Warsztat

Gospodarowanie odpadami w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych

O warsztatach

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione wprowadzone w ostatnim czasie najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami, wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program warsztatu

Gospodarka odpadami w 2020 roku w dobie COVID-19: podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja

1. Omówienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki odpadami, obejmujących m.in.:
- wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- dopuszczenie w okresie do 31 grudnia 2020 r. sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, poza Bazą Danych o Odpadach (BDO) prowadzoną w wersji elektronicznej, a także wprowadzenie rozwiązań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w przypadku awarii BDO,
- przewidziane zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które dotyczą:
      - terminów sprawozdawczości w zakresie odpadów, w tym terminu do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2019 z 30 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r.,
      - braku obowiązku uzupełniania ewidencji odpadów prowadzonej w BDO o dane z ewidencji prowadzonej w wersji papierowej,
      - możliwości prowadzenia działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru BDO do 31 grudnia 2020 r. na podstawie samego wniosku o wpis do rejestru BDO,
      - przedłużenia terminów ważności decyzji w zakresie gospodarki odpadami, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, do czasu rozpoznania spraw wniosków o zmianę tych decyzji,
- zmiany zasad magazynowania odpadów: skrócenie okresu magazynowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, a w przypadku niektórych odpadów wprowadzenie obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny,
- ograniczenie zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych substancji,
- określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
- określenie nowych zasad odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne – od wytworzenia do przetworzenia,
- dodanie nowych wymagań w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami dotyczących: opiniowania wniosku o wydanie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz poszerzenia zakresu uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji o kontrolę Straży Pożarnej oraz zakresu kontroli, określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie w decyzji, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, dołączenia do wniosku o wydanie decyzji zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności oraz braku naruszeń ustawy,
- wprowadzenie, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
- wprowadzenie szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
- nowe podstawy do odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa oraz braku odpowiednich instalacji oraz obiektów budowlanych wskazanych we wniosku,
- wprowadzenie nowych rodzajów administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, oraz zaostrzenie już istniejących administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

3. Przetwarzanie odpadów - procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów, zasady magazynowania odpadów, w tym wizyjny system monitoringu odpadów

4. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów

5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
- umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

7. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zabezpieczenie roszczeń.

8. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

9. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

10. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 i koleje lata, w tym z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)

11. Konsultacje, dyskusjaRejestr o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1. Wpis podmiotów na wniosek:
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.

2. Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru

3. Odmowa wpisu do rejestru

4. Opłata rejestrowa i roczna – wysokość i zasady ich uiszczania

5. Terminy

6. Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem

7. Aktualizacja danych w rejestrze

8. Wykreślenie z rejestruPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Projekt ustawy wdrażający zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań, w tym proponowany sposób wdrożenia do polskiego prawa ROP, w tym:
- nowe opłaty od wprowadzonych opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
- nowe zasady rozliczania wprowadzonych opakowań,
- kaucje na opakowania.

3. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

4. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

5. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją, w tym nowe rozszerzenie zakresu toreb objętych opłatą od września 2019 r.,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia,
- przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego, w tym nowe zasady przekazywania pobranej opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

6. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

7. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

8. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

9. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

19. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

20. Jednostkowe stawki opłat produktowych

21. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

4. Obowiązki w zakresie edukacji

5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

6. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa z września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2018 roku

1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

5. Poziomy zbierania – propozycja obliczania poziomów od 2021 r.

6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

7. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

10. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne


Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

26 sierpnia o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 28 sierpnia o godz. 12:30.

Prelegenci

Cytat

 

Eksperci w zakresie gospodarki odpadami

Gdzie i kiedy

Jurata 25 sierpnia 2020
brak danych

Jurata

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!