Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach.

O warsztatach

Podczas szkolenia dowiesz się: jak zadbać o zabezpieczenie interesów swojej firmy w umowie z kontrahentem zagranicznym, jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia - przekażemy praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.

Cele szkolenia:
Przygotowanie uczestników do wykonywania zadań specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się klauzulami umownymi przy zawieraniu umów handlowych, a także uporządkowanie wiedzy osób, które takie obowiązki i zadania realizują.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy:

 • poznają zasady prowadzenia handlu zagranicznego zgodnie nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm w zawieranych umowach,
 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • uzyskają praktyczne wskazówki jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
 • uzupełnienią i uporządkują podstawową wiedzę o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.

Uczestnicy zdobędą / uzupełnią oraz uporządkują wiedzę na temat:

 • systemu prawa handlowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,
 • skutecznego analizowania klauzul kontraktowych pod kątem niebezpieczeństw i pułapek,
 • zasad interpretacji niebezpiecznych sformułowań w klauzulach handlowych.

Uczestnicy uzyskają / rozwiną umiejętności i zdobędą kompetencje w zakresie:

 • posługiwania się klauzulami kontraktowymi w umowach i warunkach ogólnych umów,
 • radzenia sobie z różnymi pułapkami przy zawieraniu umów handlowych, zarówno w zakresie towarów jak i usług,
 • zabezpieczania interesów własnej firmy w klauzulach umownych, w tym eliminowania największych zagrożeń.
 • rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji zapisów umowy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów sprzedaży i zakupów, eksportu i importu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie, realizowanie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Program warsztatu

DZIEŃ I

NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOT. EKSPORTU I IMPORTU:

 1. Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów z partnerami zagranicznymi?
 2. Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
 3. Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, zasadach wejścia i działania, wiarygodności, rozstrzyganiu spraw spornych, sądzie, wzajemnej uznawalności?
 4. Jak posłużyć się Konwencją NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM:

 1. Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
 2. Jak sporządzić skuteczną ofertę uwzględniając specyfikę różnych rynków?
 3. Czyje ogólne warunki umowy będą miały zastosowanie na wypadek sporu?
 4. Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?

WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI):

 1. Jak dobrać bazę dostawy i czy zawsze będzie miał zastosowanie Incoterms?
 2. Czy baza na fakturze musi odpowiadać bazie w dokumentach celnych?
 3. Jak zabezpieczyć odroczoną płatność na różnych rynkach?
 4. Kiedy posłużyć się akredytywą, gwarancją, inkasem, rachunkiem zastrzeżonym, wekslem?

ZABEZPIECZANIE INTERESÓW W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH:

 1. Jak negocjować kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
 2. Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
 3. Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
 4. Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
 5. Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej?
 6. Kiedy, jak, gdzie? Odpowiedzi na problemy uczestników.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

 • ĆWICZENIA - analiza zapisów w kontraktach i dokumentach w handlu zagranicznym
 • ĆWICZENIA - omówienie sytuacji spornych na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali

 

DZIEŃ II

ISTOTA PUŁAPEK KONTRAKTOWYCH W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 1. Ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego.
 2. Najczęściej spotykane pułapki kontraktowe stosowane przez sprzedających.
 3. Pułapki kontraktowe stosowane przez kupujących.
 4. Prognozowanie potencjalnych konsekwencji określonych sformułowań, w tym w językach obcych.
 5. Problemy wynikające z nieświadomych błędów.
 6. Pułapki polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań (przykłady).
 7. Pułapki polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie (przykłady).

PUŁAPKI ETAPU OFERTOWEGO

 1. Manipulacyjne wykorzystywanie dokumentów umowy zawieranej w formie oferty.
 2. Pułapki związane z zapytaniem ofertowym i ofertą zakupu.
 3. Pułapki związane z ofertą.
 4. Pułapki związane z zamówieniem (akceptacją oferty).
 5. Milczenie jako fakt doniosły prawnie przy zawieraniu umów w formie oferty.
 6. Odejście od zasady lustrzanego odbicia przy zamówieniu jako pułapka.
 7. Potwierdzenie zamówienia jako potwierdzenie jedynie istotnych elementów umowy i wniesienie zmian.
 8. Pułapki związane z listem intencyjnym i umową przedwstępną.

PUŁAPKI W KLAUZULACH ZASADNICZYCH UMOWY

 1. Manipulacyjne formułowanie klauzul zasadniczych.
 2. Pułapki związane z reprezentacją stron oraz zasady weryfikacji reprezentacji i pełnomocnictw.
 3. Niebezpieczeństwa wynikające z preambuły i definicji.
 4. Niebezpieczeństwa związane z formułowaniem bazy dostawy i jej wykładni (Incoterms, RAFTD, Combiterms) oraz roku edycji wykładni.
 5. Pułapki wynikające z najważniejszych form rozliczeń i zabezpieczeń finansowych.
 6. Manipulacyjne wykorzystanie klauzul rewizji i waloryzacji ceny.

PUŁAPKI W KLAUZULACH OGÓLNYCH UMOWY (OWS / OWZ)

 1. Pułapki wynikające z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów.
 2. Pułapki związane z karami umownymi i roszczeniem uzupełniającym.
 3. Limity odpowiedzialności jako pułapka.
 4. Odpowiedzialność za zwłokę a opóźnienie w świetle najnowszych wykładni.
 5. Pułapki wynikające z odpowiedzialności z mocy prawa i odpowiedzialności umownej.
 6. Przemilczenie wyboru prawa właściwego jako pułapka.
 7. Niekorzystne sformułowania w Ogólnych Warunkach Sprzedaży/Zakupu.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

 1. ĆWICZENIA - praktyczna analiza kontraktów zagranicznych i umów krajowych, z wykorzystaniem form audiowizualnych (wyszukiwanie pułapek).
 2. ĆWICZENIA - analiza bieżących problemów uczestników z pułapkami w umowach (na przykładach).

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9.00-15.00

Prelegenci

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, w tym poświęcone akredytywie i innym zabezpieczeniom finansowym transakcji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!