Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/geotechnika-i-fundamentowanie-w-budownictwieocena-warunkow-posadowienia-i-wzmacnianie-podloza-budowli-i-nasypow-74106-id25

Informacje o warsztacie

 • Geotechnika i fundamentowanie w budownictwie. Ocena warunków posadowienia i wzmacnianie podłoża budowli i nasypów


  ID warsztatu: 74106
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  brak danych

  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Rozpoczęcie zajęć: 21 października o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
  Zakończenie szkolenia: 23 października o godz. 11:00.
 • Organizator warsztatu:

  Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
  ul. Mełgiewska 7 - 9
  20-952 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej projektowania i wykonawstwa fundamentów, nasypów komunikacyjnych i wzmacniania słabego podłoża do celów fundamentowania, w oparciu o wyniki nowoczesnych badań gruntów.

Warsztat skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do techników i inżynierów pracujących w budownictwie w działach przygotowania produkcji, przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie fundamentowania i geoinżynierii.

Program warsztatu:

Struktura i właściwości fizyczne gruntów. Klasyfikacja gruntu i badania makroskopowe wg Eurokodu 7

1. Omówienie zagadnień dotyczących struktury, rodzajów i właściwości gruntów

2. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

3. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu

4. Wpływ prekonsolidacji gruntów na osiadania budowli

5. Konsultacje i dyskusja


Omówienie badań polowych będących podstawą współczesnego modelu projektowania i realizacji posadowienia budowli

1. Planowanie badań terenowych

2. Kategorie geotechniczne i wynikający z nich zakres badań gruntów

3. Wiercenia gruntów i skał

4. Sondowania dynamiczne

5. Sondowania statyczne CPTU

6. Badania dylatometryczne DMT

7. Badania presjometryczne

8. Wielkowymiarowe obciążenie gruntu

9. Przekroje geotechniczne i ich interpretacja

10. Określenie warunków gruntowo-wodnych i przydatności podłoża do fundamentowania

11. Konsultacje i dyskusja


Głębokie fundamentowanie budowli realizowane przy zastosowaniu ścian szczelinowych, ścianek berlińskich i palisad

1. Zabezpieczenia tymczasowe głębokich wykopów - stalowe ścianki Larsena

2. Technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej)

3. Kotwy gruntowe

4. Metody zabezpieczania dna głębokiego wykopu przed wyparciem lub przebiciem od wyporu wody

5. Ścianki berlińskie

6. Palisady z pali CFA, kolumn jet-grouting i kolumn DSM

7. Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane sprzętem do głębienia ścian szczelinowych

8. Konsultacje i dyskusja


Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych. Omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania

1. Wymiana dynamiczna (kolumny kamienne)

2. Konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie)

3. Doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych

4. Metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie

5. Wymiana gruntu, poduszki gruntowe, geomaterace

6. Pionowy drenaż

7. Wibroflotacja i wibrowymiana

8. Cementyzacja w skałach i gruntach

9. Stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt

10. Zamrażanie gruntów

11. Spiekanie gruntów lessowych

12. Wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych

13. Mikrowybuchy

14. Konsultacje i dyskusja


Osuwiska - mechanizm powstawania osuwiska. Metody stabilizacji podłoża na potrzeby fundamentowania budowli i budowy oraz remontu dróg na terenach zagrożonych osuwiskami

1. Przyczyny naturalne i antropogeniczne powstawania osuwisk

2. Mechanizm powstawania osuwisk

3. Metody zabezpieczania terenów osuwiskowych na potrzeby budowy i remontu dróg.

4. Stabilizacja podłoża budowli na terenach zagrożonych osuwiskami


Wały przeciwpowodziowe

1. Zasady budowania wałów przeciwpowodziowych

2. Wzmacnianie podłoża i  remonty istniejących wałów przeciwpowodziowych


Posadowienie pośrednie budowli i nasypów komunikacyjnych na palach i kolumnach

1. Pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex

2. Pale CFA

3. Pale Wolfscholtza

4. Pale wiercone w zawiesinie iłowej

5. Pale żelbetowe prefabrykowane

6. Pale stalowe

7. Kolumny piaskowe i wapienne

8. Kolumny żwirowo-betonowe FSS

9. Kolumny jet-grouting

10. Kolumny CMC

11. Wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM

12. Konsultacje i dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Ekspert - Politechnika Śląska, Katedra Geotechniki i Dróg, Wydział Budownictwa. W budownictwie pracuje od 32 lat, początkowo na budowie i w przygotowaniu produkcji a od 1988 r. w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych (huty, koksownie, rafinerie i elektrownie), budownictwa ogólnego i drogowego (drogi ekspresowe i autostrady). Od czternastu lat specjalizuje się w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących geotechniki i geoinżynierii. Bazując na wynikach zaawansowanych badań podłoża wyspecjalizował się w analizach numerycznych współpracy budowli z podłożem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990 zł + 23% VAT za osobę
 • 1890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Geotechnika i fundamentowanie w budownictwie. Ocena warunków posadowienia i wzmacnianie podłoża budowli i nasypów