Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

O warsztatach

Podczas szkolenia omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód. Przedstawimy zagadnienia zarówno elementarne, związane ze zrozumieniem takich pojęć, jak np. „jednolite części wód”, „stan wód" czy „cele środowiskowe”, a także aspekty wymagające pogłębionej analizy: ocena wpływu na cele środowiskowe, powiązanie z innymi przepisami środowiskowymi, niezbędne źródła informacji.

Podczas szkolenia omówimy również planowane zmiany związane z nieodległym wejściem w życie zaktualizowanych planów gospodarowania wodami. 

Cele szkolenia:

 • Omówienie specyfiki oceny wodnoprawnej i jej relacji do innych decyzji administracyjnych,
 • Identyfikacja przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej,
 • Omówienie postępowania w sprawie wydania oceny wodnoprawnej,
 • Przedstawienie takich pojęć jak: "stan wód", "pogorszenie stanu wód", "jednolite części wód", "cele środowiskowe" i in.,
 • Wyjaśnienie zagadnień niezbędnych do wykonywania analiz wpływu na cele środowiskowe. 

Analiza wpływu na cele środowiskowe wykonywana jest przede wszystkim w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przy wydawaniu zgód wodnoprawnych (w tym: oceny wodnoprawnej) i pozwoleń zintegrowanych.

Przeprowadzenie analizy wpływu na cele środowiskowe wymaga doskonałej orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i znajomości innych przepisów z nią związanych, a także biegłości w wykorzystaniu opracowań towarzyszących tworzeniu planów gospodarowania wodami. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają kluczowe informacje na ten temat, a także uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz wpływu na cele środowiskowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sposobu przeprowadzania analiz wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Poznanie specyfiki postępowań w sprawie wydania ocen wodnoprawnych,
 • Uzyskanie wiedzy na temat źródeł informacji, jakie są niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • Organy ochrony środowiska,
 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • Autorzy dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej, operatów wodnoprawnych i in.)

Program warsztatu

DZIEŃ I

 1. Podstawowe aspekty formalno – prawne:
  1. Analiza wpływu na cele środowiskowe w ramach wybranych postępowań administracyjnych,
  2. Oceny wodnoprawne: wymagalność, charakter prawny, organy wydające, zawartość wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej,
  3. Relacje pomiędzy oceną wodnoprawną a decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
    
 2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód – podstawowe pojęcia:
  1. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd),
  2. JCWP a inne wody powierzchniowe, JCWPd a inne wody podziemne,
  3. Typy i statusy JCWP,
  4. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód i cele środowiskowe JCWP/JCWPd,
  5. Odstępstwa od celów środowiskowych JCWP i JCWPd,
  6. Obszary chronione (nie tylko przyrodnicze) a cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
    
 3. Plany gospodarowania wodami (PGW):
  1. Podstawowe elementy cyklu planistycznego poprzedzającego przyjęcia PGW,
  2. Zawartość PGW,
  3. Zasadnicze różnice między PGW z 2016 r. i projektem aktualizacji PGW (przewidywanym do przyjęcia w 2022 r.),
  4. Odstępstwa w projekcie aktualizacji PGW,
  5. Relacje pomiędzy PGW a innymi dokumentami planistycznymi.
    
 4. Ocena stanu wód:
  1. Elementy (parametry) oceny stanu wód JCWP i JCWPd,
  2. Rozporządzenia dot. oceny stanu wód a ustalenia PGW,
  3. Zasady klasyfikacji stanu wód (podział na klasy, elementy determinujące ocenę),
  4. Miejsce badania stanu wód,
  5. Źródła danych o stanie wód,
  6. Wskaźniki w rozporządzeniach dot. oceny stanu wód a wskaźniki w rozporządzeniach „ściekowych”.

DZIEŃ II

 1. Analiza wpływu na cele środowiskowe JCWP/JCWPd:
  1. Art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i art. 68 ustawy Prawo wodne (PW),
  2. Warunki możliwości zastosowania przesłanek odstępstwa z art. 4.7 RDW (art. 68 PW),
  3. Pogorszenie stanu wód (zmiana klasy, odwracalność, punkt odniesienia),
  4. Pogorszenie stanu wód a zmiana statusu JCWP,
  5. Dopuszczalność pogorszenia stanu wód,
  6. Zasadnicze kroki metodyczne składające się na 2 etapy analizy:
   • ocena konieczności zastosowania art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Applicability Assessment”)
   • oraz „test art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Test”).
     
 2. Badanie przedsięwzięcia:
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia pod kątem możliwości oddziaływania na cele środowiskowe,
  2. Powiązanie przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (w tym: znaczenie ustaleń tych dokumentów w kontekście wariantów alternatywnych i przesłanek nadrzędnego interesu publicznego),
  3. Lokalizacja przedsięwzięcia względem obiektów hydrologicznych, JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.
    
 3. Charakterystyka JCW:
  1. Dane charakteryzujące JCW (typ, stan, status i in.),
  2. Identyfikacja celów środowiskowych JCW oraz ryzyka ich nieosiągnięcia,
  3. Dane o stanie wód (oraz o lokalizacji punktu pomiarowo – kontrolnego,
  4. Dane o czynnikach determinujących stan wód (analizy presji).
    
 4. Analiza oddziaływania i ocena skutków:
  1. Główne zasady badania wpływu,
  2. Wykorzystanie dostępnych źródeł danych,
  3. Badanie wpływu skumulowanego,
  4. Punkt odniesienia (czasowy, geograficzny, przyrodniczy, środowiskowy),
  5. Analiza ryzyka „pogorszenia stanu wód” i wpływu na cele środowiskowe.
    
 5. Analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji / działania / przedsięwzięcia (art. 68-69 ustawy Prawo wodne, art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej):
  1. Unikanie, minimalizowanie i kompensowanie oddziaływań,
  2. Identyfikacja i ocena wariantów realizacji przedsięwzięcia,
  3. Kryteria nadrzędnego interesu publicznego – wytyczne i przykłady,
  4. Wpływ na inne JCW,
  5. Zgodność z przepisami o ochronie środowiska,
  6. Konieczność uwzględnienia informacji o inwestycji w wykazie inwestycji i działań (w PGW).
    
 6. Pytania, dyskusja, omawianie przykładów, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający 18 lat praktyki w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska, w pracy na rzecz administracji publicznej, firm doradczych i organizacji branżowych.

Autor ekspertyz z zakresu OOŚ i Ramowej Dyrektywy Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (wcześniej: regionalne zarządy gospodarki wodnej), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Koordynator i współautor dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko i publikacji branżowych.

Powoływany jako ekspert do oceny projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy OOŚ. Autor publikacji branżowych. Wykładowca szkoleń z dziedziny OOŚ i ocen wodnoprawnych dla administracji i dla podmiotów prywatnych. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!