Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki i odpowiedzialność wynikające z przepisów dyrektywy 2019/1937 i prawa krajowego

O warsztatach

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów, zacznie obowiązywać już 17 grudnia 2021 roku. Przewiduje ona wiele nowych obowiązków. Wymaga od firm i instytucji przeglądu dotychczasowych i wprowadzenia nowych praktyk, które muszą zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem. Zgodnie z opublikowanymi założeniami do ustawy odpowiednie procedury wdrożyć musi cały sektor administracji publicznej oraz firmy zatrudniające więcej niż 50 osób. Dla tych wszystkich podmiotów oznacza to obowiązek stworzenia i wdrożenia całkowicie nowych procedur wewnętrznych określających zasady ochrony sygnalistów, uruchomienie kanałów wewnętrznych niezbędnych do zgłaszania naruszeń przez sygnalistę, gwarantujących mu bezpieczeństwo przed negatywnymi konsekwencjami dokonania takiego zgłoszenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów.

Program warsztatu

 1. Instytucja sygnalisty.
  • pojęcie sygnalisty
  • przegląd aktów prawnych regulujących zagadnienia sygnalizowania nieprawidłowości
 2. Zakres przedmiotowy Dyrektywy i projektu ustawy
  • pojęcie naruszenia
  • interes publiczny
  • wyłączenia stosowania
 3. Zakres podmiotowy Dyrektywy i projektu ustawy
  • pracownik
  • inne podmioty podlegające ochronie
  • kontekst wykonywania pracy i jego skutki prawne
 4. Formy dokonywania zgłoszeń
  • wewnętrzny kanał
  • zewnętrzny kanał
  • ujawnienie publiczne
 5. Podstawy dokonywania zgłoszeń
  • zakres zgłoszenia
  • forma zgłoszenia
 6. Wdrożenie procesu sygnalizacji nieprawidłowości w organizacji
  • wymogi formalnoprawne
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 7. Obowiązki odbiorców zgłoszenia
  • przegląd procedur
  • obowiązki informacyjne
  • obowiązki organizacyjne
 8. Prowadzenie rejestru zgłoszeń
  • forma rejestru
  • zakres przedmiotowy
  • obowiązki dokumentacyjne
 9. Rozpoznawanie zgłoszeń
  • tryb rozpatrywania zgłoszenia
  • procedura rozpatrywania zgłoszenia
  • obowiązki organizacyjne
 10. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze
  • etapy rozpatrzenia zgłoszenia
  • informacje zwrotne
  • terminy
 11. Minimalne normy ochrony dla osób dokonujących zgłoszeń
  • warunki objęcia ochroną
  • zakres ochrony
 12. Działania odwetowe i środki ochrony prawnej
  • działania bezpośrednie i działania pośrednie
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 13. Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem systemu zgłaszania naruszeń
  • omówienie obszarów regulacji w powiązaniu z ochroną praw pracowniczych
  • ryzyko dotyczące niekorzystnego traktowania
  • zbieg roszczeń
 14. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń
  • status administratora i jego konsekwencje prawne
  • zakres przetwarzania danych przy zgłaszaniu naruszeń
  • organizacja przetwarzanie danych osobowych przy zgłaszaniu naruszeń
 15. Odpowiedzialność
  • warianty podmiotowe odpowiedzialności
  • przesłanki odpowiedzialności

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!