Szkolenie

Zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla specyfiki zadań gminy, miasta, powiatu, województwa

O szkoleniu

Zgodnie paragrafem 15 ustęp 1 punkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...), uwzględniając obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2012 roku przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku, zakładowy plan kont urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego, szkoły, przedszkola, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy, straży gminnej i miejskiej, zarządu dróg, zakładu komunalnego, a także każdej innej jednostki organizacyjnej gminy, miasta, powiatu, województwa powinien uwzględniać ustalenia wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności gminy, miasta, powiatu i województwa samorządowego.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością
i sprawozdawczością budżetową i finansową urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie ewidencji księgowej dochodów budżetowych, w tym dochodów zaliczanych do działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej i dochodów związanych z zdarzeniami nadzwyczajnymi, w tym dochodów innych budżetów z zadań zleconych, odsetek od należności, w tym odsetek przypisanych a niewpłaconych, odpisów aktualizujących należności, w tym zasad ich dokonywania oraz zobowiązań, decyzji jako zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych kosztów w zakresie obowiązujących w roku 2012 zasad rachunkowości budżetowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych oraz podległych jednostek organizacyjnych, tj.: szkół, przedszkoli, placówek, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, straży gminnej
i miejskiej, zarządów dróg, zakładów komunalnych i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Program szkolenia

1. Finanse publiczne 2012 - budżet zadaniowy, budżet państwa i wyodrębnienie budżetu środków europejskich
a odrębność budżetu gminy, miasta, powiatu, województwa.
2. Organizacja systemu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej w Polsce - nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2012.
3. Charakterystyka i wyjaśnienie przyczyn zmian zasad rachunkowości budżetowej w latach 2010/2011/2012 oraz nadchodzące kolejne zmiany na lata 2013/2014 związane z Dyrektywą Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich - nowe podejście do zobowiązań i standardów rachunkowości (MSRSP).
4. Nowe konta i nowe opisy kont oraz termin i sposób wdrożenia zmian w planach kont urzędów (starostw) oraz podległych jednostek organizacyjnych - ustalenia organu wykonawczego dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności (JZPK).
5. Zasady ewidencji księgowej przychodów z tytułu działalności operacyjnej, w tym przychodów z tytułu dochodów budżetowych, w tym pobieranych przez organ podatkowy i z zadań zleconych na koncie 700, 720, 730, 740.
6. Zasady ewidencji księgowej przychodów finansowych, w tym odsetek na koncie 750.
7. Zasady ewidencji księgowej pozostałych przychodów operacyjnych niezwiązanych bezpośrednio podstawową działalnością jednostki na koncie 760.
8. Zasady ewidencji księgowej dodatnich skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych na koncie 770.
9. Zasady ewidencji księgowej kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia na kontach zespołu "4" oraz kosztów wytworzenia produktów, robót i usług, kosztów wartości zakupu towarów, kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych, ujemnych skutków finansowych zdarzeń nadzwyczajnych na kontach kosztów zespołu "7".
10. Zasady ewidencji księgowej przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych przychodów na koncie 840.
11. Zasady ewidencji księgowej czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (specyficzna rola konta 490 i 640) - nowe zwolnienie z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikające z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a obowiązek dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
12. Zasady ewidencji księgowej przychodów i kosztów ujmowanych bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie konta 800, w tym tzw. centralne zaopatrzenie.
13. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych na kontach zespołu "1".
14. Zasady ewidencji księgowej rozrachunków na kontach zespołu "2" - zmiana opisu konta 221 i nowy obowiązek dotyczący ujmowania należności wg. budżetów których dotyczą związany z zadaniami zleconymi.
15. Zakres funkcjonowania kont pozabilansowych i ich zastosowanie (nowe konta 976, 990, 992) -nowy opis konta 975 dot. zasad księgowania wydatków strukturalnych.
16. Urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski jako jednostka budżetowa - problem posługiwania się dwoma numerami NIP przez urzędy w jednej księdze głównej.
17. Zasady organizowania i prowadzenia rachunkowości środków europejskich w tym wkładu krajowego i płatności - problem wyodrębniania ksiąg środków europejskich.
18. Zasady organizowania i prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek budżetowych oświaty w biurach obsługi lub w zespołach obsługi szkół, przedszkoli i placówek, a obowiązek zatrudniania głównego księgowego i prowadzenia odrębnej księgowości jednostki budżetowej.
19. Zasady organizowania i prowadzenia rachunkowości środków funduszu pracy (również FGŚP) wyrażone
w stanowiskach Ministerstwa Finansów - typowe nieprawidłowości zaistniałe wskutek interpretacji Ministerstwa Pracy dot. uznania starosty za organ dysponujący funduszem pracy oraz wprowadzających obowiązek prowadzenia oddzielnych ksiąg i sporządzania na ich podstawie oddzielnego bilansu funduszu pracy przez urzędy pracy, zmiana tego stanowiska wyrażona w nowych pismach MPiPS oraz nowe podejście MPIPS dotyczące roku 2010, 2011 i 2012 ws. rezygnacji z bilansu funduszu pracy.
20. Typowe nieprawidłowości dotyczące księgowego ujęcia przychodów i kosztów - problem zwrotów i refundacji wydatków księgowanych na zmniejszenie wydatków i kosztów, decyzje jako zobowiązania, księgowania należności jako zobowiązań, przypis odsetek na koncie 290 oraz problem zbiorczych, procentowych odpisów aktualizujących należności dłużników gminy, miasta, powiatu.
21. Ustalenie i eliminowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy urzędem i jednostkami organizacyjnymi gminy, miasta, powiatu, województwa - ustalenie zasad tworzenia arkusza wyłączeniowego za rok 2012.
22. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa za rok 2012 - zmiany zasad sporządzania sprawozdań typu "Rb".
23. Odpowiedzi na pytania.

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika ,,Podstawy rachunkowości budżetowej''. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezj i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 października 2012
.

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
350 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!