Szkolenie

Zasady kontrolowania zamówień publicznych zgodnie z nowym PZP

O szkoleniu

Program szkolenia został przygotowany pod kątem nowej ustawy PZP oraz zmian, które dotyczą kontrolowania.

Szkolenie ma charakter warsztatowy!

100% praktycznej wiedzy na temat zasad kontrolowania zamówień publicznych

Zapisz się na 2 dniowy kurs o nowej ustawie Pzp z liderem rynku zamówień publicznych!

Szkolimy już 20 lat z najlepszymi ekspertami ds. zamówień publicznych:)
Kto powinien wziąć udział?

kontrolerów

Program szkolenia

I. Zagadnienia związane z kontrolą w nowym Prawie Zamówień Publicznych.

Organy kontroli, zobligowane do stosowane przepisów Działu XI ustawy nPZP podczas kontroli udzielania zamówień publicznych;

Wymagana współpraca pomiędzy organami kontroli:

 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Zwracanie się z wnioskiem o udostępnienie informacji o wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli przez inny organ;
 3. Konieczność uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu.

Konieczność dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia;

Stosowanie przepisów Działu XI ustawy nPZP do postępowań realizowanych na podstawie sPZP;

Rola Prezesa UZP służąca harmonizacji rezultatów pokontrolnych i rodzaje kontroli realizowane przez Prezesa.

 

II. Zasady dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza kontrolnego.

Kwestionariusz kontrolny:

 1. Termin udostępnienia;
 2. Szczegółowy opis zagadnień, podlegających sprawdzeniu;

Wybrane elementy wskazywane zazwyczaj w kwestionariuszu – wymagania ustawowe dotyczące weryfikowanego zagadnienia i źródła informacji o dokonanej czynności:

 1. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia: Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zmiana zasady agregacji zamówień w przypadku usług i robót budowlanych; Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 2. Termin związania ofertą i jego przedłużenie: Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął; Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?; Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę; Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium.
 3. Badanie ofert: Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia; Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy; Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień; Nowe przesłanki odrzucenia oferty; Przypadki i możliwości zwrócenia się o wyjaśnienie treści oferty Wykonawcy.
 4. Ocena podmiotowa Wykonawcy: Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny; Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego; Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;
 5. Procedura odwrócona – zmiany na tle sPZP oraz zakaz jej stosowania w postępowaniach o wartości niższej niż próg unijny.
 6. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia: Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia; Konieczność spełnienia dwóch warunków zamiast trzech by móc skorzystać z wyjątku dopuszczającego stosowanie znaków towarowych.
 7. Kryteria oceny ofert: W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?; Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?

 

III. Wybrane zagadnienia regulowane nPZP

Elektronizacja zamówień:

 1. Na czym polega zasada pisemności?
 2. Które czynności komunikowane przez strony wymagają użycia podpisów elektronicznych?
 3. Podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty – różnice, możliwość zastosowania, weryfikacja.

Umowy w zamówieniach publicznych:

 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych;
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiany umowy:

 1. Zakres dopuszczalnych przepisami zmian;
 2. Obowiązek wskazania w ogłoszeniu podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego dokonanej zmiany.

Tryb podstawowy:

 1. Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania tego trybu?
 2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
 3. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?

Rodzaje ogłoszeń i najważniejsze ich elementy:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu;
 2. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 3. Ogłoszenie o zrealizowanej umowie.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 sierpnia 2021
HOTEL NOVOTEL CENTRUM

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 19 - 20 sierpnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Cena 2S
szkolenie na żywo + szkolenie VOD
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!