ZMIANY W PODATKU VAT, CIT W 2013R

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)


• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (2081,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (2037,00 zł netto + VAT)

* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 18.02.2013 r.


Cel szkolenia

Omówienie w oparciu o obwiązujący stan prawny zmian związanych z nowelizacją Ustaw podatku CIT i VAT, które obowiązują od 2013r oraz najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów skarbowych.

nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego, terminu powstawania tego obowiązku
nowe zasady wystawiania faktur VAT
nowe zasady odliczeń VAT w zakresie nieodpłatnych świadczeń
zmiany w zakresie ustanowienia przedstawiciela podatkowego
nowy zakres zwolnień
zmiany w katalogu negatywnych wyłączeń z VAT
zmiany dotyczące niepodzielonego zysku
rozszerzenie katalogu podatników CIT o spółki komandytowo - akcyjne.
nowe zasady dot terminów płatności oraz korekt CIT
zmiany w umowach leasingowych
nowe zasady opodatkowania dywidend
zakres innych zmian dot zarówno podatku CIT i VAT, które zostaną podczas szkolenia omówione szczegółowo
Kto powinien wziąć udział?
dyrektorów finansowych,
głównych księgowych,
pracowników działów finansowo-księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku CIT i VAT.

Program szkolenia

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W 2013r. (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.)

I. Podatkowe ujęcie przychodów oraz kosztów ich uzyskania.
1. Naruszenie terminów płatności w transakcjach handlowych - obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów albo przychodów !!!
1.1 skutki nieuregulowania zobowiązania dotyczącego kosztów pośrednich i bezpośrednich,
1.2 nieuregulowane płatności składające się na wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
1.3 moment dokonania korekty kosztów lub przychodów.

2. Moment ujęcia przychodów oraz kosztów w podstawie opodatkowania.
2.1 Poprawne ustalenie dnia uzyskania przychodu, gdy data faktury różni się od dnia wydania towaru lub wykonania usługi,
2.2 Przypadki ujmowania przychodów już w momencie otrzymania zapłaty,
2.3 Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. najem, dzierżawa) oraz refakturowania dostaw towarzyszących (np. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy wody, wywóz śmieci,
2.4. skutki podatkowe związane z korektą sprzedaży (rabat, premia pieniężna) w aspekcie momentu ujęcia korekty w podstawie opodatkowania ( wstecz czy na bieżąco?),
2.5 Dzień poniesienia kosztu, a moment jego ujęcia w podstawie opodatkowania na wybranych przykładach:

koszty remontów, w tym rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne"
zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu (pierwsza opłata leasingowa),
możliwość ujmowania odsetek od kredytów, jako tzw. koszty bezpośrednie (czy odsetki powinny być zaliczane do kosztów podatkowych tylko w momencie ich spłaty?)

2.6. Zasady ustalania różnic kursowych, w tym porównanie metody podatkowej z metodą rachunkową.
2.7 Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:

koszty ubezpieczenia członków zarządu,
kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.

2.8 Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności, czyli w jaki sposób korzystnie zoptymalizować koszty.

3. Najnowsze zmiany dotyczące umowy leasingu.
3.1 skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
3.2 rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
3.3 zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu - skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i nowego leasingobiorcy,
3.4 ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej umowy (tzw. ponowny leasing).

4. Wybrane problemy dotyczące amortyzacji.
4.1. Straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym,
4.2. Zasady amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w wyniku aportu, w tym majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
4.3. Wybrane przykłady różnic między amortyzacją podatkową, a amortyzacją dokonywaną dla celów rachunkowych (amortyzacja budynków i lokali niemieszkalnych, aport środka trwałego wniesionego do spółki osobowej i kapitałowej).

II. Nowe zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych w aspekcie obowiązku pobrania podatku u źródła.

1. Przesłanki opodatkowania albo stosowania zwolnienia od podatku w stosunku do wypłat dokonywanych między spółkami powiązanymi z siedzibą w Polsce oraz Unii Europejskiej.
2. Obowiązki w zakresie terminów zapłaty podatku pobranego od podatnika oraz terminów składania deklaracji i informacji podatkowych.
3. Skutki podatkowe związane z wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej.NOWELIZACJA USTAWY VAT ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01. 2013 R ORAZ OD 1.01.2014r.

1. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego

Zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE
Wydanie towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego
Terminowe i nieterminowe wystawienia faktury a obowiązek podatkowy - nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
Szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
Nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT (rozliczanie zaliczek po zmianach)
Rozliczenie VAT na przełomie 2012/2013 roku - omówienie przepisów przejściowych

2. Podatek naliczony - odliczanie VAT

Źródła i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
Moment nabycia prawa do odliczania - zmiana podstawowej zasady
Odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
Import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
Rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady)
Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
Odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem „samochodów z kratką" w 2013 roku oraz od 01.01.2014 r.
Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów (zasady ustalania struktury sprzedaży, „transakcji pomocnicze" w miejsce „czynności wykonywanych sporadycznie")

3. Świadczenia nieodpłatne

Doprecyzowanie przepisów uznających niektóre nieodpłatne przekazania towarów za czynności podlegające opodatkowaniu (modyfikacja art. 7 ust. 2)
Nowe pojęcie próbki (uwzględniająca orzecznictwo TSUE) oraz prezentu o małej wartości (zmiana limitów kwotowych)
Co z drukowanymi materiałami promocyjnymi niestanowiącymi prezentów o małej wartości?
Korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych w okresach przejściowych

4. Fakturowanie - faktura VAT

Przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Nowe zasady terminowego wystawiania FV (art. 106i)
Modyfikacja w zakresie danych umieszczanych na fakturach, w tym m.in. numeracja faktur, kwoty rabatów, itp.
Przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących specyficzne zdarzenia: FV- mały podatnik, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża, faktura wystawiana przez biura podróży, czynności zwolnione, komornik, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
Kasa rejestrująca a faktura VAT
Wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
Faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
Przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
Zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania na potrzeby kontroli.
Nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450zł lub 100 euro - zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania „drobnych" faktur VAT
Zasady wystawiania faktur dla czynności dostaw wraz z kaucją za opakowania w tym w przypadku braku określenia daty zwrotu opakowań zwrotnych

5. Rozliczanie transakcje transgranicznych

Miejsce dostaw towarów - transakcje łańcuchowe (przemieszczenie towarów przez pośrednika)
Transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT
Import towarów: nowa definicja, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, przepisy regulujące miejsce opodatkowania w imporcie towarów z uwagi na zastosowania określonych procedur celnych przywozowych, rozliczenie VAT w deklaracji
Eksport towarów - modyfikacja definicji, dokumentowanie wywozu a stawka 0%
Miejsce świadczenia usług - modyfikacje, zmiany w zakresie wynajmu
Import usług - modyfikacja i doprecyzowanie przepisów, obowiązek podatkowy idokumentowanie po zmianach
Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych - informacje podsumowujące
Rejestracja i potwierdzenie rejestracji VAT UE

6. Podstawa opodatkowania

Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
Uszczegółowienie katalogu wyłączeń, rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. - podstawa opodatkowania przy czynnościach dodatkowych
Zasady obniżania podstawy opodatkowania - rozliczanie faktur korygujących
Brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego
Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej - stosowanie odpowiedniego kursu waluty

7. Podatnik VAT - podmiot opodatkowania

Doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej w kontekście orzecznictwa sądów
Rozszerzenie zakresu pojęcia podatnika
Rejestracja podatnika, rejestracja VAT UE (moment rejestracji), potwierdzenie zarejestrowania
Przedstawiciel podatkowy
Podatnicy zwolnieni z opodatkowania - „zwolnienie podmiotowe", rezygnacja ze zwolnienia

8. Zwolnienia przedmiotowe (zmiany w art. 43)

Zmiana w zakresie dostawy towarów używanych
Definicja „terenów budowlanych" oraz "przeznaczonych pod zabudowę" w kontekście zwolnień dostaw nieruchomości
Usługi pocztowe, usługi opieki nad dziećmi

9. Pozostałe zmiany:

Zmiany w rozliczaniu marży- definicja marży, utrata prawa do rozliczania metodą marży
Zmienione stawki VAT na mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane z wyjątkiem: tłuszczów technicznych, wełny, piór, puchu, oraz niektórych napojów alkoholowych
Pozostałe zmiany doprecyzowujące
Zmiany w innych przepisach mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozliczenia podatku VAT
Zmiany Załączników - aspekty praktyczne stosowania obniżonych stawek podatkowych;

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Szkolenie będzie prowadzić zespół trojga specjalistów.

1. Licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej świadczącej m.inn. usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Reprezentował wiele podmiotów gospodarczych przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

2. Licencjonowany doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Podatkowej, świadczącej usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz reprezentowania firm przed SA i NSA. Wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków uzyskujący bardzo wysokie oceny od uczestników szkoleń.

3. Licencjonowany doradca podatkowy specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot podatków, wykładowca na szkoleniach dla praktyków bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki 40

woj. małopolskie

Grand Hotel **** Stamary

34-500 Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Grand Hotel **** Stamary

34-500 Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Grand Hotel **** Stamary

34-500 Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
2 190
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 24.02.2013 r. (kolacja) do 27.02.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, saun i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!