Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-czasie-pracy-w-dobie-covid-19-73728-id5854

Informacje o szkoleniu

 • Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19


  ID szkolenia: 73728
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

  Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  9:00 – 10:30 Zajęcia
  10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
  10:45 – 12:15 Zajęcia
  12:15– 12:30 Sesja Pytań i odpowiedzi / Przerwa
  12:30 – 14:00 Zajęcia
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
  ul. Kozielska 137d
  44-100 Gliwice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia Czas pracy jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach w zakresie czasu pracy.

Podczas szkolenia Czas pracy dowiesz się między innymi:

Co jest czasem pracy, a co nim nie jest – dylematy specjalistów działów personalnych?
Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozliczaniu czasu pracy?
Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy?

Szkolenie Czas pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Program szkolenia:

Obniżenie wymiaru czasu pracy na gruncie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

 • Tryb obniżenia i warunki, a także wpływ na wysokość  wynagrodzenia pracownika
 • Wpływ na stosowanie przepisów wewnątrzzakładowych
 • Wpływ na stosowanie wypowiedzeń tzw. zmieniających
 • Obniżenie wymiaru według tarczy 4.0 na nowych zasadach i nowych warunkach. Tryb i okres obniżenia wymiaru.

Kiedy pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Kiedy pracodawca może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Tryb zmian.
 • Dodatkowe obowiązki pracodawców w związku z realizacją uprawnień w zakresie czasu pracy.

Kiedy i w jakim trybie pracodawca może:

 • Ograniczyć  nieprzerwany odpoczynek dobowy oraz tygodniowy
 •  Zawrzeć  porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy; zasady równoważenia przedłużonego  dobowego  wymiaru czasu pracy oraz skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego (modyfikacje dotychczasowych zasad).
 • Zawrzeć  porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Wydłużony okres rozliczeniowy a tzw. bank godzin.

Kolejne, dalsze zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw po 31 marca 2020r., w tym zarządzenie dnia wolnego od pracy (wpływ ustalenia dodatkowego dnia wolnego, a nominał do przepracowania), miejsca odpoczynku pracownika oraz dyżuru.  

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa – tryb i treść porozumienia o zawieszeniu.
Jak radzić sobie z obowiązującymi regulacjami wewnątrzzakładowymi, które wywołują koszty pracodawcy?

Prawidłowe rozumienie czasu pracy w kontekście czynności przygotowawczych (w tym przekazywanie zmian – w orzecznictwie sądów pracy).

Prawidłowe planowanie pracy w systemie podstawowym, równoważnym, przy pracy zmianowej, pracy w ruchu ciągłym z uwzględnieniem pojęcia doby pracowniczej

 • Rozkład i harmonogram czasu pracy
 • Odwołanie z urlopu a zmiana harmonogramu
 • Tworzenie harmonogramów (zasady planowania pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zmianowej), zmiana harmonogramów i skutki dowolnej zmiany harmonogramów.
  Niedobór nominału. Termin powiadomienia pracownika o harmonogramie i jego zmianach.
  Forma harmonogramów. Dopuszczalne sytuacje zmiany harmonogramów. Konsekwencje dowolnej zmiany harmonogramu przez pracodawcę.
 • Obowiązujące reguły przy ustaleniu harmonogramów. Czy błędny harmonogram powoduje roszczenia pracownika?
 • Ruchomy rozkład czasu pracy i indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem, a obecna sytuacja pracodawcy w związku z epidemią.
 • Czy pracownik zachowuje dotychczasowe uprawnienia w tym zakresie?
 • Kolizja uprawnień pracowniczych w zakresie czasu pracy z obecną sytuacją pracodawcy.

Odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów

Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wpływ zmian ustawy w prawie na odpoczynek dobowy i tygodniowy. Rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN.

 • Naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność za wykroczenie i odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
 • Odpłatność czasu oddanego za odpoczynek dobowy.
 • Od którego momentu obliczamy „dzień wolny” w orzecznictwie.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego (korzyści pracodawcy wynikające z przedłużonego okresu rozliczeniowego).

 • Wynagrodzenie pracownika w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego a niedobór lub brak pracy

Dyżur a praca w godzinach nadliczbowych. Dyżur w zakładzie pracy i pod telefonem. Rekompensata za dyżur. Dyżur a odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Pojęcie telepracy i pracy zdalnej. Praca zdalna w obliczu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Sposób rozliczania czasu pracy. Ewidencja wykonanych czynności w pracy zdalnej – nowe uprawnienie pracodawcy (tarcza 4.0). W jaki sposób prawidłowo zorganizować i rozliczać, a także kontrolować pracę zdalną?

Praca nadliczbowa i granice obowiązku pracy nadliczbowej. Limity i sposób ich ustalania z uwzględnieniem stanowiska GIP i Ministerstwa Pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN; kiedy należy się rekompensata

Prawidłowa rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dzień wolny, niedzielę i święto

 • Pojęcie „czarnych nadgodzin” i ich rekompensata
 • Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy).
  Zasady udzielania wolnego dnia. Podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego. Dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
  Postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy. Jak dokumentować brak uzgodnienia. Odpowiedzialność za wykroczenie. Kiedy nie ma winy pracodawcy
 • Czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika) forma wniosku
 • Dodatki i ich wysokość. Zbieg dodatków w orzecznictwie; poszczególne dodatki w zależności od rodzaju pracy nadliczbowej i pracy w wolne dni
 • Zmiana grafiku a praca nadliczbowa

Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o czasie pracy – osoby odpowiedzialne za wykroczenia.

Informacje o prelegentach:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł brutto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19