Szkolenie

Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014r. Zmiany dotyczącą między innymi wyłączeń z obowiązku stosowania ustawy Pzp dla uczelni wyższych, instytucji kultury, instytucji naukowo-badawczych.

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach pracujących przy zamówieniach publicznych w placówkach naukowych i kultury:
uczelnie wyższe, szkoły, biblioteki, laboratoria, instytuty, instytucje naukowo-badawcze, domy kultury, teatr, opery itp.
Uczestnicy poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy PZP, a także tych, do których przepisów się nie stosuje.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY PZP
1. Zamówienia publiczne wyłączone z uwagi na wartość zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zamówienia bagatelne do 30 000 €)
• Wady i zalety podniesienia progu bagatelności
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
o Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
o Akty kierownictwa wewnętrznego
o Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
o Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
• Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
2. Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
• Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usługi polegające na świadczeniu usług badawczych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 lit e)
o Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych,
o Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
o Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiajacego?
o Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
o Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
• Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8a)
o Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
o Przebieg postępowania o zamówienie z dziedziny nauki – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
o Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki
3. Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8b)
• Które zamówienia są wyłączone z zakresu ustawy Pzp?
• Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
• Przebieg postępowania o zamówienie z zakresu działalności kulturalnej – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
• Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP
1. Zamówienia publiczne, których przedmiotem są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych udzielane w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki:
• Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia,
• Wymagana zawartość zaproszenia do negocjacji,
• Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy,
• Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców,
• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2. Zamówienia w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki
• Zamówienia z zakresu działalności twórczej lub artystycznej,
• Zamówienia udzielane z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
• Ograniczenia w zakresie jawności - czy można utajnić honorarium twórcy?
• Ułatwienia związane z przebiegiem postępowania w trybie z wolnej ręki,
• Dokumentowanie przebiegu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Dialog konkurencyjny jako sposób na uzyskanie innowacyjnego zamówienia

WYBRANE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Plan finansowy (budżet) a plan zamówień publicznych
2. Zasady agregacji zamówień publicznych
• Przedmiot tego samego rodzaju
• Dostępność u jednego wykonawcy
• Związek czasowy
3. Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy opisywaniu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości
4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego
• Ustalanie wartości zamówień przez wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego posiadające samodzielność finansową
• Dopuszczalne i niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części
• Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zamówień nieplanowanych
5. Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej,
• Biegły w zamówieniach publicznych,
• Tryby negocjacyjne,
• Doradztwo w drodze dialogu technicznego.
6. Opis przedmiotu zamówienia
• Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
• Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych
7. Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia
• Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
• Opis kryteriów oceny
• Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
• Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!