BDO - najnowsze wymagania prawne i praktyka w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami. Planowane poszerzenie rejestru BDO o kolejne podmioty

O warsztatach

Od 2020 r. Baza Danych Odpadowych (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli gospodarki odpadami, opakowaniami i innymi produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania odpadów poprzez elektroniczne KPO, prowadzenia KEO oraz składania wszystkich sprawozdań zarówno dotyczących odpadów jak i opakowań i produktów poprzez bazę BDO.

Wprowadzono bardzo wysokie kary od 5 tyś do 1 mln zł za brak wpisów na wniosek w wymagane działy rejestru oraz kary za brak umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością polegającą np. na wprowadzaniu na rynek towarów w opakowanych, SEiE, baterii i akumulatorów. Nadzór nad rejestrem prowadzą Urzędy Marszałkowskie, baza BDO jest narzędziem kontroli zarówno UM, jak i WIOŚ.

Ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła wiele zmian dla podmiotów podlegających pod wpis do BDO. Ustawa zmieniła terminy sprawozdań, sposób prowadzenia ewidencji.

Od 2021 r. wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów, planowane są również zmiany dotyczące połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT.

Cele szkolenia:
- przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.
- rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • podsumujemy zmiany prawne i nowe obowiązki od 2020 roku, w tym wprowadzone od kwietnia w związku z pandemią
  SARS-CoV-2, a także powiemy o zmianach od 2021 roku,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program warsztatu

DZIEŃ I

 1. Podmioty zobowiązane do wpisu na wniosek w rejestr BDO
 2. Aktualizacja wpisów obejmująca zmiany w zakresie BDO
 3. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
  • Obowiązki wprowadzających na rynek  produkty w opakowaniach
  • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia
  • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
  • Kampanie edukacyjne
  • Sposoby ewidencji  wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
  • Naliczenie opłaty produktowej
  • Wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich
  • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
  • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
  • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach
    
 4. Wprowadzanie produktów
  • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
  • Realizacja obowiązku
  • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.
    
 5. Rejestr BDO
  • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
    
 6. Opłata recyklingowa
  • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej
  • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego nowe wymagania od 1.09.2019 r.
  • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r., wpis do bazy BDO
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów.
    
 7. Sprawozdawczość:
  • Wypełnianie sprawozdań poprzez bazę BDO.
    
 8. Pytania i odpowiedzi.

 

DZIEŃ II

 1. Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany w 2021 r.:
  • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
  • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
  • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
  • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z lipca 2019 r.
  • Audyt p.poż., zabezpieczenie roszczeń, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów, projektowe rozporządzenie
  • Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
  • Transport odpadów
  • Nowe warunki magazynowania odpadów od 2021 r.
  • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
  • Wpisywanie i aktualizowanie wpisów do BDO
  • Zwolnieni z BDO
  • Sprawdzanie podmiotów w BDO
  • Projekty zmian BDO zgodnie z nową ustawą o IOŚ i przygotowanie do nich
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów.
    
 2. BDO – ćwiczenia
  • Tworzenie KPO i KPOK
  • Prowadzenie KEO i KEOK
  • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO
  • Korekty sprawozdań
  • Kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa zarówno w bazie BDO, jak i w formie papierowej (wzory KPO papierowe).
    
 3. Zmiany w gospodarce komunalnej prowadzonej w przedsiębiorstwie
  • Jak prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
  • Zmiany w systemie
    
 4. Plany połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT
 5. Pytania i odpowiedzi   

Czas trwania

1 dzień (godz. 10.00-16.00)2 dzień (godz. 09.00-15.00)

Prelegenci

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert ds. ochrony środowiska: obsługa w zakresie doradztwa środowiskowego przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie audytów środowiskowych, wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnej z wymaganiami prawnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórców odpadów, administracji publicznej.

TRENER III

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!