportu Kolejowego, KRUS, ZUS, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Wojewódzkich (w tym administracji zespolonej), Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej i Komend Wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Wojskowych Jednostek Budżetowych, Kuratoriów Oświaty, Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspektoratów Farmaceutycznych Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratów Ochrony Środowiska, Inspektoratów Weterynarii, Urzędów Ochrony Zabytków, Inspektoratów Transportu Drogowego, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych, Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, GDDKiA, Izb i urzędów Celnych, Izb i Urzędów Skarbowych oraz pozostałych dysponentów II i III stopnia.

Program szkolenia

1. Finanse publiczne 2012 - budżet zadaniowy, budżet państwa i wyodrębnienie budżetu środków europejskich.
2. Organizacja systemu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, zadaniowej i finansowej w Polsce - nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2012.
3. Charakterystyka i wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012 oraz nadchodzące kolejne zmiany na lata 2013/2014 związane z Dyrektywą Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich - nowe podejście do zobowiązań i standardów rachunkowości (MSRSP).
4. Nowe konta i nowe opisy kont oraz termin i sposób wdrożenia zmian w planach kont jednostek obsługujących dysponenta części budżetowej i dysponenta państwowego funduszu celowego oraz podległych im jednostek organizacyjnych - ustalenia dysponenta części budżetowej dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności (JZPK).
5. Zasady ewidencji księgowej przychodów z tytułu działalności operacyjnej, w tym przychodów z tytułu dochodów budżetowych, w tym pobieranych przez organ podatkowy na koncie 700, 720, 730, 740.
6. Zasady ewidencji księgowej przychodów finansowych, w tym odsetek na koncie 750.
7. Zasady ewidencji księgowej pozostałych przychodów operacyjnych niezwiązanych bezpośrednio podstawową działalnością jednostki na koncie 760.
8. Zasady ewidencji księgowej dodatnich skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych na koncie 770.
9. Zasady ewidencji księgowej kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia na kontach zespołu "4" oraz kosztów wytworzenia produktów, robót i usług, kosztów wartości zakupu towarów, kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, ujemnych skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych na kontach kosztów zespołu "7".
10. Zasady ewidencji księgowej przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych przychodów na koncie 840.
11. Zasady ewidencji księgowej czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (specyficzna rola konta 490 i 640) - nowe zwolnienie z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikające z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a obowiązek dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
12. Zasady ewidencji księgowej przychodów i kosztów ujmowanych bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie konta 800, w tym tzw. centralne zaopatrzenie.
13. Zasady ewidencji księgowej przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych ujmowanych na kontach 136 i 853.
14. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych na kontach zespołu "1".
15. Zasady ewidencji księgowej rozrachunków na kontach zespołu "2".
16. Zakres funkcjonowania kont pozabilansowych i ich zastosowanie nowe konta 976, 990, 992, nowy opis konta 975 i ich zastosowanie.
17. Ujednolicenie księgowań budżetu zadaniowego na nowym koncie pozabilansowym 990 "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" w roku 2012 - powiązanie kont pozabilansowych 980, 981, 982 i 992 z kontem 990, niezbędne rozszerzenie konta 990 o budżet państwa, budżet środków europejskich, państwowe fundusze celowe.
18. Wydatki a koszty budżetu zadaniowego - pomieszanie treści ekonomicznej układu zadaniowego, dublowanie kompetencji wojewody z ministerstwami i z jednostkami centralnymi administracji zespolonej, nieuzasadnione przenoszenia wydatków, zmiany mierników i zmiany numerów oraz nazw działań w ciągu roku, unikanie wydatków ramach funkcji 22, niepodanie jednolitej metody rozliczania wydatków pośrednich zarówno na etapie planowania jak i wykonywania budżetu, typowe nieprawidłowości związane z doborem miernika jako nośnika wydatków/kosztów (np.: poczucie zadowolenia obywateli czy też odsetek osób pozytywnie oceniających pracę instytucji) uniemożliwiające obliczenie jednostkowych wydatków/kosztów nośnika działania i w efekcie ocenę jego efektywności.
19. Zasady organizowania i prowadzenia rachunkowości dysponenta części budżetowej i dysponenta państwowego funduszu celowego - problem wyodrębniania odrębnych ksiąg dla każdej części budżetowej i dla każdego państwowego funduszu celowego.
20. Zasady organizowania i prowadzenia rachunkowości środków europejskich w tym wkładu krajowego i płatności - problem wyodrębniania odrębnych ksiąg dla środków europejskich.
21. Typowe nieprawidłowości dotyczące księgowego ujęcia przychodów i kosztów - problem zwrotów i refundacji wydatków księgowanych na zmniejszenie wydatków i kosztów, przypis odsetek na koncie 290 oraz problem odpisów aktualizujących należności budżetowe.
22. Ustalenie i eliminowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy dysponentem części budżetowej a dysponentem II i III stopnia oraz dysponentem państwowego funduszu celowego - ustalenie zasad tworzenia arkusza wyłączeniowego za rok 2012 u dysponenta części budżetowej, dysponenta II i III stopnia oraz dysponenta państwowego funduszu celowego.
23. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa za rok 2012 - zmiany zasad sporządzania sprawozdań typu "Rb".
24. Odpowiedzi na pytania.

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika ,,Podstawy rachunkowości budżetowej''. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezj i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 października 2012
.

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
350 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!