Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-prowadzenia-oraz-rozliczenie-dzialalnosci-prowadzonej-na-terenie-specjalnej-strefy-ekonomicznej-51319-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich najważniejszych problemów związanymi z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tj. dotyczących pomocy publicznej (m.in. z zasadami kwalifikacji wydatków inwestycyjnych do kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą, z maksymalną intensywnością pomocy, kwalifikacją wielkości przedsiębiorstwa, obliczaniem limitu przysługującej pomocy publicznej, kumulacją pomocy z innych źródeł) oraz dotyczących ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (m.in. zasadami kwalifikacji przychodów do działalności zwolnionej i opodatkowanej, ustaleniem kosztów bezpośrednich, pośrednich i wspólnych dla danego źródła przychodów, obliczaniem proporcji przychodowej, problemem straty na działalności zwolnionej z opodatkowania)..

Szkolenie skierowane jest do:

• Uczestnictwo w szkoleniu zapewni przyswojenie zasadniczych pojęć i zagadnień stanowiących o specyfice działalności strefowej, a równocześnie umożliwi nabycie umiejętności niezbędnych dla samodzielnego rozwiązywania pojawiających się problemów związanych z inwestycją strefową, takich jak obliczanie i dyskontowanie kosztów kwalifikowanych, pomocy publicznej, dokonywania podziału dochodu oraz sporządzanie

Program szkolenia:

1. Zagadnienia wprowadzające
a) Zezwolenie strefowe- warunki prowadzenia działalności na terenie sse
 Wydatki inwestycyjne oraz stworzenie nowych miejsc pracy
 Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych oraz termin zakończenia inwestycji
 Minimalna oraz maksymalna wielkość nakładów inwestycyjnych
 Przedmiot działalności a przychody korzystające ze zwolnienia podatkowego
b) Zmiana warunków zezwolenia
c) Cofnięcie i utrata zezwolenia strefowego
d) Moment skorzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie sse
 Rozpoczęcie działalności na terenie strefy na podstawie uzyskanego zezwolenia
 Objęcie istniejącego przedsiębiorcy granicami strefy
2. Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej
a) Czynniki wpływające na wielkość przysługującej podatnikowi wielkości pomocy publicznej i podstawa ustalania wielkości pomocy publicznej: koszty nowej inwestycji, utworzenie nowych miejsc pracy
b) Maksymalna wielkość pomocy przypadająca na poszczególne regiony
c) Podwyższony współczynnik maksymalnej intensywności dla Małych i Średnich przedsiębiorców
d) Definicja Małego, Średniego i Dużego przedsiębiorcy
3. Wydatki kwalifikowane – podstawowe zagadnienia
a) Wydatki inwestycyjne – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 Wydatki inwestycyjne wg ustawy o rachunkowości oraz ustawy o PDOP – koszt wytworzenia, koszt zakupu, rozbudowa i modernizacja środka trwałego, leasing maszyn i urządzeń, najem i dzierżawa budynków, budowli i gruntów
 Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego – metoda kasowa i memoriałowa
 Poniesienie wydatków na terenie strefy
 Nowe środki trwałe a duży przedsiębiorca
 Likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych (zakaz inwestycji odtworzeniowych)
b) Wydatki na nowe miejsca pracy
 Obliczenie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie za okres 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia
 Obliczanie przyrostu netto miejsc pracy i obowiązek utrzymania nowych miejsc pracy
 Dwuletnie wynagrodzenie brutto nowego pracownika oraz składki ZUS pracodawcy jako koszt kwalifikowany
c) Zasady dyskontowania wydatków kwalifikowanych
4. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie sse
a) Działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa
b) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
 Organizacyjne wyodrębnienie działalności strefowej
 Rachunkowe wyodrębnienie działalności strefowej
 Praktyka dotycząca wyodrębnienia działalności strefowej
c) Przychód i koszty działalności strefowej – podstawa opodatkowania
5. Przychody przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie sse
a) Przychody z działalności podstawowej - obowiązek bezpośredniego przypisania przychodów do działalności strefowej oraz pozastrefowej
 Wyrób wytworzony na terenie sse
 Zakres zezwolenia strefowego a przychód zwolniony spod opodatkowania
 Klasyfikacja PKWiU a przychód z działalności strefowej
b) Przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych oraz odsprzedaży surowców materiałów oraz półproduktów
c) Przychody wspólne a rozliczenie przychodów proporcją
d) Przychód z tytułu usług świadczonych kompleksowo (częściowe wykonanie usługi na terenie strefy oraz częściowe wykonanie poza terenem strefy np. montaż, instalacja) – przykłady
e) Przychody za transport, montaż, sprzedaż odpadów
f) Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne
 Przychody z odsetek - odsetki z rachunku, odsetki z lokat, odsetki overnight, odsetki za nieterminową płatność
 Przychody z tytułu odszkodowania, kar umownych
 Przychody z tytułu różnic kursowych
 Premie i rabaty
 Nadwyżka inwentaryzacyjna
 Przychody z tytułu sprzedaży środka trwałego
 Leasing wyrobów gotowych a przychód zwolniony spod opodatkowania
6. Koszty ponoszone przez podmiot prowadzący działalność na terenie sse
a) Bezpośrednie przypisanie kosztów do źródła przychodów (przykłady: techniczny koszt wytworzenia, refaktura, koszty odpadów, koszty likwidacji środka trwałego)
b) Koszty pośrednie – koszty wspólne dla działalności strefowej oraz pozastrefowej
 Charakter oraz zasady wyodrębnienia kosztów wspólnych
 Podział kosztów wspólnych kluczem przychodowym – art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP
 Zasady ustalania proporcji przychodowej (narastające ustalanie proporcji, zakaz stosowania odmiennych proporcji)
c) Szczególne przypadki kosztów – różnice kursowe, odsetki, odszkodowania.
7. Przychody i koszty podmiotu prowadzącego działalność poza terenem strefy
a) Wyodrębnienie przychodów oraz kosztów w przypadku prowadzenia działalności na terenie sse i poza terenem sse (biuro handlowe, produkcja)
b) Stosowanie regulacji cen transferowych
8. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód albo strata)
a) Ustalenie dochodu albo straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej
b) Zakaz rozliczenia straty/dochodu uzyskanego na działalności strefowej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej
c) Zakaz rozliczenia straty poniesionej na działalności strefowej z dochodem strefowym uzyskanym w kolejnych latach podatkowych
d) Deklaracja CIT-8 oraz CIT-8/0 – zasady sporządzania
9. Pomoc publiczna
a) Pojęcie pomocy publicznej a pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności na terenie sse
b) Moment uzyskania pomocy publicznej
c) Wartość nominalna otrzymanej pomocy
d) Obowiązek dyskontowania otrzymanej pomocy publicznej na dzień otrzymania zezwolenia

Informacje o prelegentach:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zasady prowadzenia oraz rozliczenie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej