Warsztat

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

O warsztatach

Omawiane zagadnienia: aspekty formalno-prawne dotyczące oceny wodnoprawnej, cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji.

Podczas szkolenia omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód. Przedstawimy zagadnienia zarówno elementarne, związane ze zrozumieniem takich pojęć, jak np. „jednolite części wód” czy „cele środowiskowe”, a także aspekty wymagające pogłębionej analizy: sposób podejścia do oceny wpływu na cele środowiskowe, powiązanie z innymi przepisami środowiskowymi, źródła informacji niezbędne do uwzględnienia.

Cele szkolenia:
Omówienie specyfiki oceny wodnoprawnej i jej relacji do innych decyzji administracyjnych,
Identyfikacja przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej,
Omówienie postępowania w sprawie wydania oceny wodnoprawnej,
Prezentacja metodyki wykonywania analiz wpływu na cele środowiskowe.
Analiza wpływu na cele środowiskowe wykonywana jest przede wszystkim w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przy wydawaniu zgód wodnoprawnych (w tym: oceny wodnoprawnej) i pozwoleń zintegrowanych.

Przeprowadzenie analizy wpływu na cele środowiskowe wymaga doskonałej orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i znajomości innych przepisów z nią związanych, a także biegłości w wykorzystaniu opracowań towarzyszących tworzeniu planów gospodarowania wodami. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają kluczowe informacje na ten temat, a także uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz wpływu na cele środowiskowe.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sposobu przeprowadzania analiz wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Poznanie specyfiki postępowań w sprawie wydania ocen wodnoprawnych,
 • Uzyskanie wiedzy na temat źródeł informacji jakie są niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • Autorzy dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej).

Program warsztatu

DZIEŃ I

 1. Aspekty formalno-prawne dotyczące oceny wodnoprawnej.
  1. Charakter prawny oceny wodnoprawnej.
  2. Miejsce oceny wodnoprawnej w procesie decyzyjnym.
  3. Relacje pomiędzy oceną wodnoprawną a decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
  4. Przedsięwzięcia wymagające oceny wodnoprawnej.
  5. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej.
  6. Strony postępowania i udział organizacji społecznych.
  7. Udział organów ds. ocen wodnoprawnych w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (opiniowanie, uzgadnianie, stopień szczegółowości).
    
 2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód – podstawowe pojęcia.
  1. Plany gospodarowania wodami: zawartość, cykl planistyczny, źródła informacji.
  2. Jednolite części wód: rodzaje, typy, statusy.
  3. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
  4. Elementy stanu wód, które powinny być uwzględnione w ramach analizy.
  5. Obszary chronione a cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
    
 3. Analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
  1. Zasadnicze kroki metodyczne składające się na 2 etapy analizy: „Ocena konieczności zastosowania art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Applicability Assessment") oraz „test art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Test”).
  2. Charakterystyka przedsięwzięcia - charakterystyka czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy stanu wód.
  3. Identyfikacja jednolitych części wód (JCW) i obszarów chronionych oraz celów środowiskowych w zakresie ochrony wód.
  4. Wstępna ocena ryzyka negatywnego oddziaływania na cele środowiskowe.
  5. Przejście do analizy pogłębionej:
   1. charakterystyka JCW objętych oddziaływaniem,
   2. uwzględnienie presji antropogenicznych w kontekście oceny oddziaływań skumulowanych,
   3. ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe (z uwzględnieniem obszarów chronionych) - podstawowe zasady prognozowania, kryteria odniesienia,
   4. pogorszenie stanu wód (zmiana klasy, odwracalność, punkt odniesienia).
     
 4. Analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji (art. 68-69 ustawy Prawo wodne, art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej).
  1. Kiedy art. 4(7) RDW ma zastosowanie?
  2. Unikanie, minimalizowanie i kompensowanie oddziaływań.
  3. Identyfikacja i ocena wariantów realizacji przedsięwzięcia.
  4. Kryteria nadrzędnego interesu publicznego – wytyczne i przykłady.
  5. Wpływ na inne JCW.
  6. Zgodność z przepisami o ochronie środowiska.

DZIEŃ II

 1. Prezentacja badanych przykładowych projektów.
  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej.
    
 2. Badanie przedsięwzięcia.
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia pod kątem możliwości oddziaływania na cele środowiskowe.
  2. Powiązanie przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (PGW, PZRP, mpzp).
  3. Możliwość (lub konieczność) wykorzystania ustaleń prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych.
  4. Lokalizacja względem obiektów hydrologicznych, JCWP, JCWPd i obszarów chronionych (w tym: szacowanie ryzyka wpływu na obszary Natura 2000).
    
 3. Charakterystyka JCW.
  1. Dane hydrograficzne.
  2. Dane o typie i statusie JCW.
  3. Identyfikacja celów środowiskowych JCW oraz ryzyku ich nieosiągnięcia.
  4. Szczegółowe dane o stanie wód (oraz o lokalizacji punktu pomiarowo-kontrolnego).
  5. Dane o czynnikach determinujących stan wód (analizy presji).
    
 4. Badanie oddziaływania.
  1. Główne zasady badania wpływu.
  2. Wykorzystanie dostępnych źródeł danych.
  3. Badanie wpływu skumulowanego.
  4. Analiza ryzyka „pogorszenia stanu wód” i wpływu na cele środowiskowe.
  5. Źródła informacji na temat możliwości minimalizowania oddziaływania.

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 9.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający 18 lat praktyki w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska, w pracy na rzecz administracji publicznej, firm doradczych i organizacji branżowych.

Autor ekspertyz z zakresu OOŚ i Ramowej Dyrektywy Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (wcześniej: regionalne zarządy gospodarki wodnej), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Koordynator i współautor dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko i publikacji branżowych.

Powoływany jako ekspert do oceny projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy OOŚ. Autor publikacji branżowych. Wykładowca szkoleń z dziedziny OOŚ i ocen wodnoprawnych dla administracji i dla podmiotów prywatnych. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23 - 24 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 listopada 2021

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!