BDO - najnowsze wymagania prawne i praktyka w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami. Planowane poszerzenie rejestru BDO o kolejne podmioty

O warsztatach

Od 2020 r. Baza Danych Odpadowych (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli gospodarki odpadami, opakowaniami i innymi produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania odpadów poprzez elektroniczne KPO, prowadzenia KEO oraz składania wszystkich sprawozdań zarówno dotyczących odpadów jak i opakowań i produktów poprzez bazę BDO.

Wprowadzono bardzo wysokie kary od 5 tyś do 1 mln zł za brak wpisów na wniosek w wymagane działy rejestru oraz kary za brak umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością polegającą np. na wprowadzaniu na rynek towarów w opakowanych, SEiE, baterii i akumulatorów. Nadzór nad rejestrem prowadzą Urzędy Marszałkowskie, baza BDO jest narzędziem kontroli zarówno UM, jak i WIOŚ.

Ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła wiele zmian dla podmiotów podlegających pod wpis do BDO. Ustawa zmieniła terminy sprawozdań, sposób prowadzenia ewidencji.

Od 2021 r. wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów, planowane są również zmiany dotyczące połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT.

Cele szkolenia:
- przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.
- rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • podsumujemy zmiany prawne i nowe obowiązki od 2020 roku, w tym wprowadzone od kwietnia w związku z pandemią
  SARS-CoV-2, a także powiemy o zmianach od 2021 roku,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program warsztatu

DZIEŃ I

Podmioty zobowiązane do wpisu w rejestr BDO – zakresy wpisu dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności

Rejestr BDO  

 • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania zakresów działalności
 • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
 • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
 • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO wprowadzone w 2022 r. i 2023 r.

Wprowadzanie towarów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:  

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki – najnowsze zmiany wprowadzone w ustawie
 • Plany wprowadzeniem ROP
 • SUP – procedowany projekt ustawy, praktyka realizacji
 • System kaucyjny – projekt
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia, kto jest wprowadzającym
 • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
 • Kampanie edukacyjne
 • Sposoby ewidencji wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
 • Naliczenie opłaty produktowej
 • Wypełnianie sprawozdań
 • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
 • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
 • Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach

Wprowadzanie produktów

 • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
 • Realizacja obowiązku
 • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nieprzestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty

Opłata recyklingowa

 • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej (opłaty, rejestr BDO, Urzędy Marszałkowskie)
 • Sprawozdawczość, ewidencjonowanie, wnoszenie opłat   
 • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
 • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO
 • Planowane zmiany

Sprawozdawczość

 • Wypełnianie sprawozdań poprzez bazę BDO za rok 2022

Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ II

Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w wprowadzone ustawami zmieniającymi w roku 2022 r. Omówienie praktyczne ustawy o odpadach z wprowadzanymi zmianami i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zmianami

Najnowsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami:

 • Odpady budowlane i remontowe – jakie zmiany wprowadzono w roku 2022, a jakie przeniesiono na rok 2025
 • Zmiany w zakresie procedowania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Podstawowe pojęcia związane z odpadami i zmiany wprowadzone w 2023 r.
 • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca i pośrednik odpadów, podmioty gospodarujące odpadami
 • Przenoszenie odpowiedzialności wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura, zmiany w przepisach
 • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
 • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami – pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów – najnowsze zmiany
 • Transport odpadów, warunki świadczenia usługi
 • Magazynowanie odpadów, wymagania praktyczne
 • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
 • Weryfikacja podmiotów w BDO
 • Kontrola działalności związana z odpadami – jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli WIOŚ (case study)
 • Sankcje karne - nowe sankcje za nieterminowe, nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadowej od 1 tyś do 1 mln zł

BDO – ćwiczenia:

 • KPO i KPOK (system krzyżowy)
 • Prowadzenie KEO i KEOK
 • Stany magazynowe w KEO
 • Nowe wymagania – utrata statusu odpadu, ilości wytworzonych produktów w procesach przetwarzania – zmiana od 1 stycznia 2022 r., nowe wymaganie na sprawozdaniach w roku 2023
 • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO i ich korekty za rok 2022 dla wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • Błędy i ich naprawa w bazie BDO (studium przypadków)
 • Najnowsze zmiany w funkcjonalności

Zmiany w gospodarce komunalnej prowadzonej w przedsiębiorstwie

 • Jak prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
 • Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ćwiczenie praktyki właściwego gospodarowania odpadami w zakładzie produkcyjnym – studium przypadków

Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

1 dzień (godz. 10.00-16.00)2 dzień (godz. 09.00-15.00)

Prelegenci

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert ds. ochrony środowiska: obsługa w zakresie doradztwa środowiskowego przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie audytów środowiskowych, wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnej z wymaganiami prawnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórców odpadów, administracji publicznej.

TRENER III

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!