Szkolenie: Zasady sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (warsztaty)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-sporzadzania-studium-wykonalnosci-dla-przedsiewziec-infrastrukturalnych-warsztaty-69195

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem głównym oferowanych szkoleń jest poprawa efektywności w sporządzaniu i weryfikacji Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych na etapie aplikacji o wsparcie realizacji projektów ze środków UE. Do szczegółowych celów poszczególnych zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

• Poprawę umiejętności w zakresie właściwej weryfikacji części opisowych i finansowych Studium Wykonalności

• Właściwą weryfikację efektywności projektu i jego szans dotacyjnych w ramach wybranego programu dotacyjnego;

• Zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników oceny Studium Wykonalności przez Instytucje programowe;

• Podniesienie potencjału realizacji projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych;

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

• Kadra zarządzająca i administracyjna (w tym służby księgowe i finansowe) jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych i podmiotów sektora finansów publicznych

• Potencjalni Beneficjenci funduszy pomocowych w obszarze projektów infrastrukturalnych

• Potencjalni autorzy Studium Wykonalności

• Konsultanci i doradcy finansowi

• Doradcy i konsultanci europejscy zainteresowani świadczeniem usług konsultingowych w przedmiotowym obszarze

Program szkolenia:

Wprowadzenie do tematyki studium wykonalności
-Podstawowe definicje
-Różnice w porównaniu z perspektywą lat 2007-2013
-Struktura i zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych

Informacje wstępne
-Wprowadzenie do projektu
-Wnioskodawca przedsięwzięcia
-Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent, podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych)
-Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta

Dane dotyczące przedsięwzięcia
-Tytuł przedsięwzięcia
-Opis stanu istniejącego
-Cele przedsięwzięcia
-Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
-Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji
-Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
-Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu

Plan wdrożenia przedsięwzięcia
-Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia
-Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
-Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
-Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

Wprowadzenie do analizy finansowej projektu
-Plan finansowania przedsięwzięcia
-Wyniki analizy trwałości finansowej
-Wyniki analizy kosztów i korzyści
-Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego

A. Wstęp do analizy finansowej
- Zasady oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
- Podstawowe pojęcia (m.in.: okres odniesienia, dyskontowanie, wartość rezydualna)
- Proste metody oceny opłacalności inwestycji
- Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
- Założenia do analizy finansowej
B. Plan inwestycyjny
- Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
- Nakłady odtworzeniowe
C. Plan finansowania
- Dotacja
- Kredyt, pożyczka
- Inne: leasing, obligacje
D. Przychody
- Określenie popytu
- Kalkulacja przychodów
E. Koszty eksploatacyjne
- Kalkulacja kosztów
- Plany amortyzacji
F. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
G. Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR

Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego

A. Określanie i kwantyfikacja kosztów i korzyści społecznych
B. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu – ENPV, ERR, B/C

Ocena ryzyka
A. Analiza wrażliwości
B. Analiza ryzyka

Ocena efektywności projektu – warsztaty/studium przypadku (praca na arkuszu kalkulacyjnym)

-Przygotowanie danych do analizy
-Wykonanie projekcji rachunku wyników
-Określenie wartości rezydualnej projektu
-Projekcja przepływów pieniężnych
-Obliczenie poziomu dofinansowania metodą luki w finansowaniu
-Obliczenie wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji
-Weryfikacja trwałości finansowej projektu i Wnioskodawcy, w tym projekcja sprawozdań finansowych
-Analiza wrażliwości potencjalnych zmiennych krytycznych
-Przygotowanie matrycy ryzyka projektu

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 890 - zł netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: Zasady sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (warsztaty)