Szkolenie: Zwolnienia podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – kwalifikacja przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania w świetle interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów z

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zwolnienia-podatkowe-w-specjalnych-strefach-ekonomicznych-kwalifikacja-przychodow-i-kosztow-dzialalnosci-zwolnionej-z-opodatkowania-w-swietle-interpretacji-podatkowych-oraz-orzeczen-sadow-z-51996-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli dokonać prawidłowej kwalifikacji uzyskiwanych na terenie SSE przychodów (ze sprzedaży, finansowych i operacyjnych) jako uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością strefową (zwolnioną z opodatkowania) lub z pozostałą działalnością (opodatkowaną). W trakcie szkolenia zostaną omówione również zasady pozwalające na prawidłowe przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów o charakterze bezpośrednim i pośrednim do danego źródła przychodów. Dzięki temu uczestnicy będą mogli samodzielnie ustalić dochód/stratę z działalności strefowej, określonej w Zezwoleniu (zwolnionej z opodatkowania) oraz dochód/stratę z działalności pozostałej (podlegającej opodatkowaniu) jak i poprawne wykazać uzyskane dochody lub poniesione straty w deklaracjach CIT-8 i CIT-8/O.
Szkolenie skupia się na zaprezentowaniu najnowszych (aktualnych) interpretacji podatkowych wydawanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania lub opodatkowanej, jak również na omówieniu wybranych orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących tego problemu.

Szkolenie skierowane jest do:

Zasadniczą korzyścią dla osób biorących udział w szkoleniu jest nabycie praktycznych umiejętności:
- pozwalających prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (a więc ustalić dochód lub stratę na działalności opodatkowanej - „poza strefowej”) oraz
- pozwalających ustalić wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania (z działalności strefowej), co jest podstawą do obliczenia i rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej przez Spółkę w danym roku.

Program szkolenia:

1. Zasady kwalifikacja przychodów na terenie SSE – zagadnienia ogólne:
1.1. Przedmiot działalności gospodarczej określony w Zezwoleniu wg klasyfikacji PKWiU/PKD;
1.1.1. Pomocnicza rola opinii GUS ws klasyfikacji poszczególnych wyrobów lub usług;
1.2. Obowiązek wytworzenia wyrobów lub usług na terenie SSE – aspekt terytorialny;
1.2.1. Problem tzw. definicji wyrobu strefowego – wytworzenie, przetworzenie lub obróbka;
1.3. Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE (usługi kompleksowe) – zasady postępowania;
1.3.1. Usługi transportowe świadczone w zw z dostawą wyrobu strefowego;
1.3.2. Usługi serwisowe świadczone poza terenem strefy w zw z dostawą wyrobu strefowego;
1.3.3. Usługi montażu i instalacji poza terenem strefy wyrobów wytworzonych na terenie SSE;

2. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów.
2.1. Przychody ze sprzedaży:
2.1.1. Wyrobów gotowych, określonych w Zezwoleniu, wytworzonych na terenie strefy;
2.1.2. Towarów handlowych, materiałów i surowców itp.;
2.1.3. Odpadów (złom, szkło, makulatura itp.);
2.1.4. Toolingu (narzędzi, obciążenie kosztami przygotowania produkcji);
2.1.5. Usług obcych (refakturowanie); Usług najmu i dzierżawy;

2.2. Przychody finansowe:
2.2.1. Odsetki o charakterze zwrotu z inwestycji kapitałowej: z lokat terminowych (w tym z tzw. overnightów), z udzielonych pożyczek, z obligacji itp.;
2.2.2. Odsetki z działalności strefowej: z rachunku bieżącego, z cash poolingu, od nieterminowych płatności należności;
2.2.3. Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych;
2.2.4. Przychody z tytułu bonusów, premii pieniężnych;
2.2.5. Konieczność odrębnego ujmowania (dokonania wydzielenia organizacyjnego – wydzielenia rachunkowego) przychodów finansowych związanych z działalnością zwolnioną;
2.2.6. Konsekwencje braku wydzielenia rachunkowego przychodów finansowych z działalności zwolnionej – opodatkowanie całości przychodów z odsetek, różnic kursowych, premii itp.

2.3. Przychody operacyjne:
2.3.1. Sprzedaż środków trwałych;
2.3.2. Odszkodowania i kary umowne;
2.3.3. Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżki);
2.3.4. Umorzone i przedawnione zobowiązania;

3. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów;
3.1. Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (do działalności zwolnionej lub opodatkowanej);
3.2. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.);
3.3. Wyodrębnienie kosztów o charakterze pośrednim, wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej);
3.4. Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
3.5. Sposób ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;
3.6. Praktyczny aspekt korekty kosztów o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP);

4. Ustalanie dochodu bądź straty:
4.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP).
4.2. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
4.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
4.4. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);
4.5. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

Informacje o prelegentach:

prawnik; zajmujący się od 2004 r. doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na ternie Specjalnych Stref Ekonomicznych; obecnie odpowiedzialny za dział doradztwa podatkowego w firmie BLM Audyt & Podatki Sp. z o.o.; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach SSE, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków VAT, CIT oraz SSE;

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Zwolnienia podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – kwalifikacja przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania w świetle interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów z