Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia 2023 r. Implementacja dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej do polskich przepisów

O warsztatach

Na szkoleniu powiemy m.in. jakie akty prawne regulują problematykę rękojmi i gwarancji, czym charakteryzuje się umowa w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, jaka jest definicja wady rzeczy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, omówimy różnice w odpowiedzialności wynikającej z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi, omówimy zagadnienia związane ze sprzedażą poza lokalem przedsiębiorstwa, omówimy również projektowane zmiany przepisów wynikające z tzw. dyrektywy cyfrowej oraz dyrektywy towarowej.

Celem szkolenia jest:

 • szczegółowe omówienie praw konsumentów,
 • szczegółowe omówienie obowiązków sprzedawców,
 • wskazanie, w jaki sposób prawa te przekładają się na praktyczne działania,
 • wskazanie, jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary,
 • omówienie projektowanych zmian - dyrektywa cyfrowa i dyrektywa towarowa.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników w udziału w szkoleniu. Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są zasady postępowania gdy towar lub usługa jest wadliwa,
 • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją,
 • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
 • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
 • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów,
 • kiedy do umów sprzedaży zawartych przez przedsiębiorców w obrocie profesjonalnym (B2B) stosujemy przepisy o ochronie konsumenckiej,
 • czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy w sytuacji, gdy kupującym jest konsument albo przedsiębiorca.

Na szkoleniu wskażemy również na zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. - rozszerzające ochronę konsumencką na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zawierają umowę (z innym przedsiębiorcą / firmą), która to umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego. W takim przypadku osoby prowadzące działalność są od 1.01.2021 objęte ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną projektowane przepisy implementujące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady - tzw. dyrektywa cyfrowa oraz dyrektywa towarowa. Dyrektywy te weszły w życie z dniem 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane były do przyjęcia implementujących je przepisów do dnia 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. Obecnie polskie przepisy wdrażające obie dyrektywy są w fazie legislacyjnej - Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny.

Zasadniczym celem obu dyrektyw jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnianie przy tym wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w szczególności poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących umów B2C o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków, a także gwarancji handlowych.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów handlowych i działów zamówień,
 • pracownicy działu obsługi klienta,
 • wszystkie osoby, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

Program warsztatu

 1. Ogólna charakterystyka aktów prawnych regulujących problematykę rękojmi i gwarancji:

  • pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,

  • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,

  • różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów,

  • jakie przepisy należy stosować do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji?
  • odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji, kiedy jednoosobowego przedsiębiorcę dokonującego zakupu towaru należy traktować jak konsumenta? Skutki zakupu towaru na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i stosowania do kupującego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przepisów z zakresu ochrony konsumenckiej.
    
 2. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży w obrocie profesjonalnym (B2B) i konsumenckim (B2C):

  • treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy,

  • czy i kiedy sprzedawca może wyłączyć swoją odpowiedzialność za wady rzeczy; tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji; niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej,
  • jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,

  • szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość.
    

 3. Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. Definicja wad rzeczy w obrocie z udziałem konsumentów i przedsiębiorców.

  • pojęcie wady fizycznej i wady prawnej, niezgodność towaru z umową,
  • brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,

  • niekompletność rzeczy, problem odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe i opakowania rzeczy, zakres odpowiedzialności za wady rzeczy używanych,

  • znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób o właściwościach (sprzedaż wg. próbki lub wzoru, zapewnienia zawarte w reklamach towaru),
  • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna,
  • dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec konsumenta z tego tytułu? Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad,

  • akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży:

   • terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie (notyfikacja wady; czy i kiedy kupujący będzie miał obowiązek zbadania rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jej wydania przez sprzedawcę, wada jawna i wada ukryta,)

   • skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,

   • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,

  • procedura reklamacyjna czyli uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, omówienie poszczególnych uprawnień przysługujących kupującemu:

   • obniżenie ceny, kto i w jaki sposób ustala wysokość obniżenia?
   • odstąpienie od umowy i jego skutki, jak sprzedawca może bronić się przed żądaniem zwrotu ceny, czy sprzedawca może obciążyć kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa?

   • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,

   • naprawa rzeczy, sposób naprawy,

   • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego.
  • kto ponosi koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu itp.
  • w jakim terminie kupujący może zgłaszać reklamacje? terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,

  • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady czyli w jakim czasie sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady,
  • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
  • znaczenie obniżenia ceny (przeceny) towaru oraz akcji promocyjnych i wyprzedaży dla istnienia oraz zakresu uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim, czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
  • co zrobić w sytuacji, gdy kupujący nie odbiera towaru po naprawie, czy sprzedawca może przejąć towar na własność lub zniszczyć go?
    
 4. Gwarancja przy sprzedaży.

  • Gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji. Jak należy redagować warunki gwarancji.
  • Rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo? Które uprawnienia są korzystniejsze dla kupującego? Czy można zrezygnować z gwarancji? Krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności sprzedawcy.
  • Kto ponosi koszty związane z realizacją przez kupującego uprawnień w ramach gwarancji?
    
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji a odpowiedzialność z innych tytułów, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.
 6. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Szkolenie realizowane jest na platformie ZOOM.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!