Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-podatku-vat-od-1042013-oraz-1012014-zasady-fakturowania-2013-i-2014-problemy-praktyczne-zagadnienia-kontrowersyjne-w-vat-pdop-i-pdof-wynikajace-z-najnowszych-interpretacji-i-orzeczni-50182-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT.
W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur. Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.

• Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Ponadto zostaną przedstawione zagadnienia wynikające z wydanych w ostatnim czasie interpretacji i orzecznictwa, które budzą znaczne kontrowersje.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku, pracowników księgowości.
• Kadra kierownicza, pracownicy działów księgowości, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

Przyczyny wprowadzenia zmian, akty prawne wprowadzające zmiany, termin wejścia w życie poszczególnych zmian.

2. Zmiany w VAT od 1.04.2013.

2.1. Nieodpłatne dostawy towarów i nieodpłatne świadczenie usług.

Zmiany w zakresie znaczenia prawa od odliczenia podatku naliczonego. Przekazanie i udostępnienie towarów wytworzonych we własnym zakresie. Prawo do odliczenia części składowych. Nowa definicja „próbki” (znaczenie celu przekazania próbki, sposób identyfikacji próbki, wątpliwości w przypadku próbek przekazywanych do badań). Wątpliwości co do skutków wykreślenia pojęcia „drukowane materiały informacyjne i reklamowe”, prezenty o małej wartości. Podstawa opodatkowania nieodpłatnych przekazań (od 2014), cena nabycia towarów podobnych.

2.2. Transakcje z podmiotami zagranicznymi .

Częściowe przywrócenie obowiązku rozliczania VAT w Polsce przez podatników zagranicznych (zamiast rozliczenia przez polskich nabywców wg zasady odwrotnego obciążenia). Ważne zmiany dotyczące ustalania miejsca dostawy i opodatkowania w transakcjach łańcuchowych, znaczenie warunków dostawy dla sposobu opodatkowania. Zmiany w zakresie WDT i WNT, przemieszczanie wewnątrz UE towarów własnych. Zmiana katalogu, dokumentów wymaganych dla stosowania stawki 0% w eksporcie i WDT (także kontrowersje wynikające z najnowszych interpretacji i wyroków).

2.3. Pozostałe ważne zmiany od 1.04.2013.

Zmiany w katalogu zwolnień, nowa definicja „terenów budowlanych”, skutki zmiany definicji „działalności gospodarczej” w ustawie o VAT, przedstawiciel podatkowy, ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego, zmiana niektórych stawek, inne zmiany.

3. Zmiany w VAT od 1.01.2014.

3.1. Moment powstania obowiązku podatkowego .

Zastąpienie wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym: brak znaczenia (co do zasady) momentu wystawienia faktury, szczególne regulacje dla „usług częściowych”, usług i dostaw „świadczonych w sposób ciągły”, szczególne regulacje dla niektórych towarów i usług, całkowita zmiana zasad dla wielu rodzajów czynności (np. usługi transportowe), nowe zasady ustalania (od 2013) obowiązku podatkowego w WDT i WNT.

3.2. Podstawa opodatkowania .

Zastąpienie wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi. Nowa definicja „podstawy opodatkowania” - rezygnacja z pojęcia „obrotu”. Opodatkowanie dotacji. Zapłata w naturze, barter, czynności dla których nie ustalono ceny oraz innych czynności szczególnych, koszty dodatkowe, korekty.

3.3. Odliczanie podatku naliczonego.

Obszerne zmiany w zakresie m. in.: momentu odliczenia, odliczania podatku naliczonego w przypadku WNT, sposób obliczania „proporcji” (czynności „pomocnicze”), ograniczenia dla „samochodów z kratką”.

3.4. Pozostałe ważne zmiany od 1.01.2014.

Opodatkowanie zaliczek w przypadku eksportu towarów (2 miesięczny termin na uzyskanie potwierdzenia wywozu). Skutki uchylenia zwolnienia dla dostawy „towarów używanych”, zmiany w zakresie stosowania zwolnienia podmiotowego (sposób obliczania limitu 150.000 zł), inne zmiany.

4. Faktury 2013 i 2014.

Zasady fakturowania w 2013 i zastąpienie od 2014 wszystkich dotychczasowych przepisów nowymi (uchylenie „rozporządzenia fakturowego”, uregulowanie zasad fakturowania w ustawie). Omówienie zmian oraz zagadnień budzących wątpliwości w dotychczasowej praktyce, m. in.:

a) definicja faktury (jaki dokument może zostać uznany za „fakturę” po uchyleniu wymogu stosowania oznaczenia „Faktura VAT”, w tym problem faktur pro –forma)
b) treść faktury – omówienie poszczególnych elementów (w tym możliwość posługiwania się nazwą skróconą, możliwość posługiwania się dotychczasowymi sformułowaniami np. „data sprzedaży”)
c) terminy wystawiania faktur
d) faktury zaliczkowe,
e) faktury korygujące i noty korygujące (w tym potwierdzanie doręczenia / akceptacja),
f) duplikaty faktur,
g) szczególne rodzaje faktur (m. in. „faktury uproszczone”, faktury „metoda kasowa”, faktury dot. marży, „samofakturowanie”, „odwrotne obciążenie”, czynności „zw.”, faktury dot. WDT) ,
h) faktury wewnętrzne i dokumenty zastępujące fakturę wewnętrzną,
i) faktury elektroniczne (w tym zmiany zasad akceptacji i cofania akceptacji),
j) przechowywanie faktur (w tym faktur papierowych w formie elektronicznej, faktur elektronicznych w formie papierowej),
k) obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktur (także papierowych), za pomocą „dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu”,
l) inne zagadnienia dot. fakturowania (m. in. przeliczanie na złotówki, faktura dok. sprzedaż paliwa, faktura dot. opakowań zwrotnych),


5. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzecznictwa.


1) Problemy praktyczne związane ze stosowaniem od 1.01.2013 nowych przepisów „antyzatorowych” w PDOP / PDOF i VAT w świetle wyjaśnień MF i interpretacji indywidualnych.
2) Premie pieniężne – skutki w VAT i PDOP / PDOF.
3) Imprezy integracyjne – skutki w VAT i PDOP / PDOF dla pracodawcy, pracownika i zaproszonych gości
4) Wydatki związane z reprezentacją (w tym na poczęstunek w restauracji / siedzibie podatnika) – w skutki w VAT i PDOP / PDOF.
5) Programy lojalnościowe – skutki w VAT (rozbieżność pomiędzy stanowiskiem, TS UE, polskich sądów i organów podatkowych).
6) Refakturowanie kosztów dodatkowych na najemcę – skutki w VAT w świetle aktualnych interpretacji i wyroków sądów polskich i TS UE.

Informacje o prelegentach:

Uczestnik posiedzeń komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.
Doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek International Fiscal Association (IFA). Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zmiany w podatku VAT od 1.04.2013 oraz 1.01.2014. Zasady fakturowania 2013 i 2014 - problemy praktyczne. Zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF wynikające z najnowszych interpretacji i orzeczni