Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

O warsztatach

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: wskażemy wszystkie aspekty środowiskowe związane z prowadzeniem budowy, jak zorganizować plac budowy oraz przepisy i procedury na placu budowy, jak gospodarować odpadami na budowie, w tym wymagane zezwolenia, co nie jest odpadem, a które odpady są niebezpieczne, pozostałe obowiązki firmy budowlanej wynikające z ochrony środowiska, w tym pozwolenia, opłaty a także jak postępować w sytuacji awarii środowiskowej, jak ocenić ryzyko i plan działania na wypadek awarii środowiskowej na budowie.

Prowadzenie działalności w zakresie budów i remontów wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska.

Jak pokazuje praktyka, każde przedsiębiorstwo z tej branży zaangażowane jest np. w gospodarkę odpadami. Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów, powstała potrzeba zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej, które wskazuje, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając swojego przedsiębiorstwa na kosztowne sankcje.

Cele szkolenia:
zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej,
zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji,
dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy,
 • dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy firm działających w branży budowlano-remontowej,
 • osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Program warsztatu

 1. Aspekty środowiskowe na placu budowy:
  1. aspekty bezpośrednie i pośrednie – różnica w wymaganiach,
  2. określanie wagi aspektów środowiskowych dla poszczególnych rodzajów działalności,
  3. wymagania dla podwykonawców.
    
 2. Organizacja placu budowy, wymagania środowiskowe w połączeniu z BHP:
  1. magazynowanie substancji i preparatów chemicznych,
  2. organizacja magazynów odpadów,
  3. magazyn odpadów niebezpiecznych.
    
 3. GOSPODARKA ODPADAMI:
  1. jakie decyzje administracyjne powinny posiadać firmy budowlane w obszarze gospodarowania odpadami:
   • decyzje wymagane w przetargach,
   • czy transport odpadów budowlanych wymaga zezwolenia na transport,
   • kiedy firma budowlane będzie wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa,
   • gromadzenie odpadów pochodzących z budowy – czy wymaga specjalnego zezwolenia,
   • czy ponowne wykorzystanie odpadów wymaga zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  2. odpady na budowie:
   • kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
   • odpady niebezpieczne na budowie,
   • gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
  3. postępowanie z odpadami:
   • firmy, którym można przekazywać odpady – rodzaje decyzji, które powinny posiadać,
   • odpady, które można przekazywać osobom fizycznym,
  4. ewidencja odpadów:
   • zasady prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów,
   • przypadki, kiedy nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów.
  5. nowe wymogi w zakresie magazynowania odpadów:
   • wprowadzenie – podstawy prawne i faktyczne rozporządzenia,
   • wymagania dot. magazynowania odpadów obowiązujące wytwórców odpadów:
    • w siedzibie przedsiębiorstwa,
    • poza siedzibą przedsiębiorstwa – np. prowadzących roboty budowlane,
   • wytwarzanie odpadów podczas świadczenia usług budowlanych – jakie wymagania należy stosować?
   • okresy przejściowe – kto i do kiedy musi dostosować się do nowych wymagań prawnych?
   • wyłączenia z obowiązku dostosowania się do nowych przepisów.
  6. sankcje w obszarze nieprawidłowego gospodarowania odpadami – kary pieniężne i mandaty.
    
 4. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:
  1. opłaty za korzystanie ze środowiska w firmie budowlanej, informacje o zakresie korzystania ze środowiska,
  2. raport do KOBIZE – czy firma budowlane musi składać,
  3. pozwolenia i zgłoszenia emisyjne – czy firma budowlana musi posiadać, sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków.
    
 5. POZOSTAŁE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:
  1. kiedy na budowie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne – odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, wykonywanie urządzeń wodnych,
  2. odprowadzanie ścieków - kiedy wymagane pozwolenie,
  3. sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków,
  4. interpretacja przepisów w zakresie ustawy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew (w odniesieniu do zmiany ustawy),
  5. postępowanie na wypadek stwierdzenia występowania azbestu.
    
 6. Awarie środowiskowe:
  1. ocena ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej, współtworzenie planu BIOZ,
  2. tworzenie symulacji postępowania na wypadek awarii,
  3. częstotliwość prowadzenia symulacji,
  4. doskonalenie działań na podstawie wyników symulacji awaryjnych.
    
 7. Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Od 1991 r. specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opłaty produktowej, gospodarczego korzystania ze środowiska, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specjalizuje się w nadzorze firm (także z branży budowlanej) w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznego przemieszczania odpadów. Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych w zakresie nadzoru nad dopełnieniem obowiązków środowiskowych przez wykonawców i podwykonawców. Współpracowała m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice a także przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem. Zajmowała się kompleksowym doradztwem środowiskowym kilku dużych firm z branży budowlano-remontowej, a także dla sieci handlowych, firm produkcyjnych, transportowych oraz dla przedsiębiorstw z innych branż.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska. Zajęcia prowadzi w sposób warsztatowy, w oparciu o dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne, przez co jest bardzo cenionym przez uczestników wykładowcą.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!