Warsztat

Pozwolenia wodnoprawne: warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych

O warsztatach

Tematyka szkolenia koncentruje się na sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Na wstępie, który przygotowuje do warsztatów, uczestnicy poznają aktualne przepisy Prawa wodnego, w szczególności mające zastosowanie przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji Prawa wodnego. W drugiej - warsztatowej części szkolenia uczestnicy pod nadzorem prowadzącego, na podstawie przekazanego zadania, będą opracowywać operat wodnoprawny. Uczestnicy poznają dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych przy wykonywaniu operatu wodnoprawnego, w tym z wykorzystaniem internetu. Rezultatem warsztatów będzie przykładowy operat wodnoprawny o strukturze i zakresie zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami. Zajęcia prowadzone będą w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, do firm konsultingowych przygotowujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (w tym wykonujących operaty wodnoprawne, będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne), do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami ochrony wód.

Program warsztatu

Zagadnienia prawne; najważniejsze zapisy ustawy Prawo wodne wraz ze zmianami

1. Gospodarowanie wodami: podział wód, własność wód, zmiany kompetencji organów (zmiany w zakresie wydawania decyzji-pozwoleń wodnoprawnych

2. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód, zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych

3. Rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne

4. Wody opadowe i roztopowe zmiana podejścia

5. Stosowanie przyrządów pomiarowych, obowiązki w zakresie przekazywania wyników prowadzonych badań i pomiarów

6. Strefy ochronne – teren ochrony bezpośredniej i pośredniej (ustanawianie na wniosek i z urzędu, niezbędne dokumenty)

7. Instytucja zgody wodnoprawnej jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi

8. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych

9. Zgłoszenia wodnoprawne:
- działania wymagające zgłoszenia,
- terminy,
- zakres zgłoszenia wodnoprawnego,
- strony postępowania,
- postępowanie w przypadku zgłoszenia,
- sprzeciw organu.

10. Pozwolenia wodnoprawne:
- działania podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- działania zwolnione z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego,
- pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- odmowa wydania, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
- ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego,
- przeniesienie/odmowa przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego,
- przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego,
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych,
- wniosek i wymagane dokumenty do wydania pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, załączniki tekstowe i graficzne.

11. Analiza i dostosowanie pozwoleń wodnoprawnych do realnych potrzeb w zakresie korzystania z usług wodnychWarsztaty sporządzania operatu wodnoprawnego

1. Źródła danych konieczne do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji

2. Studium przykładowego operatu wodnoprawnego

3. Zakres operatu wodnoprawnego - art. 409 - część opisowa:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
      - cel i zakres zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
      - rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
      - stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
      - obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
- opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, lokalizacja za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych,
- charakterystyka wód oraz odbiornika ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
- ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych i analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód z przedmiotowymi dokumentami (plan gospodarowania wodami, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy, program ochrony wód morskich, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
- określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
- wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
- wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
- planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
- informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

4. Część graficzna operatu:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

5. Streszczenie nietechniczne

6. Szczegółowe wymagania do operatów na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w punktach 3 i 4:
- ilość pobieranej wody, odprowadzanych ścieków
- urządzenia służące do poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania analiz pobieranej wody,
- sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym,
- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
- określenie celów lub potrzeb, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe,
- informacja o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni,
- ustalenie właściwego składu odprowadzanych ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu, w tym określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi,
- ustalenie zakresu i częstotliwości prowadzonych badań ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania badań wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód,
- opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód,
- schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

7. Omówienie najczęstszych błędów przy opracowaniu operatów

8. Próba stworzenia wzoru dokumentu obejmującego podstawowe informacje wymagane ustawą Prawo wodne

9. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć: 6 października o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 8 października o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Ekspert, wieloletni pracownik administracji rządowej specjalizujący się w zakresie gospodarki wodnej. Autor wielu operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i ustawy Prawo wodne. Czynnie uczestniczył we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.

Gdzie i kiedy

Zakopane 5 - 8 października 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!