Szkolenie: Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce - najnowsze przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/znowelizowane-postepowanie-administracyjne-w-praktyce-najnowsze-przepisy-od-1-czerwca-2017-roku-69333-id227

Informacje o szkoleniu

 • Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce - najnowsze przepisy od 1 czerwca 2017 roku


  ID szkolenia: 69333
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25.08.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017 r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym, m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał wiadomości:
■o aktualnych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego
■o znaczeniu nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej
■o zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń stosowanych w administracji publicznej, a także praktyczne umiejętności
■prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie znowelizowanych przepisów
■prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów
■rozróżniania spraw, w których kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany, od spraw, których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego
■poprawnej interpretacji nowych przepisów proceduralnych stosowanych w administracji publicznej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, w tym samorządowej i rządowej, którzy, mając doświadczenie w stosowaniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, chcą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procedur obowiązujących w postępowaniu administracyjnym.

Program szkolenia:

1. Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji i charakter postępowania administracyjnego
■Sprawa administracyjna i warunki konieczne do wszczęcia postępowania administracyjnego
■Kiedy stosować kodeks postępowania administracyjnego?
■Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych)
■Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania – uzasadnienie decyzji uznaniowych
■Konsekwencje naruszenia wybranych zasad ogólnych postępowania na podstawie orzecznictwa

2. Zagadnienia ogólne postępowania
■Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia
■Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji
■Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania
■Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów

3. Postępowanie przed organem I instancji
■Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania
■Zakończenie postępowania wyjaśniającego a wyjaśnienie sprawy. Kiedy należy zawiadomić o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji?
■Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
■Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem
■Posiedzenie w trybie współdziałania
■Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – nowe zasady postępowania dowodowego.
■Mediacja – nowa instytucja w kodeksie. Mediator i jego zadania. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji
■Postępowanie uproszczone – przypadki i zasady stosowania nowego rodzaju postępowania.
■Koszty postępowania – uregulowania uwzględniające nowe instytucje kodeksowe
■Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki dla stron i organu. Czy postępowanie zawsze musi kończyć się wydaniem decyzji?
■Decyzje administracyjne ­– rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia. Decyzja prawomocna
■Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania na nowych zasadach
■Milczące załatwienie sprawy – konsekwencje zastosowania i obowiązki organu. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

4. Postępowanie odwoławcze

■Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji
■Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia
■Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
■Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy.
Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
5. Administracyjna kara pieniężna – zasady nakładania lub wymierzania kary i

udzielania ulg w jej wykonaniu

6. Zasady prowadzenia Europejskiej Współpracy Administracyjnej – nowe wyzwanie


dla urzędników. Przekazywanie informacji - komu, kiedy i w jakim trybie?

7. Zasady stosowania dotychczasowych przepisów kpa (sprzed nowelizacji)

8. Dyskusja, praktyczne przykłady - pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny oraz urzędnik służby cywilnej. Trener z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od 13 lat związany z obsługą prawną terenowych organów administracji rządowej. Od 7 lat z powodzeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych, a także instytucji sektora pomocy społecznej, jednostek wojskowych i innych. W szkoleniach skupia się na praktycznych aspektach prezentowanych zagadnień, elastycznie dostosowując omawianą problematykę do potrzeb i oczekiwań zarówno zaawansowanych, jak i początkujących uczestników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce - najnowsze przepisy od 1 czerwca 2017 roku