Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/ocena-oddzialywania-na-srodowisko-w-kontekscie-ostatnich-zmian-legislacyjnych-74098-id25

Informacje o warsztacie

 • Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych


  ID warsztatu: 74098
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko Prawo
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  brak danych

  Jurata
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9 września o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
  Zakończenie szkolenia: 11 września o godz. 11:00.
 • Organizator warsztatu:

  Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
  ul. Mełgiewska 7 - 9
  20-952 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Szkolenie ma na celu przedstawinie podstaw systemu OOŚ w Polsce  Omówimy zagadnienia takie jak: ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ), postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa), postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa), postanowienie selekcyjne oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą na przykładzie pozwoleń na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a proces budowy i późniejszej eksploatacji, ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszary Natura 2000, zmiany w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat, koordynowanie pracy wykonawców dokumentacji „środowiskowej”.

Warsztat skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy inwestorów, deweloperów, przedstawicieli firm budowlanych, specjalistów ds. ochrony środowiska, projektantów i konsultantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urzędów weryfikujących dokumentację OOŚ we wnioskach o dofinansowanie, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program warsztatu:

1. Podstawy systemu OOŚ w Polsce : geneza powstania, oparcie w przepisach krajowych i wspólnotowych, podstawowe pojęcia i zagadnienia

2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ):
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOŚ – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana,
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ,
- ogólne zasady procedury OOŚ jako przykładu postępowania administracyjnego,
- udział stron w postępowaniu, zawiadomienia, obwieszczenia, udział organizacji społecznych.

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- raport o oddziaływaniu na środowisko,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa jako niestandardowe narzędzie zapewnienia udziału społecznego.

4. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

5. Postanowienie selekcyjne oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- postanowienie o konieczności wykonania OOŚ,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu).

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą na przykładzie pozwoleń na budowę – zagadnienia problemowe:
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę itp.,
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a proces budowy i późniejszej eksploatacji:
- zobowiązanie ustawowe do przestrzegania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie budowy i eksploatacji,
- kary za nie przestrzeganie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko:
- przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny,
- przebieg postępowania (schematy),
- powstające w toku postępowania  dokumenty,
- udział społeczeństwa,
- udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek !!!).

9. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000:
- system Natura 2000 - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOŚ,
- ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOŚ.

10. Zmiany w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat (łącznie z ostatnimi zmianami ustawy OOŚ wprowadzone zmianą ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r. ), w szczególności:
- zmiany w wymaganych załącznikach do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- zmienione kompetencje organów,
- zmieniony sposób informowania stron postępowania,
- zmiany zakresu KIP i raportów OOŚ,
- wymagania dla osób sporządzających raporty i prognozy,
- nowe rozporządzenia OOŚ z 10 września 2019 r.  

11. Jak należy koordynować pracę wykonawców dokumentacji „środowiskowej”:
- uwagi ogólne,
- określenie zakresu opracowania i umieszczenie go w umowie,
- czy zezwolić na działanie wykonawcy na podstawie pełnego pełnomocnictwa,
- bieżąca współpraca podczas tworzenia dokumentów, okresowa sprawozdawczość,
- punkty kontrolne gotowej dokumentacji.

12. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wieloletnie bogate doświadczenie pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A., gdzie do jego głównych obowiązków należała organizacja systemu kontroli i weryfikacji dokumentacji z zakresu OOŚ, analiza zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz ocena wniosków o dofinansowanie, a także udział w kontraktacji oraz wdrażaniu umów o dofinansowanie. Był wieloletnim ekspertem przy Ministerstwie Środowiska oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w zakresie OOŚ, kierował pracami zespołu ds. ochrony środowiska w Nowej Energii SA. – firmie zajmującej się projektowaniem i budową farm wiatrowych. Kierownik zespołu ochrony środowiska i konsultingu w firmie RTB Developer.  Autor i współautor dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Certyfikowany mediator gospodarczy z specjalnością mediacji ekologicznych. Doświadczony trener w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródeł energii i prawa budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990 zł + 23% VAT za osobę
 • 1890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych