Zasady kształtowania treści i wykonywania umów w obrocie gospodarczym oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie

O szkoleniu

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i podstawami kształtowania treści umów oraz sposobem wykonywania tych umów w obrocie gospodarczym. Z punktu widzenia prawa, istotą działalności gospodarczej jest bowiem zawieranie umów a później ich wykonywanie. Zasadniczą sprawą jest zatem nie tylko konstruowanie postanowień umownych w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także konstruowanie ich w taki sposób, aby treść tych postanowień zabezpieczała interesy stron umowy zgodnie z ich intencjami i oczekiwaniami. Kluczowym zagadnieniem staje się pozyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie umożliwiającym nie tylko umiejętność oceny postanowień projektów umów, ale także umiejętność przygotowywania samodzielnie typowych umów gospodarczych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze źródłami prawa i źródłami wiedzy dotyczącymi umów gospodarczych oraz poznają sposób praktycznej wykładni przepisów prawa. Uczestnicy szkolenia poznają najbardziej typowe umowy występujące w obrocie gospodarczym oraz konieczne i dodatkowe postanowienie tych umów niezbędne do tego, aby umowy te były ważne i skuteczne. Przedstawione zostaną - etap po etapie - praktyczne aspekty metodologii konstruowania umów gospodarczych oraz negocjacji treści ich postanowień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą dysponować niezbędną wiedzą i umiejętnością w zakresie: samodzielnego wyboru odpowiedniego typu umowy, oceny prawnej poszczególnych postanowień umownych, konstruowania struktury i postanowień umownych oraz będą potrafić ocenić zakres i ryzyko odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Kto powinien wziąć udział?
Członkowie zarządów spółek z o.o. i spółek akcyjnych
Wspólnicy spółek handlowych i spółek cywilnych
Prokurenci i likwidatorzy spółek handlowych
Indywidualni przedsiębiorcy
Pracownicy działów handlowych, biur zarządu itp.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I
WIADOMOŚCI WPROWADZAJACE
Przegląd podstawowych źródeł prawa regulujących problematykę umów gospodarczych
- ustawy
- rozporządzenia
Przegląd źródeł wiedzy dotyczących umów gospodarczych
- przegląd komentarzy do Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych i innych
- przegląd monografii i poradników
- przegląd profesjonalnych periodyków
- przegląd portali internetowych
Przedstawienie podstawowych zasad wykładni prawa i postanowień umownych
- zasady wykładni językowej
- zasady wykładni systemowej
- zasady wykładni funkcjonalnej


CZĘŚĆ II
UMOWY GOSPODARCZE W PRAKTYCE
Pojecie i istota umowy gospodarczej
Zasada swobody kontraktowej
Zawarcie umowy w obrocie gospodarczym
- przygotowanie zawarcia umowy (czynności przygotowawcze, umowa przedwstępna, listy intencyjne itp.)
- sposoby zawarcia umowy (oferta, negocjacje, aukcja, przetarg)
- formy zawierania umowy i skutki niedochowania formy
- zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
- zawarcie umowy na odległość
Wykonanie umów w obrocie gospodarczym
- sposób wykonania umowy
- zasada należytej staranności i jakości świadczenia
- miejsce i termin świadczenia
- dowody wykonania umowy
Przekształcenie umów w obrocie gospodarczym
- zmiana treści umowy
- zmiana podmiotów umowy
Umowy zawierane w trybie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ III
PRAKTYCZNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI TYPOWYCH UMÓW Z ZAKRESU
OBROTU GOSPODARCZEGO
Tytuł umowy i jego znaczenie w interpretacji postanowień umowy
Preambuła wprowadzająca i jej znaczenie w interpretacji postanowień umowy
Struktura dokumentu umowy i załączniki do umowy
Oświadczenia stron umowy i ich znaczenie dla skutków prawnych umowy
Sposoby określenia stron umowy
Sposoby określenia przedmiotu umowy
Sposoby praw i obowiązków stron
Postanowienia konieczne, zmieniające i dodatkowe
Postanowienia dotyczące zakończenia nawiązanego stosunku prawnego
Postanowienia dotyczące rozstrzygania ewentualnych sporów
Zasady ustalania osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy

