Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/operaty-ochrony-powietrza-zasady-opracowania-z-uwzglednieniem-problematyki-pylu-pm-25-warsztaty-komputerowe-74084-id25

Informacje o warsztacie

 • Operaty ochrony powietrza - zasady opracowania z uwzględnieniem problematyki pyłu PM 2,5. Warsztaty komputerowe


  ID warsztatu: 74084
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  brak danych

  Jurata
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Rozpoczęcie zajęć: 25 sierpnia o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 21 godzin akademickich.
  Zakończenie szkolenia: 28 sierpnia o godz. 11:00.
 • Organizator warsztatu:

  Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
  ul. Mełgiewska 7 - 9
  20-952 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami opracowywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego wykorzystywanych przy wykonywaniu dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania niezbędnych obliczeń oraz posługiwania się narzędziami programistycznymi wykorzystywanymi przy opracowywaniu operatów ochrony powietrza, a następnie w małych grupach pod okiem trenera opracują załącznik obliczeniowy do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza. Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów do ćwiczeń na oryginalnym oprogramowaniu. Na laptopie powinien być zainstalowany arkusz kalkulacyjny Excel lub OpenOffice; wymagana jest podstawowa znajomość programu. Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję szkoleniową programu OPERAT FB z modułem SPALANIE. Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a także możliwość skorzystania przez uczestników szkolenia z bezpłatnych konsultacji e-mailowych w przedmiotowym zakresie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia szkolenia.

Warsztat skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw oraz firm, wykonujących wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, do zlecających przygotowanie wniosków, do pracowników urzędów opiniujących lub weryfikujących wnioski, a także wydających w/w pozwolenia lub pozwolenia zintegrowane, do wszystkich zainteresowanych.
 

Program warsztatu:

Ochrona powietrza w świetle przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- system regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji:
      - obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia  zintegrowanego,
      - odmowa wydania pozwolenia,
      - wymagania dotyczące pozwoleń oraz wniosków o wydanie pozwoleń,
      - zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz obowiązek zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy emisyjne, standardy jakości powietrza  oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
- kryteria oceny jakości powietrza dla pyłu PM2,5 wynikające z transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2008/50/WE (CAFE),
- referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu,
- wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji oraz obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.

2. Zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzone w 2014 r. i w 2017 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED) oraz dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w zakresie dotyczącym dużych i średnich źródeł spalania paliw:
- podział dużych i średnich źródeł spalania paliw na nowe i istniejące,
- zasady łączenia,
- mechanizmy derogacyjne,
- rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,
- decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,
- rejestr średnich źródeł spalania paliw,
- obowiązek przekazywania przez organy ochrony środowiska odpowiednich informacji i danych do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

3. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw

4. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 r. dotyczących średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenia z dnia 1 marca, 22 maja  i 17 października), w tym:
- kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,
- zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,
- definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,
- zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

5. Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzona w 2019 r. obejmująca m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, dodanych do ustawy w 2017 r.

6. Teksty jednolite rozporządzeń zmienionych w 2017 r. i 2018 r.

7. Konsultacje, dyskusjaWarsztaty komputerowe

1. Wprowadzenie do obsługi pakietu OPERAT FB firmy PROEKO R.S.

2. Studium przypadku:
Wykonanie obliczeń będących podstawą do wydania pozwolenia na emisję:
- analiza rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji,
- ćwiczenia obliczenia emisji dla:
      - instalacji spalania paliw (kotły z odpylaczem i kogenerator w biogazowi),
      - instalacji emitującej lotne związki organiczne (LZO),
      - sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji,
- dobór metody oczyszczania gazów odlotowych,
- określenie niezbędnych danych wejściowych i wykonanie obliczeń w pakiecie OPERAT FB:
      - określanie wielkości emisji i składu frakcyjnego pyłu, w szczególności pyłu PM2,5,
      - określenie parametrów emitora,
      - określenie średniego współczynnika szorstkości terenu z mapy pobranej przez program,
      - dobór róży wiatrów,
      - sprawdzanie kryterium na opad pyłu,
      - wyznaczanie Smm i ustalanie zakresu obliczeń,
      - wyznaczanie stężeń na poziomie terenu i na wysokości zabudowy,
      - wyznaczanie stężenia na granicy obszaru chronionego,
      - wyznaczanie częstości przekraczania założonych poziomów stężeń,
      - wyznaczanie opadu pyłu na powierzchnię terenu,
- wykorzystanie warunków generowanych przez program do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do atmosfery,
- wykorzystanie dodatkowych modułów („Spalanie”, „Samochody”) do obliczania emisji,
- analiza otrzymanych wyników uciążliwości; sformułowanie wniosków w aspekcie wymagań prawnych.

3. Warsztaty:
- samodzielne (w grupach 2-3 osobowych) wykonanie załącznika obliczeniowego do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza (różne przykłady),
- ćwiczenie  w pobieraniu map z Internetu przez moduł iMap do pakietu Operat FB oraz wykorzystanie w programie skanów map,
- bieżące konsultacje, weryfikacja wyników (w tym także konsultacje i nadzór autorski w zakresie obsługi oprogramowania),
- prezentacja zakończonych prac w grupach – dyskusja, wyjaśnienia wniosków,
- podsumowanie wykonanej w grupach dokumentacji.

4. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

1. Ekspert  w zakresie ochrony powietrza
2. Właściciel PROEKO R.S., twórca wielu programów komputerowych dla służb ochrony środowiska oraz dla laboratoriów chemicznych. Programy są stosowane przez ponad 1000 użytkowników (projektanci, uczelnie, urzędy, WIOS, laboratoria).  Autor pakietu programów komputerowych „Operat FB” dla Windows służącego do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Pakiet Operat uzyskał pierwszy atest IOS już w 1986 roku.  Rzeczoznawca z listy Ministra Środowiska. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony powietrza, wykonał liczne opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na emisję pyłów i gazów do atmosfery oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2190 zł + 23% VAT za osobę
 • 2090 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Operaty ochrony powietrza - zasady opracowania z uwzględnieniem problematyki pyłu PM 2,5. Warsztaty komputerowe