Szkolenie

Zasady sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ w tym warsztaty z zakresu analizy finansowej - 2-dniowe szkolenie praktyczne.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest poprawa efektywności w sporządzaniu i weryfikacji Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych na etapie aplikacji o wsparcie realizacji projektów ze środków UE. Do szczegółowych celów poszczególnych zajęć zaliczyć można przede wszystkim:
• Poprawę umiejętności w zakresie właściwej weryfikacji części opisowych i finansowych Studium Wykonalności
• Właściwą weryfikację efektywności projektu i jego szans dotacyjnych w ramach wybranego programu dotacyjnego;
• Zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników oceny Studium Wykonalności przez Instytucje programowe;
• Podniesienie potencjału w realizacji projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Korzyści dla uczestników:
-Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zasad sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ.
-Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
-Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków.
-Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie POIiŚ.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

• Potencjalni Beneficjenci funduszy pomocowych w obszarze projektów infrastrukturalnych planowanych do realizacji w ramach POIiŚ
• Kadra zarządzająca i administracyjna (w tym służby księgowe i finansowe) jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych i podmiotów sektora finansów publicznych
• Potencjalni autorzy Studium Wykonalności
• Konsultanci i doradcy finansowi
• Doradcy i konsultanci europejscy zainteresowani świadczeniem usług konsultingowych w przedmiotowym obszarze.

Program szkolenia

1 DZIEŃ
Wprowadzenie do tematyki studium wykonalności
§ Podstawowe definicje
§ Różnice w porównaniu z perspektywą lat 2007-2013
§ Struktura i zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach POIiŚ,
Informacje wstępne
§ Wprowadzenie do projektu
§ Wnioskodawca przedsięwzięcia
§ Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent, podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych)
§ Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta
Dane dotyczące przedsięwzięcia
§ Tytuł przedsięwzięcia
§ Opis stanu istniejącego
§ Cele przedsięwzięcia
§ Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
§ Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji
§ Zgodność przedsięwzięcia z POIiŚ oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
§ Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu
Plan wdrożenia przedsięwzięcia
§ Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia
§ Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
§ Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
§ Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów
Wprowadzenie do analizy finansowej projektu
§ Plan finansowania przedsięwzięcia
§ Wyniki analizy trwałości finansowej
§ Wyniki analizy kosztów i korzyści
§ Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

2 DZIEŃ
Analiza finansowa projektu inwestycyjnego
§ Wstęp do analizy finansowej
- Zasady oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
- Podstawowe pojęcia (m.in.: okres odniesienia, dyskontowanie, wartość rezydualna)
- Proste metody oceny opłacalności inwestycji
- Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
- Założenia do analizy finansowej
§ Plan inwestycyjny
- Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
- Nakłady odtworzeniowe
§ Plan finansowania
- Dotacja
- Kredyt, pożyczka
- Inne: leasing, obligacje
§ Przychody
- Określenie popytu
- Kalkulacja przychodów
§ Koszty eksploatacyjne
- Kalkulacja kosztów
- Plany amortyzacji
§ Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
§ Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR
Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego
§ Określanie i kwantyfikacja kosztów i korzyści społecznych
§ Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu – ENPV, ERR, B/C
Ocena ryzyka
§ Analiza wrażliwości
§ Analiza ryzyka
Ocena efektywności projektu – warsztaty/studium przypadku
§ Przygotowanie danych do analizy
§ Wykonanie projekcji rachunku wyników
§ Określenie wartości rezydualnej projektu
§ Projekcja przepływów pieniężnych
§ Obliczenie poziomu dofinansowania metodą luki w finansowaniu
§ Obliczenie wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji
§ Weryfikacja trwałości finansowej projektu i Wnioskodawcy, w tym projekcja sprawozdań finansowych
§ Analiza wrażliwości potencjalnych zmiennych krytycznych
§ Przygotowanie matrycy ryzyka projektu.


Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1190 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
Bartosz Wolański

Specjalizacja trenerska:
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 listopada 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 kwietnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 kwietnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!