Zmiany w prawie pracy i nowe orzecznictwo 2023. Praktyczna analiza nowych regulacji, w tym zmian w zakresie kontrolowania trzeźwości i w pracy zdalnej obowiązującej od 7 kwietnia wg nowej ustawy

O szkoleniu

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. - praktyczne rady i wskazówki od eksperta Prawa pracy!

Zapisz się na szkolenie i dowiedź się jak wyglądają w praktyce nowe przepisy i jak bezbłędnie się po nich poruszać.

Na specjalnie dedykowanym szkoleniu, poznasz m.in:

 • Nowe regulacje i nadchodzące zmiany w prawie pracy,
 • Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich
 • Ustawę o sygnalistach
 • Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników,
  Zagadnienia praktyczne w zakresie czasu pracy w 2023 roku,
 • Jak prawidłowo ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • Praktyczne orzecznictwo.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

 • działów personalnych
 • kadr
 • wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

 1. Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej –  okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 2. Praca zdalna na polecenie pracodawcy / na wniosek pracownika
 3. Szczególne grupy pracowników, którym na ich wniosek należy udzielić zgody na pracę zdalną
 4. Procedura ochrony danych osobowych dla pracowników w pracy zdalnej
 5. Zasady BHP – obowiązki pracodawcy w pracy zdalnej  (przygotowanie ryzyka zawodowego/przygotowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP
 6. Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy, ochrona danych osobowych
 7. Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy – zasady rozliczania i  algorytmy do wyliczenia ryczałtów/ekwiwalentów
 8. Regulamin Pracy /Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury – proponowane zapisy
 9. Procedura przechodzenia z umowy na telepracę na pracę zdalną
 10. Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem pracy zdalnej -przykładowe wzory – polecenia/wnioski/porozumienia/oświadczenia

 Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 1. Regulamin pracy a nowe zapisy dotyczące monitoringu – badanie trzeźwości pracowników – przykładowe zapisy do regulaminu i wzór informacji dla pracownika o wprowadzeniu badania trzeźwości pracowników na obecność alkoholu i innych środków w organizmie o podobnym działaniu jak alkohol
 2. Kto może zostać poddany badaniu trzeźwości – czy pracodawca musi ograniczyć się tylko do zatrudnionych pracowników  -  zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 3. Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego/ specjalistyczne laboratorium – wzór protokołu sporządzonego po przeprowadzaniu badania
 4. Zasady przeprowadzania badania trzeźwości przez pracodawcę – czas, częstotliwość, upoważnienia do przeprowadzenia badań (osoby uprawnione), miejsce przeprowadzania badań
 5. Rodzaje urządzeń dedykowanych do przeprowadzania badań trzeźwości – procedura wykonywania badań uregulowana rozporządzeniem wykonawczym
 6. Parametry – kiedy pracownik traktowany jest jako osoba po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu
 7. Wykaz środków odurzających – zgodnie z rozporządzeniem – które działają podobnie do alkoholu
 8. Metody kontroli na obecność środków odurzających – w miejscu pracodawcy, przez policję i specjalistyczne laboratorium
 9. Konsekwencje dla pracownika w związku z pozytywnym wynikiem badania trzeźwości
 10. Okres przechowywania dokumentacji związanej z badaniem trzeźwości – miejsce archiwizacji dokumentów, w zależności od środków dyscyplinujących zastosowanych przez pracodawcę

Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

Elastyczna organizacja pracy

 1. Co rozumiemy przez elastyczną organizację czasu pracy
 2. Komu przysługuje prawo do skorzystania z elastycznej organizacji pracy
 3. Sposób, termin składania wniosku przez pracownika – jakie dane powinien zawrzeć w składanym przez siebie wniosku
 4. Ile czasu ma pracodawca na rozpatrzenie wniosku
 5. W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić pracownikowi pracy w elastycznej organizacji pracy
 6. Sankcje dla pracodawcy za bezpodstawne odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy
 7. Wzory wniosków o elastyczną organizację pracy

Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 oraz uprawnienia rodziców dzieci do lat 4

 1. Rodzice dzieci do lat 8 – uprawnienie o decyzji w poleceniach pracodawcy dotyczące czasu pracy
 2. Rodzice dzieci do lat 4 -  uprawnienia do decyzji o poleceniach pracodawcy dotyczących czasu pracy

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni

 1. Sytuacje życiowe, w których pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia
 2. Termin składania wniosku na zwolnienie z siły wyższej
 3. Wykorzystanie uprawnienia – wniosek na wykorzystanie w dniach czy w godzinach
 4. Wynagrodzenie za czas korzystania z uprawnienia
 5. Wzór wniosku o skorzystanie z 2 dni na siłą wyższą

Urlop opiekuńczy

 1. W jakim celu pracownik wnioskuje o urlop opiekuńczy
 2. Wymiar urlopu opiekuńczego
 3. Kiedy pracownik może skorzystać z uprawnienia
 4. Termin składania wniosku o urlop opiekuńczy – jakie dane należy zamieścić we wniosku
 5. Czy za dni korzystania z urlopu opiekuńczego należy się pracownikowi wynagrodzenie
 6. Wzór wniosku na skorzystanie z urlopu opiekuńczego

Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim

 1. Wymiar urlopu rodzicielskiego
 2. Czy urlop rodzicielski musi być wykorzystany zaraz po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego
 3. Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodzicami
 4. Jakie są skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Urlop wychowawczy a prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie prawa do wychowawczego

Urlop ojcowski

 1. nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskieg

Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,

 Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 1. Umowa o pracę na okres próbny – zmiany zasad nawiązywania umowy na okres próbny – od czego uzależniona jest okres długości umowy na okres próbny
 2. Elementy umowy o pracę – zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę
 3. Możliwość wydłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika
 4. Nowe zasady nawiązywania umów na czas określony 
 5. Wniosek pracownika o inny rodzaj umowy o pracy
 6. Omówienie wzoru umowy o pracę na okres próbny
 7. Prawo pracownika do zatrudnienia u dwóch pracodawców

Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę

Rozwiązywanie umów na czas określony – obowiązek pracodawcy i uprawnienia pracownika

Obowiązki informacyjne względem pracownika

 1. Nowa, rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 2. Termin na wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia
 3. Co to znaczy, że informacja musi być przygotowana indywidualnie dla każdego pracownika
 4. W jaki sposób wydajemy pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia
 5. Którym pracownikom wydajemy nowe, rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia
 6. Składowe dokumentu Informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych punktów dokumentu
 7. Obowiązek informowania pracownika o nazwie instytucja zabezpieczenia społecznego
 8. Obowiązek informowania o zmianie siedziby pracodawcy

Zmiany dotyczące czasu pracy

 1. Zmian ilości przerw w pracy uzależnionych od ilości godzin pracy pracownika w dobie pracowniczej
 2. Czas szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy zaliczany do czasu pracy

Dokumentacja pracownicza 2023 - aktualne stanowiska resortu pracy, PIP, UODO, Sądu Najwyższego w szczególności:

 1. Nowa dokumentacja pracownicza dotycząca pracy zdalnej – wnioski i oświadczenia oraz miejsca archiwizacji
 2. Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości – oświadczenia, protokołu kontrolnego – oraz zasady przechowywania w aktach osobowych
 3. Nowe wzory umów o pracę – zgodnie ze zmianami przepisów prawa pracy
 4. Rozbudowana Informacja o warunkach zatrudnienia
 5. Zasady archiwizowania dokumentów i obowiązkowa dokumentacja z tym związana – stanowiska resortu pracy
 6. Kopiowanie czy tylko do wglądu służb kadrowych – np. książeczka wojskowa, zaświadczenie o niepełnosprawności, książeczka weterana, prawo jazdy  – stanowiska UODO
 7. Przechowywanie dokumentacji nadmiarowej – stanowisko UODO
 8. Usuwanie z dokumentacji pracowniczej danych zebranych w różnych okresach zatrudnienia pracowników
 9. Umowa na zastępstwo – kiedy nie można zawrzeć umowy na zastępstwo, czy podajemy imię i nazwisko osoby zastępowanej
 10. Świadectwo pracy -  termin wydania świadectwa pracy, sprostowanie, duplikat, kopia
 11. Dołączanie dokumentacji wytworzonej  elektronicznej do papierowej – czy jest to możliwe?

Rozliczanie czasu pracy – w szczególności:

 1. Ewidencja czasu pracy – zasady prowadzenia w tym ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej, pracowników mobilnych
 2. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 3. Czas pracy pracowników mobilnych – od kiedy liczymy
 4. Pracownicy z orzeczeniem niepełnosprawności – na jakich zasadach rozliczamy pracę w godzinach nadliczbowych
 5. Definicja niedzieli i święta – czy można wprowadzić różne godziny niedzieli i święta a także godzin nocnych dla różnych grup zawodowych
 6. Rozliczanie czasu pracy w pracy zmianowej i ruchomym czasie pracy
 7. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej pracowników, kadry kierowniczej i pracowników mobilnych

Urlopy wypoczynkowe – szczególne przypadki

 1. Wyliczanie stażu urlopowego – praktyczne przykłady
 2. Urlop „pierwsza praca” – czy urlop wyliczamy zawsze z wymiaru 20 dni
 3. Urlop proporcjonalny – m.in. w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca, urlopu wychowawczego i innych nieobecności
 4. Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców a wymiar urlopu
 5. Jednostronne udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego – kiedy jest to możliwe
 6. Zasady udzielania urlopu na żądanie – w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu, czy należy podać przyczynę swojej decyzji
 7. Okres przepadalności urlopu -  od czego jest uzależniony

Nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę w świetle najnowszych orzecznictw SN

 1. Umowa o pracę – nowe umowy o pracę podstawowe obowiązkowe zapisy i zapisy zabronione zgodnie z przepisami prawa pracy 2023
 2. Omówienie problematycznych zapisów w umowie o pracę
 3. Wygaśnięcie a rozwiązanie umów o pracę
 4. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia
 5. Kiedy rozwiązanie umowy o pracę nie musi mieć formy pisemnej
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych
 7. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę

Czas trwania

9:30-14:30

Prelegenci

IWONA WOŁKIEWICZ

Ekspert Prawa Pracy. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej
Trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner (Coca-Cola, Orange, GTS T-Mobile, MDDP, INFOR).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
799
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 299
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!