Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-prawach-konsumenta-i-reklamacje-2019-warsztaty-prawne-71400-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia i cel
Szkolenie prowadzone jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji.
Dnia 30 maja 2014 roku została uchwalona Ustawa o prawach konsumenta. Ustawa dotyczy m.in. kwestii umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Wprowadzono nowe obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich.

Ustawa dodatkowo wprowadziła liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego w zakresie praw konsumenta, reguł gwarancji, a w szczególności uchyliła dotychczasowe ustawy:
1. szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz,
2. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa jest wynikiem implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, a także dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

Ustawa uporządkowała i zintegrowała przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej i gwarancji. Wprowadziła także w przepisach Kodeksu Cywilnego zmianę definicji konsumenta. Zmieniło się też uregulowanie w zakresie skutków uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom związanym z przejściem ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy.

W pozostałym zakresie Ustawa wprowadziła reformę przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, której celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie praw konsumenta. Wskazać należy, iż zmianie uległo podejście do reklamacji konsumenckich, gdzie reklamacje konsumenta nie są już oparte na pojęciu niezgodności towaru z umową, a zostały oparte o nowe pojęcie w prawach konsumenta, i podstawą reklamacji konsumenta stała się koncepcja wady fizycznej i prawnej rzeczy oraz rękojmia. Wskazać należy, iż zmiana w Kodeksie Cywilnym również dotyczy szczegółowych zasad dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców.
1. przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet),
2. praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,
3. omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,
4. poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy,
5. przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.

Korzyści dla uczestników
• zapoznanie się aktualnymi przepisami prawnymi regulującymi proces reklamacji,
• zdobycie wiedzy na temat zawieranych umów poza lokalem przedsiębiorstwa i umów zawieranych na odległość,
• zdobycie wiedzy na temat roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. rolę nawiązywania współpracy, obsługi klienta, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno - ekonomicznej oraz renegocjowania kontraktów, zajmujące się kontaktem z klientami oraz osoby współpracujące z dostawcami lub odbiorcami.

Program szkolenia:

1.Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny - zagadnienia dotyczące gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w grudniu 2014 roku,
• Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2.Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym:
• reklamacje przedsiębiorca-przedsiębiorca – podstawowe zagadnienia:
• definicja przedsiębiorcy,
• prawa stron umowy sprzedaży,
• zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji.
• reklamacje przedsiębiorca-konsument (szczególnie analiza Ustawy o prawach konsumenta) – podstawowe zagadnienia:
• definicja konsumenta,
• definicja lokalu przedsiębiorstwa,
• definicja umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa,
• definicja umowy zawieranej na odległość,
• nowe definicje np. trwały nośnik, treść cyfrowa,
• ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem.
• zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji,
• sprzedaż przez Internet jako forma zawierania umowy na odległość – podstawowe zagadnienia.

3.Prawa i obowiązki stron związane z umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa i umowami zawieranymi na odległość (m. in. sprzedaż przez Internet):
• obowiązki informacyjne, np. obowiązek przedsiębiorcy do wydania potwierdzenia zawarcia umowy wydane na trwałym nośniku,
• prawo konsumenta do odstąpienia od umowy,
• wzory pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
• skutki braku poinformowania konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4.Wada fizyczna i prawna rzeczy:
• nowa definicja wady (porównanie ze starą definicją niezgodności towaru z umową),
• podstawy reklamacji,
• prawa i obowiązki stron,
• zasady składania reklamacji.

5.Rękojmia w prawach przedsiębiorcy:
• zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
• odpowiedzialność za wadę fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej,
• prawa i obowiązki stron,
• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
• uprawnienia kupującego z tytułu reklamacji, min.: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady,
• uprawnienia przedsiębiorcy/kupującego z tytułu reklamacji,
• szkoda a przedsiębiorca,

6.Rękojmia w prawach konsumenta:
• prawa i obowiązki stron,
• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
• przypadki, w których konsument nie może skorzystać z odstąpienia od umowy,
• uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi, min.: demontaż i dostarczenie rzeczy, wymian rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady.
• szkoda a konsument

7.Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:
• podstawy roszczeń w łańcuch poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenia regresowe),
• szkoda (w tym utracone korzyści).

8.Gwarancja przy sprzedaży:
• ustawowe zasady gwarancji,
• obowiązki ustawowe gwaranta,
• prawa uprawionego z gwarancji,
• zasady formułowania oświadczenia gwaranta.

9.Skutki prawne uchylenia przez Ustawę o prawach konsumenta Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10.Dyskusja tematyczna.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 740 zł ne

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2019 - warsztaty prawne