Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/gospodarka-odpadami-wymagania-prawne-zagadnienia-praktyczne-75427-id570

Informacje o warsztacie

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Korzyści ze szkolenia

Uzyskanie kompleksowej teoretycznej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami z możliwością jej praktycznego zastosowania podczas ćwiczeń.

Uzyskanie niezwykle praktycznej wiedzy w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny.

Ugruntowanie i usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami.

Możliwość omówienia i skonsultowania z wykładowcą – prawnikiem zagadnień i problemów pojawiających się w praktyce.

Dzięki zaproponowanej formie case study, uczestnicy zyskują nadto możliwość „nauki na błędach innych”.

Warsztat skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest zarówno do podmiotów wytwarzających odpady w tym świadczących usługi m.in. w zakresie remontów, budowy, konserwacji i napraw, jak również podmiotów transportujących, zbierających i przetwarzających odpady, a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów, prawidłową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, jak również do organów administracji publicznej właściwych w sprawach z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Program warsztatu:

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ODPADÓW w tym w szczególności:

- prawo UE, przepisy krajowe w tym znaczenie aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami

- zmiany w obowiązujących przepisach i przepisy przejściowe

PODSTAWOWE POJĘCIA, WYMAGANIA, OBOWIĄZKI w tym w szczególności:

- definicja odpadu, rodzaje odpadów,

- możliwość i przesłanki uznania za produkt uboczny,

- właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,

- zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami

KLASYFIKACJA ODPADÓW w tym w szczególności:

- katalog odpadów,

- zasady klasyfikacji,

- odpady niebezpieczne – kryteria klasyfikacji,

- odpady komunalne – charakterystyka

- źródła powstawania odpadów

GOSPODAROWANIE ODPADAMI w tym w szczególności:

- hierarchia postępowania z odpadami,

- zasady postępowania z odpadami,

- zbieranie i transport odpadów,

- przekazywanie odpadów kolejnym posiadaczom,

- możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym

DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI w tym w szczególności:

- zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów,

- procedury zmierzające do wydania decyzji w tym zakres składanych wniosków,

- organy właściwe do wydania decyzji, stawki opłat skarbowych

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ w tym w szczególności:

- obowiązek prowadzenia ewidencji

- zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,

- najważniejsze terminy w ewidencji i sprawozdawczości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLE I KARY W GOSPODARCE ODPADAMI w tym w szczególności:

- rodzaje sankcji za niewłaściwe gospodarowanie odpadami,

- wysokość administracyjnych kar pieniężnych ,

- kto i za co ponosi odpowiedzialność,

- kto i jakim zakresie może przeprowadzać kontrole

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1299 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

  • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
  • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne