Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-ksztaltowania-tresci-i-wykonywania-umow-w-obrocie-gospodarczym-oraz-odpowiedzialnosc-za-ich-niewykonanie-lub-nienalezyte-wykonanie-69479-id156

Informacje o szkoleniu

 • Zasady kształtowania treści i wykonywania umów w obrocie gospodarczym oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie


  ID szkolenia: 69479
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Sprzedaż, obsługa klienta Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 7 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i podstawami kształtowania treści umów oraz sposobem wykonywania tych umów w obrocie gospodarczym. Z punktu widzenia prawa, istotą działalności gospodarczej jest bowiem zawieranie umów a później ich wykonywanie. Zasadniczą sprawą jest zatem nie tylko konstruowanie postanowień umownych w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także konstruowanie ich w taki sposób, aby treść tych postanowień zabezpieczała interesy stron umowy zgodnie z ich intencjami i oczekiwaniami. Kluczowym zagadnieniem staje się pozyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie umożliwiającym nie tylko umiejętność oceny postanowień projektów umów, ale także umiejętność przygotowywania samodzielnie typowych umów gospodarczych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze źródłami prawa i źródłami wiedzy dotyczącymi umów gospodarczych oraz poznają sposób praktycznej wykładni przepisów prawa. Uczestnicy szkolenia poznają najbardziej typowe umowy występujące w obrocie gospodarczym oraz konieczne i dodatkowe postanowienie tych umów niezbędne do tego, aby umowy te były ważne i skuteczne. Przedstawione zostaną - etap po etapie - praktyczne aspekty metodologii konstruowania umów gospodarczych oraz negocjacji treści ich postanowień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą dysponować niezbędną wiedzą i umiejętnością w zakresie: samodzielnego wyboru odpowiedniego typu umowy, oceny prawnej poszczególnych postanowień umownych, konstruowania struktury i postanowień umownych oraz będą potrafić ocenić zakres i ryzyko odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządów spółek z o.o. i spółek akcyjnych
Wspólnicy spółek handlowych i spółek cywilnych
Prokurenci i likwidatorzy spółek handlowych
Indywidualni przedsiębiorcy
Pracownicy działów handlowych, biur zarządu itp.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I
WIADOMOŚCI WPROWADZAJACE
Przegląd podstawowych źródeł prawa regulujących problematykę umów gospodarczych
- ustawy
- rozporządzenia
Przegląd źródeł wiedzy dotyczących umów gospodarczych
- przegląd komentarzy do Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych i innych
- przegląd monografii i poradników
- przegląd profesjonalnych periodyków
- przegląd portali internetowych
Przedstawienie podstawowych zasad wykładni prawa i postanowień umownych
- zasady wykładni językowej
- zasady wykładni systemowej
- zasady wykładni funkcjonalnej


CZĘŚĆ II
UMOWY GOSPODARCZE W PRAKTYCE
Pojecie i istota umowy gospodarczej
Zasada swobody kontraktowej
Zawarcie umowy w obrocie gospodarczym
- przygotowanie zawarcia umowy (czynności przygotowawcze, umowa przedwstępna, listy intencyjne itp.)
- sposoby zawarcia umowy (oferta, negocjacje, aukcja, przetarg)
- formy zawierania umowy i skutki niedochowania formy
- zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
- zawarcie umowy na odległość
Wykonanie umów w obrocie gospodarczym
- sposób wykonania umowy
- zasada należytej staranności i jakości świadczenia
- miejsce i termin świadczenia
- dowody wykonania umowy
Przekształcenie umów w obrocie gospodarczym
- zmiana treści umowy
- zmiana podmiotów umowy
Umowy zawierane w trybie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ III
PRAKTYCZNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI TYPOWYCH UMÓW Z ZAKRESU
OBROTU GOSPODARCZEGO
Tytuł umowy i jego znaczenie w interpretacji postanowień umowy
Preambuła wprowadzająca i jej znaczenie w interpretacji postanowień umowy
Struktura dokumentu umowy i załączniki do umowy
Oświadczenia stron umowy i ich znaczenie dla skutków prawnych umowy
Sposoby określenia stron umowy
Sposoby określenia przedmiotu umowy
Sposoby praw i obowiązków stron
Postanowienia konieczne, zmieniające i dodatkowe
Postanowienia dotyczące zakończenia nawiązanego stosunku prawnego
Postanowienia dotyczące rozstrzygania ewentualnych sporów
Zasady ustalania osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy

CZĘŚĆ IV
PRZEGLĄD TREŚCI TYPOWYCH UMÓW WYSTEPUJACYCH W OBROCIE
GOSPODARCZYM
Treść umów przenoszących własność rzeczy i praw
- umowy sprzedaży
- umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
- umowy dostawy
- umowy kontraktacji
Treść umów o korzystanie z rzeczy i praw
- umowy najmu i dzierżawy
- umowy dzierżawy przedsiębiorstwa
- umowy leasingu
- umowy franchisingu
- umowy know-how
Treść umów pośrednictwa
- umowy agencyjne
- umowy o usługi pośrednictwa
- umowy komisu
- umowy forfaitingu
Treść umów w budowlanych procesach inwestycyjnych
- umowy o roboty budowlane
- umowy o generalne wykonawstwo
- umowy o generalną realizację inwestycji budowlanej
- umowy o podwykonawstwo
Treść umów o wykonanie usług lub dzieła
- umowy zlecenia
- umowy o dzieło
- umowy menedżerskie
- umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem
Treść umów przewozowych
- umowy przewozu
- umowy spedycji
Treść umów w działalności bankowej
- umowy rachunku bankowego
- umowy kredytu bankowego
- umowy gwarancji bankowej
Treść umów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
- umowy ubezpieczenia
- umowy gwarancyjne
Treść umów spółki i kooperacji
- umowy spółki cywilnej
- umowy spółek handlowych
- umowy joint venture
- umowy holdingowe
- umowy konsorcjum

CZĘŚĆ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWÓW
GOSPODARCZYCH W PRAKTYCE
Pojęcie i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
- zasada winy
- zasada ryzyka
- zasada słuszności
- zasada gwarancyjno-repartycyjna
Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej
- wystąpienie szkody
- zawinione działanie
- związek przyczynowo-skutkowy między działaniem a szkodą
Okoliczności za które dłużnik ponosi kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawczą
- własne działania lub zaniechania
- działania lub zaniechania innych osób za pomocą których jest wykonywane świadczenie lub
którym świadczenie powierza
Zakres obowiązku odszkodowawczego
Kary umowne jako surogat odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy
- różnica w pojęciu „zwłoka” a „opóźnienie”
- zakres stosowania kar umownych
- wysokość kar umownych i zasady ich miarkowania
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 15.12.2017 r., w godz. 9.45-15.45
Cena: 780,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Informacje o prelegentach:

Dr Witold Sawicz - prawnik (legitymujący się tytułem doktora nauk prawnych - Uniwersytet im. A.Mickiewicza), specjalizujący się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem spółek kapitałowych i problematyką szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 1989-93 pracował w Toronto, jako konsultant w kilku kanadyjskich spółkach akcyjnych w zakresie studiów wykonalności przyjaznych i wrogich przejęć kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Współzałożyciel kancelarii prawnej CRAFTSMAN-SAWICZ (1993 r.) specjalizującej się w europejskim prawie gospodarczym i korporacyjnym. Od 1993 r. do chwili obecnej doradca prawny zarządów i rad nadzorczych oraz doradca prawny indywidualnych członków tych organów w polskich i kanadyjskich spółkach kapitałowych. Autor komentarza pt. „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013 r.) oraz monografii pt. „Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej” (2013 r.) Autor kilkunastu artykułów specjalistycznych publikowanych w „Prawie Spółek” i kwartalniku „Przegląd Corporate Governance”. Wykładowca akademicki oraz wykładowca prowadzący komercyjne szkolenia i warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania spółek kapitałowych oraz zasad wykonywania mandatu przez funkcjonariuszy tych spółek. Mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej. Od ponad 25 lat zajmujący się zawodowo praktycznymi aspektami zasad funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 780 zł .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Zasady kształtowania treści i wykonywania umów w obrocie gospodarczym oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie