Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dni

O szkoleniu

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w procedurze cywilnej zmierzającej do przyspieszenia postępowania sądowego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej.
Kto powinien wziąć udział?
Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.

Program szkolenia

I. Informatyzacja postępowania cywilnego.

1. Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

a. obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania pism,

b. osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,

c. konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,

d. pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,

e. załączniki składane drogą elektroniczną,

f. kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

2. Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

a. korespondencja z sądem,

b. korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,

c. pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,

d. potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

3. Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

a. przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,

b. możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

II. Uproszczenie procedury cywilnej.

1. Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

2. Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

a. przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,

b. wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

3. Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

a. wyłączenie sędziego na wniosek,

b. wyłączenie sędziego z urzędu.

4. Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

5. Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

a. umorzenie postępowania na wniosek powoda,

b. uzupełnienie opłaty od pozwu,

c. sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

III. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

1. Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

2. Dokument jako nośnik informacji.

3. Cechy dokumentu.

4. Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

5. Konsekwencje wprowadzenia formy dokumentacji do kodeksu cywilnego.

IV. Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

1. Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

2. Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

a. koszty mediacji a koszty sądowe,

b. zasady zwrotu opłaty sądowej, wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron postępowania.

3. Nowa pozycja mediatora.

4. Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

5. Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

6. Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

7. Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Tomasz Chojnacki – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
720
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!