Warsztat

Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem nowych i projektowanych zmian

O warsztatach

Liczne zmiany w prawie ochrony środowiska dotyczącą praktycznie wszystkich komponentów środowiska. Dostosowanie się do nowych przepisów jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw i organów administracji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego znani i doświadczeni eksperci w zwięzłej formie przedstawią Państwu wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, ich poprawną interpretację, wyjaśnią Państwu sporne kwestie oraz omówią stosowanie przepisów w praktyce, a także odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Program warsztatu

Gospodarka odpadami w 2020 roku w dobie COVID-19: podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja

1. Omówienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki odpadami, obejmujących m.in.:
- wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- dopuszczenie w okresie do 31 grudnia 2020 r. sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, poza Bazą Danych o Odpadach (BDO) prowadzoną w wersji elektronicznej, a także wprowadzenie rozwiązań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w przypadku awarii BDO,
- przewidziane zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które dotyczą:
      - terminów sprawozdawczości w zakresie odpadów, w tym terminu do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2019 z 30 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r.,
      - braku obowiązku uzupełniania ewidencji odpadów prowadzonej w BDO o dane z ewidencji prowadzonej w wersji papierowej,
      - możliwości prowadzenia działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru BDO do 31 grudnia 2020 r. na podstawie samego wniosku o wpis do rejestru BDO,
      - przedłużenia terminów ważności decyzji w zakresie gospodarki odpadami, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, do czasu rozpoznania spraw wniosków o zmianę tych decyzji,
- zmiany zasad magazynowania odpadów: skrócenie okresu magazynowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, a w przypadku niektórych odpadów wprowadzenie obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny,
- ograniczenie zakresu procedury uznawania pozostałości z procesów produkcyjnych za produkt uboczny w zakresie mechanicznie przetworzonego naturalnego surowca drzewnego, niezawierającego jakichkolwiek innych substancji,
- określenie nowych zasad usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w szczególności w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
- określenie nowych zasad odpowiedzialności za odpady, a w szczególności za odpady niebezpieczne – od wytworzenia do przetworzenia,
- dodanie nowych wymagań w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami dotyczących: opiniowania wniosku o wydanie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz poszerzenia zakresu uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji o kontrolę Straży Pożarnej oraz zakresu kontroli, określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie w decyzji, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami, dołączenia do wniosku o wydanie decyzji zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności oraz braku naruszeń ustawy,
- wprowadzenie, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
- wprowadzenie szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
- nowe podstawy do odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa oraz braku odpowiednich instalacji oraz obiektów budowlanych wskazanych we wniosku,
- wprowadzenie nowych rodzajów administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów, oraz zaostrzenie już istniejących administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami

3. Przetwarzanie odpadów - procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów, zasady magazynowania odpadów, w tym wizyjny system monitoringu odpadów

4. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów

5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
- umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

7. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- zabezpieczenie roszczeń.

8. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

9. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

10. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 i koleje lata, w tym z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)

11. Konsultacje, dyskusjaOchrona powietrza w świetle ustawy - Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa unijnego

1. Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska regulujące sprawy  ochrony powietrza:
- wymagania dotyczące pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i zgłoszeń instalacji oraz kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza, w tym: standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
- zmiana ustawy dokonana w 2014 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie dotyczącym dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne wprowadzone dla dostosowania dużych źródeł spalania paliw do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED,
- zmiana ustawy dokonana w 2017 r. w związku z przeniesieniem do prawa polskiego  postanowień dyrektywy 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym dodatkowe wymagania dotyczące średnich źródeł spalania paliw:
      - podział średnich źródeł spalania paliw na nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie pozwoleń na emisję oraz zakresu zgłoszeń dla średnich źródeł spalania paliw,
      - decyzje eksploatacyjne dla średnich źródeł wymagających zgłoszenia,
      - przepisy derogacyjne,
      - rejestr średnich źródeł spalania paliw,
      - obowiązek przekazywania przez organy ochrony środowiska odpowiednich informacji i danych do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i  terminy.

2. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, dotycząca średnich źródeł spalania paliw

3. Wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 r., dotyczących średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenia z dnia 1 marca, 22 maja i 17 października), w tym:
- kwalifikacja średnich źródeł spalania paliw do grupy źródeł nowych albo istniejących,
- zaostrzenie wymagań emisyjnych – terminy,
- definicja źródeł szczytowych i szczególne uwarunkowania emisyjne i pomiarowe dla takich źródeł,
- zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, w tym objęcie obowiązkiem pomiarowym średnich źródeł wymagających zgłoszenia.

4. Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska dokonana w 2019 r., obejmująca m.in. doprecyzowanie zakresu przedmiotowego przepisów dotyczących średnich źródeł spalania paliw, dodanych do ustawy w 2017 r.

5. Teksty jednolite rozporządzeń zmienionych w 2017 r. i 2018 r.

6. Konsultacje, dyskusjaGospodarowanie wodami w kontekście nowego Prawa wodnego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r.

1. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

2. Omówienie nowelizacji ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego

4. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy

6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne – nowy podział wg ustawy z 11 września 2019 r.). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych

7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

9. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
- operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu, zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.,
- streszczenie nietechniczne,
- załączniki tekstowe i graficzne - zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.

10. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego

11. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

12. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach

14. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne

15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady

16. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego

17. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne - zmiany wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r.

18. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska
w pozwoleniach zintegrowanych

19. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne

20. Orzecznictwo sądowe w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego

21. Analiza przypadku

22. Konsultacje, dyskusjaOceny oddziaływania na środowisko; decyzje środowiskowe i najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji przepisów, w szczególności ustawy OOŚ

1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procedurze inwestycyjnej

2. Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian

3. Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
- odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
- dokumenty towarzyszące,
- omówienie skutków zmian wprowadzonych w szczególności nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r.

4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
      - dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
      - przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
      - zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
- elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,
- odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r.

6. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

7. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

8. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian

9. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska

10. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11. Podsumowanie i dyskusja

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć: 6 października o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 25 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 9 października o godz. 13:30.

Prelegenci

Cytat

1. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami
2. Ekspert w zakresie ochrony powietrza
3. Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
4. Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

Gdzie i kiedy

Zakopane 5 - 9 października 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
2180 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
2080 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!