Szkolenie: ZASADY SPORZĄDZANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFRASTRUKTURALNYCH (WARSZTATY)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-sporzadzania-studium-wykonalnosci-dla-przedsiewziec-infrastrukturalnych-warsztaty-69820

Informacje o szkoleniu

 • ZASADY SPORZĄDZANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFRASTRUKTURALNYCH (WARSZTATY)


  ID szkolenia: 69820
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Unijne projekty
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Ostrobramska Warszawa
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 18-19.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem głównym oferowanych szkoleń jest poprawa efektywności w sporządzaniu i weryfikacji Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych na etapie aplikacji o wsparcie realizacji projektów ze środków UE. Do szczegółowych celów poszczególnych zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

• Poprawę umiejętności w zakresie właściwej weryfikacji części opisowych i finansowych Studium Wykonalności

• Właściwą weryfikację efektywności projektu i jego szans dotacyjnych w ramach wybranego programu dotacyjnego;

• Zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników oceny Studium Wykonalności przez Instytucje programowe;

• Podniesienie potencjału realizacji projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych;

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra zarządzająca i administracyjna (w tym służby księgowe i finansowe) jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych i podmiotów sektora finansów publicznych

• Potencjalni Beneficjenci funduszy pomocowych w obszarze projektów infrastrukturalnych

• Potencjalni autorzy Studium Wykonalności

• Konsultanci i doradcy finansowi

• Doradcy i konsultanci europejscy zainteresowani świadczeniem usług konsultingowych w przedmiotowym obszarze

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do tematyki studium wykonalności

- Podstawowe definicje
- Różnice w porównaniu z perspektywą lat 2007-2013
- Struktura i zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych

II. Informacje wstępne

- Wprowadzenie do projektu
- Wnioskodawca przedsięwzięcia
- Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent, podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych)
- Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta

III. Dane dotyczące przedsięwzięcia

- Tytuł przedsięwzięcia
- Opis stanu istniejącego
- Cele przedsięwzięcia
- Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
- Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji
- Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
- Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu

IV. Plan wdrożenia przedsięwzięcia

- Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia
- Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
- Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

V. Wprowadzenie do analizy finansowej projektu

- Plan finansowania przedsięwzięcia
- Wyniki analizy trwałości finansowej
- Wyniki analizy kosztów i korzyści
- Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

VI. Analiza finansowa projektu inwestycyjnego

A. Wstęp do analizy finansowej
- Zasady oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
- Podstawowe pojęcia (m.in.: okres odniesienia, dyskontowanie, wartość rezydualna)
- Proste metody oceny opłacalności inwestycji
- Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
- Założenia do analizy finansowej
B. Plan inwestycyjny
- Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
- Nakłady odtworzeniowe
C. Plan finansowania
- Dotacja
- Kredyt, pożyczka
- Inne: leasing, obligacje
D. Przychody
- Określenie popytu
- Kalkulacja przychodów
E. Koszty eksploatacyjne
- Kalkulacja kosztów
- Plany amortyzacji
F. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
G. Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR

VII. Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego

A. Określanie i kwantyfikacja kosztów i korzyści społecznych
B. Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu – ENPV, ERR, B/C

VIII. Ocena ryzyka

A. Analiza wrażliwości
B. Analiza ryzyka

IX. Ocena efektywności projektu – warsztaty/studium przypadku (praca na arkuszu kalkulacyjnym)

- Przygotowanie danych do analizy
- Wykonanie projekcji rachunku wyników
- Określenie wartości rezydualnej projektu
- Projekcja przepływów pieniężnych
- Obliczenie poziomu dofinansowania metodą luki w finansowaniu
- Obliczenie wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji
- Weryfikacja trwałości finansowej projektu i Wnioskodawcy, w tym projekcja sprawozdań finansowych
- Analiza wrażliwości potencjalnych zmiennych krytycznych
- Przygotowanie matrycy ryzyka projektu

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Bartosz Wolański
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - 14

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: ZASADY SPORZĄDZANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFRASTRUKTURALNYCH (WARSZTATY)