Warsztat

Profesjonalny Controlling Level 3 Specjalista ds. Controllingu (kod zawodu 241102)

O warsztatach

Celem szkolenia jest wykształcenie zdolności stosowania nowoczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej/controllingu operacyjnego; wyrobienie umiejętności projektowania systemów informacyjnych; wykształcenie wśród uczestników umiejętności pracowania w informatycznym systemie budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego; i wiele, wiele więcej.
Kto powinien wziąć udział?

Analitycy kosztów i controllerzy z firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych; wszyscy Ci, którzy problemami controllingu zajmują się w praktyce.

Program warsztatu

SESJA I

PODEJMOWANIE DECYZJI I WIELOWYMIAROWA ANALIZA RENTOWNOŚCI
(WYKŁAD – 30% ZAJĘĆ, CASE STUDIES – 70% ZAJĘĆ)

1. Istota i zadania controllingu operacyjnego (0,5 godziny):
a) (istota controllingu według IFAC, IMA, CIMA i SKwP, zadania controllera).

2. Klasyfikacje kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji (1,5 godziny)
a) koszty stałe i zmienne, koszty uznaniowe, koszty istotne i nieistotne, koszty kontrolowane i niekontrolowane, koszty utraconych korzyści, koszty zapadłe.

AutoMan case
(problematyka: koszty i przychody istotne dla podjęcia decyzji; koszty i przychody nieistotne dla podjęcia decyzji; ocena opłacalności decyzji o outsourcingu; szacowanie poziomu działalnści przy którym outsourcing jest opłacalny)
PrintCo case
(problematyka: szacowanie rentowności klienta; koszty utraconych korzyści; wyznaczanie minimalnej ceny jednostkowej nowego zlecenia)

3. Analiza relacji koszty-wolumen-zysk i analiza dźwigni (2 godziny):
a) obiekty kosztów i nośniki kosztów; istota i możliwości wykorzystania relacji koszty-wolumen-zysk; próg rentowności ilościowy i wartościowy; strefa bezpieczeństwa; docelowy zysk operacyjny; uwzględnienie w analizie podatku dochodowego; analiza wrażliwości; próg rentowności w przedsiębiorstwie wieloproduktowym; ograniczenia analizy progu rentowności; dźwignia operacyjna, finansowa i łączna; dźwignie szczegółowe).

LuxuryCars case
(problematyka: ilościowy i wartościowy próg rentowności przy sprzedaży jednego produktu; ilościowy i wartościowy próg rentowności przy sprzedaży wielu produktów; obliczanie wyniku finansowego przy sprzedaży wielu produktów; zmiany w poziomie progu rentowności przy sprzedaży wielu produktów)
HomeBuild case
(problematyka: dźwignia operacyjna; dźwignia finansowa; dźwignia łączna; szczegółowe dźwignie operacyjne)

4. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w krótkim okresie (4 godziny):
a) ogólne zasady podejmowania decyzji w krótkim okresie; decyzje o przyjęciu/odrzuceniu oferty w różnych sytuacjach; dolne granice cen przy podejmowaniu decyzji krótkookresowych; decyzje o likwidacji segmentu; decyzje w sytuacji z czynnikiem ograniczającym.

TraditionalPils
(problematyka: ocena opłacalności specjalnego zamówienia przy wzroście kosztów zmiennych; ocena opłacalności specjalnego zamówienia przy wzroście kosztów stałych; ocena opłacalności specjalnego zamówienia przy utracie marży na sprzedaży innych produktów; ocena wad i zalet poszczególnych ofert)
BrakePad case
(problematyka: obliczanie kosztu wytworzenia produktu; podejmowanie decyzji typu zrobić we własnym zakresie czy kupić na zewnątrz; podejmowanie decyzji przy niepełnym wykorzystaniu potencjału)
BrakeLining case
(problematyka: identyfikacja decyzji z czynnikiem ograniczającym; ustalanie atrakcyjności produktów przy zastosowaniu kryterium marży brutto na sztukę; ustalanie atrakcyjności produktów przy zastosowaniu kryterium marży brutto na jednostkę czynnika ograniczającego)
ServisCo case
(problematyka: złożony przykład podejmowania decyzji w krótkim okresie przy wykorzystaniu narzędzi controllingu; uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji zmian w cenach, ilości sprzedaży, kosztach zmiennych i stałych, zakupu aktywów trwałych itd.; kryteria wybory najlepszego projektu; zalety, wady i zagrożenia proponowanych projektów)

