Szkolenie: Zmiana zasad rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiana-zasad-rachunkowosci-jednostek-i-zakladow-budzetowych-w-swietle-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-19-stycznia-2012-roku-40235-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Szczegółowe omówienie zmian zasad rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r.


Korzyści dla uczestników:

• Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę dotyczącą zmian dotyczących zasad rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych

• Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz innych pracowników działów finansowo – księgowych jednostek i zakładów budżetowych

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie szczególnych zasad rachunkowości dotyczące:
- ewidencji nadwyżki dochodów na rachunku wydzielonym w państwowych i samorządowych jednostkach oświatowych
- ewidencji wydatków w układzie zadaniowym
- ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych
- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
- wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami w łącznych sprawozdaniach finansowych
2. Zmiany w opisie bilansowych i niebilansowych kont księgowych, w tym:
- 030 - Długoterminowe aktywa finansowe
- 080 – Środki trwałe w budowie
- 130 – Rachunek bieżący jednostki
- 131 – Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych
- 132 – Rachunek dochodów jednostek budżetowych
- 139 – Inne rachunki bankowe
- 140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe
- 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
- 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
- 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
- 550 – Koszty zarządu
- 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
- 740 – Dotacje i środki na inwestycje
- 750 – Przychody finansowe
- 751 – Koszty finansowe
- 760 – Pozostałe przychody operacyjne
- 761 – Pozostałe koszty operacyjne
- 800 – Fundusz jednostki
- 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
- 820 – Rozliczenie wyniku finansowego
- 975 – Wydatki strukturalne
3. Nowe konta księgowe bilansowe i niebilansowe:
- 245 – Wpływy do wyjaśnienia
- 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
- 990 – Plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym
4. Zmiany we wzorach bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki, w tym:
- nowe zasady grupowania aktywów i pasywów
- nowe zasady prezencji przychodów z podstawowej działalności operacyjnej,
- zmiany w opisie wierszy zestawienia zmian w funduszu jednostki
- nowe zasady prezentowania dodatkowych informacji i danych istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
5. Termin wejścia w życie regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r.
6. Okres dostosowania „Polityki rachunkowości” do zmienionych przepisów prawa.

Informacje o prelegentach:

specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, praktyk. Prowadzi wykłady z zakresu gospodarki kasowej, polityki rachunkowości, inwentaryzacji, sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w ramach szkoleń otwartych, zamkniętych i kursów zawodowych. Pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, autor licznych publikacji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 300 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zmiana zasad rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku