Warsztat

Najważniejsze obowiązki przedsiębiorstw w zakresie korzystania ze środowiska w ujęciu praktycznym.

O warsztatach

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie korzystania ze środowiska, z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawnych, ich identyfikacja i realizacja. Na szkoleniu przedstawione zostaną aktualne informacje dotyczące bazy BDO i obowiązkowej elektronicznej ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami, w tym także wynikające z nowelizacji przepisów związanej z wprowadzeniem obostrzeń wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ważnym elementem szkolenia jest ćwiczenie praktycznych umiejętności m.in. w zakresie przygotowania najważniejszych danych wymaganych do opracowywania wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami czy obliczania opłat za korzystanie ze środowiska wg nowych zasad, tj. na podstawie raportu do KOBIZE.  
Kto powinien wziąć udział?

przedsiębiorców, wytwórców odpadów, osoby odpowiedzialne w firmie za dokumentacje dotyczącą odpadów

Program warsztatu

1. Gospodarka odpadami:
- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie,
- decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie a zezwolenie - czym się różnią,
- zasady zbierania i magazynowanie odpadów – w jaki sposób, w jakich miejscach; oznakowanie odpadów – projekt Rozporządzenia dotyczącego oznakowania oraz magazynowania odpadów,
- transport odpadów – dokumentacja, oznakowanie pojazdów,
- przekazywanie odpadów następnym odbiorcom/posiadaczom,
- obowiązkowe kontrole WIOŚ przez rozpoczęciem gospodarowania odpadami w zakresie przetwarzania/zbierania,
- baza BDO i rejestr – kto dostaje numer rejestrowy z urzędu, a kto musi złożyć wniosek,
- nowe zagadnienia związane z odpadami:
      - elektroniczna ewidencja i roczna sprawozdawczość odpadowa w bazie BDO,
      - przesunięcie terminów ewidencji i sprawozdawczości za 2019 rok: do 11 września b.r. lub do 31 października b.r. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
      - nowe papierowe wzory kart ewidencji i kart przekazania odpadów obowiazujące od 31 stycznia 2020 r.,
      - obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego – kogo dotyczy,
      - obowiązek posiadania prawa własności/użytkowania wieczystego dla terenu, na którym magazynowane będą odpady,
      - wizyjny system monitoringu w miejscach magazynowania/składowania odpadów – kogo dotyczy ten monitoring i jakie powinien spełniać wymagania,
      - operaty przeciwpożarowe w zakresie odpadów – kiedy nie są obowiązkowe,
      - obowiązek uzyskania pozytywnej opinii PSP na etapie uzyskiwania decyzji,
      - skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów - kolejne zmiany dotyczące okresów magazynowania odpadów,
      - zmiany zasad w zakresie uznawania substancji/przedmiotu za produkt uboczny - opinia WIOŚ, decyzja Marszałka, wprowadzony okres obowiązywania,
- najnowsze zmiany w ustawie o odpadach:
      - nowe możliwości i obowiązki wynikające z bazy BDO,
      - wykaz kategorii odpadów niepalnych,
      - wyłączenia „drewna” z obowiązku zgłaszania jako produkt uboczny,
      - nowe zasady dotyczące „usuwania odpadów” z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia,
      - nowe administracyjne kary pieniężne z zakresu gospodarki odpadami,
      - zaniechanie wymierzania niektórych kar do 31 grudnia 2020 r.

Ćwiczenia: określenie, na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu, jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje, a do którego należy przekazać sprawozdania.

2. Emisji do powietrza – co przedsiębiorca musi wiedzieć w zakresie emisji:
- jakie instalacje wymagają uzgodnień ze starostą/marszałkiem/RDOŚ,
- zgłoszenie czy pozwolenie – kiedy wymagane,
- obowiązki wynikające z pozwoleń emisyjnych,
- pozwolenia zintegrowane (konkluzje BAT, wdrożenie dyrektywy IED),
- pomiary wielkości emisji– sprawozdawczość do WIOŚ i organu ochrony środowiska – kiedy wymagana, w jakich terminach i na jakich formularzach składamy,
- sprawozdawczość PRTR,
- raporty do KOBIZE.

Ćwiczenia: określenie, na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu, obowiązków spoczywających na firmie w związku z emisją do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, jakie złożyć sprawozdania, do którego urzędu i w jakim terminie.

3. Gospodarka opakowaniami:
- rodzaje opakowań podlegających pod przepisy ustawy,
- sposób postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi oraz po środkach niebezpiecznych,
- realizacja kampanii edukacyjnych – w jaki sposób i komu zlecić,
- ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek – jak prowadzić,
- dokumenty: DPO, DPR i EDPO, EDPR,
- sprawozdawczość – wzory formularzy i co można zlecić Organizacji odzysku opakowań.

Ćwiczenia: przykładowe rodzaje opakowań i prawidłowy sposób prowadzenia ich ewidencji.

4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
- Rozporządzenia 517/2014 i 1005/2009 dotyczące urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych,
- certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej,
- Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – rejestr CRO,
- sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych – baza BDS,
- kontrola WIOŚ i PSP urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów przeciwpożarowych,
- administracyjne kary pieniężne i przepisy karne,
- interpretacje odnośnie kontroli szczelności w okresie stanu epidemii.

Ćwiczenia: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.

5. Opłaty za korzystanie z środowiska:
- za emisję do powietrza np. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,
- składowanie odpadów,
- sprawozdawczość – nowe wzory sprawozdań od 2020 r.
- nowy sposób wyliczania opłat z uwzględnieniem raportu do KOBIZE,
- terminy wnoszenia opłat i składania sprawozdań – kiedy nie ma obowiązku składania sprawozdań i ponoszenia opłat.

6. Poważne awarie – dyrektywa Seveso III:
- jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego, dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
- dokumentacja: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze – kogo dotyczą,
- wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz zmiany w częstotliwości kontroli zakładów,
- informowanie społeczeństwa o zakładzie – udostępnianie informacji na stronie internetowej,
- planowane przepisy dotyczące bezpiecznych odległości.

7. Kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska:
- za jakie wykroczenia grzywna,
- za jakie wykroczenia administracyjna kara pieniężna,
- pozostałe rodzaje wykroczeń,
- zwiększenie kar za stwierdzone naruszenia od 2019 r. i wstrzymanie działalności.

8. Kontrola w firmie inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje:
- zawiadomienie i upoważnienie do kontroli – kiedy stosowane,
- przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,
- oględziny zakładu,
- składanie wyjaśnień oraz podpisanie lub odmowa podpisania protokołu,
- zmiany w zakresie kontroli – nowe kompetencje IOŚ:
      - kontrole interwencyjne bez zawiadomienia,
      - kontrole bez stosowania Prawa przedsiębiorców,
      - możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów,
      - kontrole przez całą dobę.

Studium przypadku - identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie opisanego przedsiębiorstwa przemysłowego.


Wszystkie ćwiczenia praktyczne realizowane są przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących wzorów formularzy, prowadzonych w firmie ewidencji i składanych do odpowiednich organów sprawozdań. Opłaty za korzystanie ze środowiska wyliczane są na podstawie obowiązujących stawek opłat, które będzie można wykorzystać przygotowując własne wyliczenia. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają poprawnie rozwiązane zadania.


Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

1 grudnia o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 3 grudnia o godz. 11:00.Zakończenie szkolenia: 11 września o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.

Gdzie i kiedy

Zakopane 30 listopada - 3 grudnia 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Weź udział
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Weź udział

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!