5. Wielowymiarowa analiza kosztów i rentowności (4 godziny):
a) zarządzania scentralizowane i zdecentralizowane; wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje; narzędzia oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje; wielowymiarowa analiza kosztów i rentowności.

FastTrade case
(problematyka: sporządzanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników dla regionów sprzedaży; analiza opłacalności zwiększenia kosztów reklamy w regionach sprzedaży; analiza zasadności rozliczania kosztów centrali spółki na regiony sprzedaży)
MultiProfit case
(problematyka: wymiary analizy wyniku finansowego; pogłębiona analiza kosztów i rentowności w przekroju regionów sprzedaży; pogłębiona analiza kosztów i rentowności w przekroju kluczowych klientów i grup klientów; pogłębiona analiza rentowności w przekroju produktów i grup produktów)
ManufacturerCo
(problematyka: dostosowanie ujmowania przychodów i kosztów w ZPK dla potrzeb wielowymiarowej analizy rentowności; wyodrębnienie obiektów przychodów i kosztów, w tym sprzedaży, przydatnych do analizy i zarządzania; pogłębienie ewidencji przychodów i kosztów sprzedanych produktów oraz rabatów (konto Sprzedaż produktów i Koszt sprzedanych produktów); ujęcie kosztów bezpośrednich sprzedaży wg obiektów (konto Koszty sprzedaży); wyodrębnienie działań sprzedażowych i ich kosztów (konto Koszty ogólnego zarządu); rozliczenie kosztów działań sprzedażowych (konto Koszty ogólnego zarządu); koszty i rentowność grup produktów; koszty i rentowność grup klientów; rentowność i koszty regionów i kanałów sprzedaży; kształtowanie kosztów sprzedaży i rentowności firmy)

EXTRA DO SAMODZIELNEJ ANALIZY

HotelSpa case
(problematyka: sporządzanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników w przekroju rodzajów usług
i lokalizacji, przygotowanie rachunku kosztów zmiennych i analiza różnic między rachunkiem kosztów zmiennych
a wielostopniowym i wieloblokowym rachunkiem kosztów zmiennych, indywidualne koszty stałe różnych obiektów kosztów)
HardwareSystems 1 case
(problematyka: analiza zysku operacyjnego firmy z punktu widzenia realizacji jej strategii; analiza wyniku finansowego
z perspektywy wzrostu, cen i efektywności; analiza wyniku firmy z perspektywy realizacji strategii przywództwa kosztowego
i strategii różnicowania)

SESJA II

POMIAR I OCENA DOKONAŃ OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
(WYKŁAD – 25% ZAJĘĆ; CASE STUDIES – 50% ZAJĘĆ; WARSZTATY KOMPUTEROWE 25% ZAJĘĆ)

1. Systemy kontroli zarządczej, decentralizacja i wydzielanie ośrodków odpowiedzialności (1 godzina):
a) ocena systemów kontroli menedżerskiej; korzyści i koszty decentralizacji; rodzaje ośrodków odpowiedzialności; zasady wydzielania ośrodków odpowiedzialności).

2. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty (2 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za koszty w różnych rodzajach organizacji; raporty służące do oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty; poziom działalności ośrodka odpowiedzialności za koszty; koszty proste i złożone ośrodka odpowiedzialności za koszty; wykorzystanie budżetów elastycznych do oceny ośrodków odpowiedzialności za koszty; miary efektywności częściowej i całkowitej.

