Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2023 rok

O warsztatach

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: rodzaje podmiotów gospodarujących odpadami i ich odpowiedzialność, klasyfikacja odpadów, produkt uboczny, utrata statusu odpadu, reglamentacja w gospodarce odpadami, nowe wymagania dla zbierających i przetwarzających, ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość, rozszerzona odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, przekazywanie odpadów, BDO, kontrola WIOŚ i innych organów.

W każdej firmie wytwarzane są odpady. Obowiązujące prawo do kontroli prawidłowego wykonania przepisów gospodarki odpadami posiadają: Straż Miejska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary, nawet do 1.000.000 zł.
Zmiany prawne wprowadzone od września 2021 r. zmieniły podejście do wymierzania kar za niewłaściwe lub nieterminowe stosowanie BDO. Dla zainteresowanych - wyjaśnienie terminu i zakresu obciążeń rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

W trakcie szkolenia przedstawimy zmiany prawne wprowadzone w 2021 r. i oraz obowiązujące od 2022 r. Wskażemy wybrane najnowsze orzecznictwo WSA/NAS z 2019-2021 w zakresie wytwarzania, zbierania, przetwarzania i transportu odpadów, zmiany prawne dotyczące magazynowania odpadów, nowe definicje m.in. odpady komunalne, odpady budowlane, odzysk materiałowy, które obowiązują lub zaczną w 2023 r.

Cele szkolenia:

 • Szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.
 • Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 1 000 do 1 000 000 za brak lub niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • jak działa BDO – sprawdzanie własnej działalności, kontrolowanie kontrahentów, czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją,
 • jak rozliczać się z wytwarzanych odpadów bez rejestracji w BDO,
 • jakie konsekwencje ciążą za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wykazania w trakcie kontroli,
 • w jaki sposób przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,
 • kiedy przekazuje się odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
 • kiedy można transportować odpady bez BDO.
 • jak segregować odpady i od czego to zależy,
 • ile umów musi mieć przedsiębiorca aby wypełnić przepisy ustawowe,
 • ile czasu magazynować odpady i jak powiązać czas magazynowania z BDO,
 • co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • wytwórcy odpadów – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel
 • zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.

Program warsztatu

 1. Podmioty gospodarujące odpadami:
  • wytwórca,
  • zbierający,
  • przetwarzający,
  • transportujący,
  • pośrednik oraz sprzedawca,
  • odpowiedzialność prawna podmiotów oraz ich obowiązki.
    
 2. Klasyfikacja odpadów:
  • metodologia klasyfikacji odpadów,
  • nadawanie kodów,
  • klasyfikowanie odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych i opakowaniowych,
  • nieprawidłowe klasyfikowanie odpadów, przykłady, konsekwencje.
    
 3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny.
   
 4. Utrata statusu odpadu.
   
 5. Reglamentacja w gospodarce odpadami:
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • wpis do BDO w zakresie transportu odpadów,
  • wpis do BDO w zakresie działalności szczególnej w obszarze gospodarki odpadami.
    
 6. Nowe wymagania w zakresie gospodarki odpadami dla zbierających lub / i przetwarzających odpady:
  • monitoring wizyjny,
  • operat przeciwpożarowy,
  • sposoby i miejsca magazynowania odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń,
  • tytuł prawny do władania nieruchomością.
    
 7. Ewidencjonowanie odpadów oraz sprawozdawczość:
  • podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji,
  • podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji – omówienie przypadków,
  • ewidencja uproszczona,
  • sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
    
 8. Rozszerzona odpowiedzialność za odpady niebezpieczne:
  • przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za odpady niebezpieczne na ich wytwórcę,
  • obowiązek wyznaczenia doradcy ADR dla nadawców odpadów (przekazujących odpady).
    
 9. Przekazywanie odpadów:
  • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
  • weryfikacja odbiorców,
  • formy przekazywania odpadów,
  • przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
  • wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne.
    
 10. BDO:
  • podmioty zobligowane do wpisu,
  • wpis i aktualizacja wpisu,
  • ewidencja i sprawozdawczość w BDO,
  • przekazywanie odpadów za pomocą BDO.
    
 11. Obszary szczególne w zakresie gospodarki odpadami:
  • gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • baterie i akumulatory,
  • pojazdy wycofane z eksploatacji,
  • odbiór odpadów komunalnych.
    
 12. Kontrola WIOŚ i innych organów kontroli:
  • uprawnienia inspektorów,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • przygotowanie do kontroli,
  • protokół kontroli i odmowa podpisania protokołu,
  • zarządzenie pokontrolne i inne działania pokontrolne,
  • decyzje wymierzające karę.
    
 13. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 09.00 - 15.00

Prelegenci

Od 1991 r. specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opłaty produktowej, gospodarczego korzystania ze środowiska, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specjalizuje się w nadzorze firm (także z branży budowlanej) w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznego przemieszczania odpadów. Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych w zakresie nadzoru nad dopełnieniem obowiązków środowiskowych przez wykonawców i podwykonawców. Współpracowała m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice a także przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem. Zajmowała się kompleksowym doradztwem środowiskowym kilku dużych firm z branży budowlano-remontowej, a także dla sieci handlowych, firm produkcyjnych, transportowych oraz dla przedsiębiorstw z innych branż.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska. Zajęcia prowadzi w sposób warsztatowy, w oparciu o dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne, przez co jest bardzo cenionym przez uczestników wykładowcą.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!