Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów. Zmiany prawne od 2022 r.

O warsztatach

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: uprawnienia organów kontrolnych, charakterystyka działalności w zakresie odpadów, podział odpadów w firmie na komunalne, powstające w związku z działalnością gospodarczą, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, ewidencja i sprawozdawczość w BDO, segregacja odpadów, magazynowanie odpadów, transport odpadów, zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami.

W każdej firmie wytwarzane są odpady. Obowiązujące prawo do kontroli prawidłowego wykonania przepisów gospodarki odpadami posiadają: Straż Miejska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary, nawet do 1.000.000 zł.

W trakcie szkolenia przedstawimy zarys zmian planowanych w 2021 r. Projekt ustawy, który aktualnie jest w trakcie procesu legislacyjnego, ma na celu dokonanie całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Wskażemy zmiany w magazynowaniu odpadów, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Cele szkolenia:
Szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.
Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 10 000 do 1 000 000 za brak lub niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją,
 • jak rozliczać się z wytwarzanych odpadów bez rejestracji w BDO,
 • jakie konsekwencje ciąża za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wykazania w trakcie kontroli,
 • w jaki sposób przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,
 • kiedy przekazuje się odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
 • kiedy można transportować odpady bez BDO.
 • jak segregować odpady i od czego to zależy,
 • ile umów musi mieć przedsiębiorca aby wypełnić przepisy ustawowe,
 • ile czasu magazynować odpady,
 • co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • wytwórcy odpadów – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel
 • zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.

Program warsztatu

 1. Uprawnienia kontrolne straży miejskiej oraz inspekcji ochrony środowiska do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.
 2. Jak w prosty sposób sprawdzić przedsiębiorcę czy prawidłowo wykonuje przepisy ustawy o odpadach – praktyka stosowana przez WIOŚ, Straż Miejską, Inspekcję Sanitarną.
 3. Charakterystyka działalności gospodarczej, kto jest wytwórcą odpadów, wytwórcą odpadów komunalnych, wytwórcą odpadów w ramach świadczonych usług, posiadaczem odpadów, zbierającym odpady, odbierającym odpady, przetwarzającym odpady, itp.
 4. Podział odpadów w firmie na odpady komunalne, odpady powstające w związku z działalnością gospodarczą, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe.
 5. Klasyfikacja odpadów, katalog odpadów, odpady które można przekazać osobie fizycznej, odpady niepodlegające ewidencji odpadów.
 6. Przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami – odpady niebezpieczne, odpady inne niż niebezpieczne, potwierdzanie przekazania.
 7. Co to jest Rejestr BDO, kto się rejestruje, kto wnosi opłaty, do czego służy numer rejestrowy, kto się posługuje numerem rejestrowym i w jakich przypadkach.
 8. BDO – obowiązek ewidencja odpadów, sprawozdawczość, opłaty za BDO.
 9. Sposób na prowadzenie dokumentacji potwierdzającej stosowanie substancji chemicznych, gospodarowania odpadami w przypadku braku konieczności rejestracji w BDO.
 10. Rozliczania gospodarowania odpadami w przypadku braku obowiązku rejestracji w BDO.
 11. Rozliczanie firmy z gospodarki odpadami innymi niż komunalne – przy użyciu BDO, ewidencji uproszczonej, odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji oraz rozliczanie odpadów komunalnych – opłata na rzecz gminy lub indywidualna umowa z firmą.
 12. Segregacja odpadów w firmie.
 13. Nowe zasady magazynowania odpadów od 1 stycznia 2021 r. w tym czas magazynowania odpadów, wymagania dotyczące miejsc magazynowania, znakowanie odpadów i miejsc magazynowania.
 14. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż komunalne.
 15. Transport odpadów.
 16. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.
 17. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. Graniczna data 5 marca 2020 na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wizyjny system kontroli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 18. Nowe zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
 19. Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.
 20. Decyzje na wytwarzanie produktów ubocznych.
 21. Utrata statusu odpadów.
 22. Omówienie nadchodzących zmian prawnych w planowanej nowelizacji ustawy o odpadach.
 23. Pytania, dyskusja.

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 09.00 - 15.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 11-12 lipiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 23-24 maj 2022
Online 24-25 listopad 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!