FlowerCo case
(problematyka: obliczanie budżetu wyjściowego, budżetu elastycznego i rzeczywistego poziomu zmiennych kosztów wytworzenia; obliczanie i interpretacja odchyleń materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich i zmiennych kosztów pośrednich produkcji; wykorzystanie budżetu elastycznego do oceny efektywności zarządzania)
HardvareSystems 2 case
(problematyka: obliczanie i analiza zmian w efektywności częściowej – koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i koszty ogólne; obliczanie i analiza zmian w efektywności całkowitej; zalety i wady poszczególnych miar oceny efektywności; możliwości zastosowania poszczególnych miar efektywności w organizacji)

3. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody (2 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za przychody w różnych rodzajach organizacji; zasady oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody; ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody – mierniki przychodów, mierniki efektywności, mierniki niefinansowe; przykłady pakietów produktów; metody alokacji przychodów ze sprzedaży pakietów produktów – alokacja oparta na informacjach specyficznych dla produktów, resztowe metody alokacji.

Warsztaty komputerowe (1 godzina)

ProductPackage case
(problematyka: alokacja przychodów ze sprzedaży pakietów produktów – alokacja w oparciu o informacje specyficzne dla produktów, alokacja w oparciu o metody resztowe; analiza porównawcza przydatności zastosowania poszczególnych metod)

4. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za zyski (3 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za zyski w różnych rodzajach organizacji; zasady oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za zyski; analiza rentowności w przekroju produktów i grup produktów, klientów i grup klientów, jednostek wewnętrznych i kanałów dystrybucji.

CementCo case 2
(problematyka: analiza wyniku finansowego przy wykorzystaniu odchyleń cen sprzedaży, kosztów zmiennych, kosztów stałych, poziomu sprzedaży, ilości sprzedaży i struktury sprzedaży; przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego uzgadniającego planowany i rzeczywisty wynik finansowy; wykorzystanie do oceny dokonań odchyleń struktury sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku; analiza wyniku finansowego z punktu widzenia realizacji strategii).

Warsztaty komputerowe (1,5 godziny)

MultiDimension case
(problematyka: zastosowanie do oceny dokonań Activity-Based Costing i rachunku kosztów zmiennych; analiza struktury kosztów i rentowności grup klientów; analiza struktury kosztów i rentowności kanałów dystrybucji; analiza struktury kosztów i rentowności przedstawicieli handlowych; analiza rentowności produktów; pogłębiona analiza budżetowanej i rzeczywistej rentowności produktów z wykorzystaniem odchyleń poziomu sprzedaży, struktury sprzedaży, ilości sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku)

5. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje (2 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za inwestycje w różnych rodzajach organizacji; zasady oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje; wykorzystanie do oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje kryterium Return on Investments; Residual Income i Economic Value Added; wyznaczanie poziomu kapitału zaangażowanego do oceny ośrodków odpowiedzialności za inwestycje.
LanguagesSchool case
(problematyka: ocena dokonań przy zastosowaniu kryterium Return on Investments, Residual Income i Economic Value Added; analiza zasadności akceptacji projektu przy wykorzystaniu różnych kryteriów; analiza dokonań ośrodków odpowiedzialności przy różnych sposobach definiowania kapitału zaangażowanego).

6. Ceny transferowe w strukturach zdecentralizowanych (2 godziny):
a) istota cen transferowych i ich wpływ na ocenę rentowności ośrodków odpowiedzialności; metody ustalania cen transferowych – ceny rynkowe, ceny oparte na kosztach, ceny negocjowane; zalety i wady poszczególnych systemów cen transferowych; zasady ustalania optymalnych cen transferowych do oceny dokonań; międzynarodowe uwarunkowania systemu cen transferowych.

