Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych

O warsztatach

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: obowiązujące procedury udzielania zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z funduszy UE, obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie w obszarze zamówień publicznych, proces udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w praktyce, proces udzielania zamówień publicznych zgodnie z rozeznaniem rynku i wewnętrznymi przepisami beneficjenta, wybór najkorzystniejszej oferty (najczęściej popełniane błędy).

Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych to podstawa kwalifikowalności, uznania wydatków w projekcie.

Niestety beneficjenci funduszy unijnych najwięcej błędów popełniają właśnie w obszarze zamówień publicznych, w tym, w odniesieniu do wydatków, które powinny być zgodne z zasadą konkurencyjności. Szkolenie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu beneficjentów na praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Celem szkolenia jest:
- przekazanie wiedzy dotyczącej sprawnej realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach unijnych,
- zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- praktyczne wskazówki zastosowania obowiązujących przepisów w ramach projektów - w części warsztatowej szkolenia.

Rezultatem szkolenia będzie uzyskanie aktualnej wiedzy na temat realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach, odpowiedzialności z tym związanej i najczęściej popełnianych błędów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy uzyskanej podczas szkolenia i warsztatów, w zakresie:

 • aktualnych przepisów i praktycznego ich zastosowania w projektach,
 • opracowania ogłoszenia o udzielanym zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • opracowania protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane do osób pracujących na rzecz projektów europejskich – do kadry kierowniczej i do pozostałych osób zainteresowanych usystematyzowaniem  i poszerzeniem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych.  

Program warsztatu

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.

 1. Obowiązki beneficjenta w obszarze udzielanych zamówień wynikające z umowy o dofinansowanie.
 2. Obowiązki beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Obowiązki beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
   

SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.

 1. Konflikt interesów a udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów.
 2. Udzielanie zamówień publicznych według Zasady konkurencyjności.
 3. Udzielanie zamówień publicznych według procedury rozeznania rynku.
 4. Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 20.000 zł netto.
   

PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.

 1. Obowiązki Beneficjenta wynikające z zasady konkurencyjności
 2. Szacowanie wartości zamówienia – jak przeprowadzić i jak dokumentować?  
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • zasady upubliczniania zapytania ofertowego,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • kryteria oceny ofert (system wag punktowych i procentowych, wpływ kryteriów na wybór najkorzystniejszej oferty),
  • terminy składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Najczęściej popełniane błędy.
   

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE.

 1. Analiza przykładowych kryteriów wyboru ofert z ogłoszeń  o zamówieniach – dyskusja.
 2. Warsztat – opracowanie przykładowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zależności od przedmiotu zamówienia – praca indywidualna i w zespołach.
 3. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.
   

WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2014-2020.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
 2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – jak opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Warsztat – opracowanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg w projekcie - praca indywidualna i w zespołach.
 4. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.
   

SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.

 1. Pozostałe procedury w projekcie wynikające z zasady konkurencyjności.
 2. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą .
 3. Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą.
   

SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.

 1. Analiza indywidualnych przypadków i pytania.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 09.00 - 15.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 23-24 czerwiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 31 styczeń-1 luty 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!