CZĘŚĆ IV
PRZEGLĄD TREŚCI TYPOWYCH UMÓW WYSTEPUJACYCH W OBROCIE
GOSPODARCZYM
Treść umów przenoszących własność rzeczy i praw
- umowy sprzedaży
- umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
- umowy dostawy
- umowy kontraktacji
Treść umów o korzystanie z rzeczy i praw
- umowy najmu i dzierżawy
- umowy dzierżawy przedsiębiorstwa
- umowy leasingu
- umowy franchisingu
- umowy know-how
Treść umów pośrednictwa
- umowy agencyjne
- umowy o usługi pośrednictwa
- umowy komisu
- umowy forfaitingu
Treść umów w budowlanych procesach inwestycyjnych
- umowy o roboty budowlane
- umowy o generalne wykonawstwo
- umowy o generalną realizację inwestycji budowlanej
- umowy o podwykonawstwo
Treść umów o wykonanie usług lub dzieła
- umowy zlecenia
- umowy o dzieło
- umowy menedżerskie
- umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem
Treść umów przewozowych
- umowy przewozu
- umowy spedycji
Treść umów w działalności bankowej
- umowy rachunku bankowego
- umowy kredytu bankowego
- umowy gwarancji bankowej
Treść umów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
- umowy ubezpieczenia
- umowy gwarancyjne
Treść umów spółki i kooperacji
- umowy spółki cywilnej
- umowy spółek handlowych
- umowy joint venture
- umowy holdingowe
- umowy konsorcjum

CZĘŚĆ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWÓW
GOSPODARCZYCH W PRAKTYCE
Pojęcie i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
- zasada winy
- zasada ryzyka
- zasada słuszności
- zasada gwarancyjno-repartycyjna
Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej
- wystąpienie szkody
- zawinione działanie
- związek przyczynowo-skutkowy między działaniem a szkodą
Okoliczności za które dłużnik ponosi kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawczą
- własne działania lub zaniechania
- działania lub zaniechania innych osób za pomocą których jest wykonywane świadczenie lub
którym świadczenie powierza
Zakres obowiązku odszkodowawczego
Kary umowne jako surogat odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy
- różnica w pojęciu „zwłoka” a „opóźnienie”
- zakres stosowania kar umownych
- wysokość kar umownych i zasady ich miarkowania
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 15.12.2017 r., w godz. 9.45-15.45
Cena: 780,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Czas trwania

1 dzień, 7 godz.

Prelegenci

Dr Witold Sawicz - prawnik (legitymujący się tytułem doktora nauk prawnych - Uniwersytet im. A.Mickiewicza), specjalizujący się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem spółek kapitałowych i problematyką szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 1989-93 pracował w Toronto, jako konsultant w kilku kanadyjskich spółkach akcyjnych w zakresie studiów wykonalności przyjaznych i wrogich przejęć kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Współzałożyciel kancelarii prawnej CRAFTSMAN-SAWICZ (1993 r.) specjalizującej się w europejskim prawie gospodarczym i korporacyjnym. Od 1993 r. do chwili obecnej doradca prawny zarządów i rad nadzorczych oraz doradca prawny indywidualnych członków tych organów w polskich i kanadyjskich spółkach kapitałowych. Autor komentarza pt. „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013 r.) oraz monografii pt. „Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej” (2013 r.) Autor kilkunastu artykułów specjalistycznych publikowanych w „Prawie Spółek” i kwartalniku „Przegląd Corporate Governance”. Wykładowca akademicki oraz wykładowca prowadzący komercyjne szkolenia i warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania spółek kapitałowych oraz zasad wykonywania mandatu przez funkcjonariuszy tych spółek. Mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej. Od ponad 25 lat zajmujący się zawodowo praktycznymi aspektami zasad funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
.
780
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!