IvexCo case
(problematyka: analiza dokonań ośrodków odpowiedzialności w zależności od stosowanego systemu cen transferowych; analiza atrakcyjności oferty zakupu z punktu widzenia poszczególnych ośrodków odpowiedzialności i firmy jako całości; minimalna i maksymalna cena transferowa zapewniająca zgodność celów poszczególnych ośrodka odpowiedzialności i firmy jako całości; system podwójnych cen transferowych; wpływ cen transferowych na ocenę dokonań w kontekście międzynarodowym).

EXTRA DO SAMODZIELNEJ ANALIZY

FriendlyFurniture case
(problematyka: przygotowanie raportu z wyniku finansowego poprzez porównanie wielkości z budżetu wyjściowego z wielkościami rzeczywistymi; porównanie budżetu wyjściowego z budżetem elastycznym (odchylenie poziomu działalności); porównanie budżetu elastycznego z wielkościami rzeczywistymi (odchylenie efektywności))

CataloniaVineyard case
(problematyka: ocena funkcjonującego w firmie raportu kontrolno-wynikowego i sformułowanie propozycji jego poprawy; analiza przyczyn odchylenia wyniku finansowego i ocena dokonań przy wykorzystaniu podziału odchyleń na kontrolowane i niekontrolowane przez kierownika)

SESJA III

BUDŻETOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYNIKÓW
(WYKŁAD – 40% ZAJĘĆ; CASE STUDIES – 60% ZAJĘĆ)

1. Miejsce budżetowania i kontroli w procesie zarządzania organizacją (0,5 godziny):
a) rola rachunkowości zarządczej we wspieraniu budżetowania, kontroli, organizowania i motywowania.

2. Przygotowanie procesu budżetowania (1,5 godziny):
a) funkcje budżetowania; powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym; budżetowanie przyrostowe i budżetowanie „od zera”; budżetowanie sztywne i elastyczne; rodzaje budżetów operacyjnych i finansowych.

3. Budżetowanie poziomu działalności, przychodów, kosztów oraz budżetu głównego (4 godziny):
a) budżetowanie sprzedaży – czynniki wpływające na prognozy sprzedaży, jakościowe i ilościowe techniki prognozowania, czynniki kształtujące jakość prognoz; budżetowanie poziomu działalności w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych; budżetowanie kosztów bezpośrednich – normy i budżety materiałów i płac bezpośrednich; metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń i ich wpływ na jakość analizy kosztów bezpośrednich; budżetowanie kosztów pośrednich – źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich, budżetowanie złożonych kosztów pośrednich; budżetowanie wyniku finansowego – wycena produktów, budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego; budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu; organizacja systemu budżetowania – funkcjonowanie systemu budżetowania, etapy procesu budżetowania.

TradeCo case
(problematyka: budżetowanie przychodów, wpływów ze sprzedaży i należności; budżetowanie kosztów, wydatków i zobowiązań; sporządzanie wstępnego budżetu wpływów i wydatków; sposoby postępowania w przypadku wystąpienia niedoboru środków pieniężnych; tworzenie master budżetu – przygotowanie końcowego budżetu środków pieniężnych, rachunku wyników i bilansu).

5. Zarządzanie kosztami, przychodami i wynikami przez odchylenia (6 godzin):
a) wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia – funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych, rachunek kosztów standardowych w systemie ewidencyjnym i poza nim; procedury wyznaczania i rodzaje standardów – metody wyznaczania standardów, wyznaczanie standardów materiałów bezpośrednich, wyznaczanie standardów płac bezpośrednich, wyznaczanie standardów kosztów pośrednich, weryfikacja standardów, rodzaje standardów i wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń; ogólny model analizy odchyleń i odpowiedzialność menedżerów za odchylenia; analiza przyczyn powstawania odchyleń i zarządzanie kosztami przez odchylenia.

