Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

O warsztatach

Omawiane zagadnienia: aspekty formalno-prawne dotyczące oceny wodnoprawnej, cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji.

Podczas szkolenia omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód. Przedstawimy zagadnienia zarówno elementarne, związane ze zrozumieniem takich pojęć, jak np. „jednolite części wód” czy „cele środowiskowe”, a także aspekty wymagające pogłębionej analizy: sposób podejścia do oceny wpływu na cele środowiskowe, powiązanie z innymi przepisami środowiskowymi, źródła informacji niezbędne do uwzględnienia.

Cele szkolenia:

 • Omówienie specyfiki oceny wodnoprawnej i jej relacji do innych decyzji administracyjnych,
 • Identyfikacja przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej,
 • Omówienie postępowania w sprawie wydania oceny wodnoprawnej,
 • Prezentacja metodyki wykonywania analiz wpływu na cele środowiskowe.
 • Analiza wpływu na cele środowiskowe wykonywana jest przede wszystkim w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przy wydawaniu zgód wodnoprawnych (w tym: oceny wodnoprawnej) i pozwoleń zintegrowanych.


Przeprowadzenie analizy wpływu na cele środowiskowe wymaga doskonałej orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i znajomości innych przepisów z nią związanych, a także biegłości w wykorzystaniu opracowań towarzyszących tworzeniu planów gospodarowania wodami. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają kluczowe informacje na ten temat, a także uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz wpływu na cele środowiskowe.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sposobu przeprowadzania analiz wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Poznanie specyfiki postępowań w sprawie wydania ocen wodnoprawnych,
 • Uzyskanie wiedzy na temat źródeł informacji jakie są niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • Autorzy dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej).

Program warsztatu

DZIEŃ I

 1. Aspekty formalno – prawne dotyczące oceny wodnoprawnej.
  1. Charakter prawny oceny wodnoprawnej.
  2. Miejsce oceny wodnoprawnej w procesie decyzyjnym.
  3. Relacje pomiędzy oceną wodnoprawną a decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
  4. Przedsięwzięcia / działania / inwestycje wymagające oceny wodnoprawnej.
  5. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej.
  6. Strony postępowania i udział organizacji społecznych.
  7. Udział organów ds. ocen wodnoprawnych w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (opiniowanie, uzgadnianie, stopień szczegółowości).
    
 2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód – podstawowe pojęcia.
  1. Plany gospodarowania wodami (PGW): zawartość, cykl planistyczny, źródła informacji.
  2. Jednolite części wód.
  3. JCWP a inne wody powierzchniowe, JCWPd a inne wody podziemne.
  4. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód i odstępstwa od celów wynikające z PGW.
  5. Elementy oceny stanu wód, które powinny być uwzględnione w ramach analizy.
  6. Obszary chronione (nie tylko przyrodnicze) a cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
    
 3. Analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
  1. Zasadnicze kroki metodyczne składające się na 2 etapy analizy: „Ocena konieczności zastosowania art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Applicability Assessment") oraz „test art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Test”).
  2. Warunki zastosowania przesłanek odstępstwa z art. 4.7 RDW (art. 68 ustawy Prawo wodne).
  3. Wstępna ocena ryzyka negatywnego oddziaływania na cele środowiskowe.
  4. Ocena konieczności wykonania analizy pogłębionej.
    
 4. Badanie przedsięwzięcia:
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia pod kątem możliwości oddziaływania na cele środowiskowe.
  2. Powiązanie przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (PGW, PZRP, mpzp, plany utrzymania wód i in.).
  3. Lokalizacja względem obiektów hydrologicznych, JCWP, JCWPd i obszarów chronionych (w tym: szacowanie ryzyka wpływu na obszary Natura 2000).

DZIEŃ II

 1. Charakterystyka JCW:
  1. Dane charakteryzujące JCW.
  2. Dane o typie i statusie JCW.
  3. Identyfikacja celów środowiskowych JCW oraz ryzyka ich nieosiągnięcia.
  4. Szczegółowe dane o stanie wód (oraz o lokalizacji punktu pomiarowo – kontrolnego).
  5. Dane o czynnikach determinujących stan wód (analizy presji), w tym uwzględnienie oceny oddziaływań skumulowanych.
    
 2. Analiza oddziaływania i ocena skutków:
  1. Główne zasady badania wpływu.
  2. Wykorzystanie dostępnych źródeł danych.
  3. Badanie wpływu skumulowanego.
  4. Pogorszenie stanu wód (zmiana klasy, odwracalność, punkt odniesienia).
  5. Kryteria odniesienia.
  6. Analiza ryzyka „pogorszenia stanu wód” i wpływu na cele środowiskowe.
    
 3. Analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji / działania / przedsięwzięcia (art. 68-69 ustawy Prawo wodne, art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej):
  1. Unikanie, minimalizowanie i kompensowanie oddziaływań.
  2. Identyfikacja i ocena wariantów realizacji przedsięwzięcia.
  3. Kryteria nadrzędnego interesu publicznego – wytyczne i przykłady.
  4. Wpływ na inne JCW.
  5. Zgodność z przepisami o ochronie środowiska.
  6. Konieczność uwzględnienia informacji o inwestycji w wykazie inwestycji i działań (w PGW).

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający 18 lat praktyki w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska, w pracy na rzecz administracji publicznej, firm doradczych i organizacji branżowych.

Autor ekspertyz z zakresu OOŚ i Ramowej Dyrektywy Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (wcześniej: regionalne zarządy gospodarki wodnej), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Koordynator i współautor dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko i publikacji branżowych.

Powoływany jako ekspert do oceny projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy OOŚ. Autor publikacji branżowych. Wykładowca szkoleń z dziedziny OOŚ i ocen wodnoprawnych dla administracji i dla podmiotów prywatnych. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 18-19 październik 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 15-16 grudzień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 9-10 czerwiec 2022
Online 24-25 luty 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!