ServiceCo case
(problematyka: krytyczna analiza stosowanego w firmie raportu kontrolno-wynikowego dla ośrodka odpowiedzialności za zysk; wyodrębnienie kosztów stałych, zmiennych i mieszanych; podział kosztów mieszanych na część stałą i zmienną; budowa prawidłowego raportu kontrolno-wynikowego z wykorzystaniem budżetowania elastycznego; przygotowanie raportu z odchyleń przydatnego do zarządzania)

ProduCo 1 case
(problematyka: analiza odchyleń w rachunku kosztów standardowych zmiennych; pogłębiona analiza odchyleń kosztów materiałów i płac bezpośrednich; pogłębiona analiza odchyleń kosztów pośrednich zmiennych i stałych; analiza odchyleń kosztów zarządu i sprzedaży; pogłębiona analiza odchyleń marży brutto, cen i ilości sprzedaży; budowa raportów dla menedżerów – dla zarządu, dla menedżerów ośrodków odpowiedzialności za koszty, dla menedżerów ośrodków odpowiedzialności za zyski, dla zarządu; ewidencja odchyleń na kontach)

ProduCo 2 case
(problematyka: uzupełniająca analiza odchyleń w rachunku kosztów standardowych pełnych; dodatkowe analizy odchyleń kosztów stałych pośrednich; dodatkowe analizy odchyleń zysku na sprzedaży; budowa raportu dla zarządu; ewidencja odchyleń na kontach).

ServiceCorp case
(problematyka: zaawansowana analiza odchyleń marży na sprzedaży – odchylenia poziomu sprzedaży, struktury sprzedaży, ilości sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku; wykorzystanie odchyleń do zarządzania – określanie odpowiedzialności za odchylenia i identyfikacja ich przyczyn).

EXTRA DO SAMODZIELNEJ ANALIZY

ApeLtd Case
(problematyka: sporządzanie wyjściowego budżetu przychodów, kosztów i wyniku projektu; uwzględnienie zmian w budżecie i przygotowanie ostatecznej wersji budżetu wyjściowego projektu; sporządzanie budżetu elastycznego projektu; sporządzanie raportu kontrolno-wynikowego projektu; rozbudowana analiza odchyleń od budżetu projektu; analiza możliwych przyczyn odchyleń od budżetu i propozycje reakcji na odchylenia).

DirectAdv case
(problematyka: zaawansowana analiza odchyleń kosztów materiałów bezpośrednich – odchylenie struktury zużycia materiałów i odchylenie ilości zużytych materiałów; zaawansowana analiza odchyleń kosztów płac bezpośrednich – odchylenie struktury wykorzystania robocizny bezpośredniej i odchylenie wykorzystanej robocizny bezpośredniej).

SESJA IV

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I RENTOWNOŚCIĄ – CASE STUDY
(WARSZTATY KOMPUTEROWE – 100% ZAJĘĆ)

• Warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład firmy średniej wielkości z kilkudziesięcioma ośrodkami odpowiedzialności, produkującej wiele wyrobów i świadczącej usługi, prowadzącej sprzedaż w różnych regionach i kanałach dystrybucji, mającej wiele grup klientów itp.).
• Podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL.
• Celem warsztatów komputerowych nie jest jednak nauka programu EXCEL – program ten jest tylko narzędziem dla poznania praktycznych aspektów controllingu – możliwie zbliżonych do wyzwań jakim Controllerzy mają sprostać w organizacji.
• Szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne i kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień.
• Warsztaty komputerowe stanowią najbardziej zaawansowaną część całego programu szkoleniowego.

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa CorMax (1 godzina):
a) struktura organizacyjna; charakterystyka procesów, produktów, klientów i grup klientów; normy kosztów bezpośrednich; założenia dotyczące kosztów pośrednich i ich nośniki.

2. Przygotowanie wielowymiarowych budżetów sprzedaży w CorMax (1 godzina)
a) planowanie sprzedaży w przekroju regionów sprzedaży, klientów i produktów; planowanie poziomu działalności w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa.

3. Sporządzanie budżetów kosztów ośrodków odpowiedzialności w CorMax (3 godziny):
b) projektowanie budżetów kosztów; opracowywanie budżetów kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich oraz prostych kosztów pośrednich w podmiotach działalności podstawowej, pomocniczej i pozostałych; rozliczanie budżetowanych kosztów działalności pomocniczej i tworzenie całkowitych budżetów kosztów wszystkich ośrodków odpowiedzialności w organizacji; wyznaczanie normalnego poziomu wykorzystania potencjału i wyodrębnianie kosztów niewykorzystanego potencjału; specyfika i sporządzanie budżetów kosztów podmiotów sprzedażowo-marketingowych i podmiotów ogólnego zarządu.

4. Szacowanie budżetowanych kosztów produktów w CorMax (1 godzina)
a) powiązanie wyceny produktów z procesami realizowanymi w organizacji; powiązanie planowanego kosztu produktów z budżetami kosztów dla miejsc powstawania kosztów w ramach działalności podstawowej; kalkulacja kosztów wyrobów i usług.

5. Sporządzanie zbiorczych budżetów kosztów w CorMax (2 godziny):
a) hierarchiczna struktura budżetowania w podmiotach wewnętrznych; powiązanie budżetów zbiorczych z budżetami centrów kosztowych i wyceną produktów; budżety kosztów według pionów, budżet kosztów wytworzenia wyrobów i usług, budżet kosztów nie stanowiących kosztu wytworzenia wyrobów i usług.

6. Budowa planowanego wyniku finansowego CorMax (2 godziny):
a) rachunek kosztów i wyników dla regionów sprzedaży, klientów i produktów; wykorzystanie wieloblokowych i wielosegmentowych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu; pogłębiona analiza rentowności regionów sprzedaży; pogłębiona analiza rentowności klientów i grup klientów; pogłębiona analiza rentowności produktów i grup produktów; analiza wyniku finansowego organizacji w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.

7. Konstruowanie raportów z wykonania budżetów ośrodków odpowiedzialności w CorMax (1 godzina):
a) analiza rzeczywistego wykorzystania potencjału; raporty kontrolno-wynikowe dla ośrodków odpowiedzialności; wyliczanie i analiza odchyleń kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich prostych i złożonych.

8. Analiza wykonania planowanego wyniku finansowego w CorMax (1 godzina):
a) monitorowanie rentowności organizacji jako całości; analiza odchyleń kosztów zmiennych i kosztów stałych; analiza odchyleń marży na sprzedaży – odchylenie poziomu sprzedaży, odchylenie struktury sprzedaży i odchylenie ilości sprzedaży; interpretacja i analiza odchyleń; określenie odpowiedzialności za odchylenia i analiza przyczyn odchyleń; uzgadnianie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego; przygotowanie raportu dla zarządu.

SESJA V

PLANOWANIE I KONTROLA FINANSOWA – CASE STUDY
(WARSZTATY KOMPUTEROWE – 100% ZAJĘĆ)

• Sesja ta jest ciągiem dalszym poprzednich zajęć i obejmuje planowanie i kontrolę finansową (w szczególności planowanie sprzedaży, należności, zobowiązań, rachunku wyników, przepływów pieniężnych, bilansu, analizę wskaźnikową, analizę progu rentowności, analizę dźwigni i analizę wrażliwości modelu na zmiany kluczowych parametrów).
• Łącznie z pierwszą częścią warsztatów (sesja IV) sesja ta stanowi dopełnienie systemu planowania i kontroli w organizacji.

1. Budżetowanie sprzedaży i poziomu działalności w CorMax (1 godzina):
a) (sporządzanie rocznego budżetu sprzedaży i cen z wykorzystaniem współczynników sezonowości; przygotowanie budżetu przychodów ze sprzedaży; planowanie poziomu działalności i zapasów).

2. Budżetowanie należności, zobowiązań i kredytów w CorMax (2 godziny)
a) planowanie wpływów ze sprzedaży i poziomu należności handlowych; planowanie wydatków i zobowiązań handlowych z tytułu kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich i kosztów pośrednich; planowanie poziomu zadłużenia i obciążeń z tytułu zadłużenia kredytami długo i krótkoterminowymi).

3. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma w CorMax (2 godziny)
a) rachunek wyników pro-forma – planowanie i analiza wyniku organizacji; budżetowanie cash flow pro-forma – planowanie i analiza budżetu przepływu środków pieniężnych; bilans pro-forma – planowanie i analiza bilansu.

4. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w CorMax (1 godzina)
a) analiza płynności – liczenie i interpretacja wskaźników płynności; analiza rentowności – liczenie i interpretacja wskaźników rentowności sprzedaży, aktywów i kapitału; analiza efektywności zarządzania – liczenie i interpretacja wskaźników efektywności gospodarowania; analiza zadłużenia – liczenie i interpretacja wskaźników poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia; problemy w analizie wskaźnikowej.

5. Analiza Du-Ponta i zaawansowana analiza kapitału pracującego w CorMax (3 godziny):
a) wykorzystanie zaawansowanej piramidy Du-Ponta do analizy rentowności kapitału własnego; planowanie optymalnego poziomu aktywów bieżących; analiza wskaźników rotacji dla celów porównań z głównymi konkurentami i średnimi w branży; wyznaczanie i analiza wskaźników rotacji dla celów zarządzania organizacją – aspekt biznesowy; ograniczenia w analizie rotacji; wyznaczanie i analiza poziomu kapitału pracującego; podział aktywów bieżących na trwałe i sezonowe; finansowanie aktywów bieżących.

6. Planowanie progu rentowności oraz analiza dźwigni w CorMax (2 godziny)
a) analiza relacji koszty-wolumen-zysk; obliczanie progu rentowności organizacji – obliczanie progu rentowności dla organizacji wieloproduktowej, liczenie przeciętnego, minimalnego i maksymalnego progu rentowności, obliczanie progu rentowności i wyniku finansowego w przypadku zmiany struktury asortymentowej sprzedaży; obliczanie i analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej – obliczanie i analiza dźwigni szczegółowych; wykorzystanie analizy dźwigni do zarządzania.

7. Analiza wrażliwości sprawozdań finansowych w CorMax (1 godzina)
b) analiza wrażliwości wyniku finansowego i przepływów pieniężnych – analiza wpływu różnorodnych czynników (jednego i wielu czynników jednocześnie) na planowaną rentowność i płynność przedsiębiorstwa.

EXTRA DO SAMODZIELNEJ ANALIZY

BudgetCo case
(problematyka: budżetowanie poziomu sprzedaży, produkcji i zapasów; przygotowanie budżetów ośrodków odpowiedzialności; kalkulacja planowanych kosztów produktów; budżety regionów sprzedaży; budżety centrów zysku; budżety kosztów produkcji, sprzedaży i ogólnego zarządu; budżet wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu; przygotowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski)

SalesPerc case
(problematyka: budżetowanie zapotrzebowania na kapitał metodą procentu od sprzedaży; wady i zalety planowania metodą procentu od sprzedaży; wyliczanie i analiza wskaźników)

Czas trwania

Sesja I 26-27.04.2021
Sesja II 13-14.05.2021
Sesja III 31.05-1.06.2021
Sesja IV 21-22.06.2021
Sesja V 8-9.07.2021

Prelegenci

Cytat

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Wnuk-Pel – koordynator i trener programu Profesjonalny Controlling. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji a także Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach, Japonii i w innych krajach. Członek Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association. Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit. Autor ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit. Jest autorem artykułów naukowych i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 kwietnia - 9 lipca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
5100 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!