Warsztat

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim z uwzględnieniem planowanych zmian

O warsztatach

Na szkoleniu powiemy m.in. jakie akty prawne regulują problematykę rękojmi i gwarancji, czym charakteryzuje się umowa w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, jaka jest definicja wady rzeczy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, omówimy różnice w odpowiedzialności wynikającej z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi, omówimy zagadnienia związane ze sprzedażą poza lokalem przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest:
- szczegółowe omówienie praw konsumentów,
- szczegółowe omówienie obowiązków sprzedawców,
- wskazanie, w jaki sposób prawa te przekładają się na praktyczne działania,
- wskazanie, jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników w udziału w szkoleniu. Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są zasady postępowania gdy towar lub usługa jest wadliwa,
 • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją,
 • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
 • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
 • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów,
 • kiedy do umów sprzedaży zawartych przez przedsiębiorców w obrocie profesjonalnym (B2B) stosujemy przepisy o ochronie konsumenckiej,
 • czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy w sytuacji, gdy kupującym jest konsument albo przedsiębiorca.

Omówimy również zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Zmiany te rozszerzają ochronę konsumencką w zakresie objęcia przepisami o ochronie konsumentów, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera z innym przedsiębiorcą (firmą) umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Osoby te są od 1.01.2021 objęte ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów handlowych i działów zamówień,
 • pracownicy działu obsługi klienta,
 • wszystke osoby, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

Program warsztatu

Ogólna charakterystyka aktów prawnych regulujących problematykę rękojmi i gwarancji:

 • pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
 • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
 • różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów,
 • jakie przepisy należy stosować do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji?
 • skutki zmian Kodeksu cywilnego od 1 stycznia 2021 r. - odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji, kiedy jednoosobowego przedsiębiorcę dokonującego zakupu towaru należy traktować jak konsumenta? Skutki zakupu towaru na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i stosowania do kupującego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przepisów z zakresu ochrony konsumenckiej.

Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim:

 • treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy,
 • czy i kiedy sprzedawca może wyłączyć swoją odpowiedzialność za wady rzeczy; tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji; niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej,
 • jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
 • szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość.

Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. Jednolita definicja wad rzeczy w obrocie z udziałem konsumentów i przedsiębiorców po zmianach przepisów kodeksu cywilnego. Skutki zmian dla odpowiedzialności sprzedawców.

 • pojęcie wady fizycznej i wady prawnej, niezgodność towaru z umową,
 • brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
 • niekompletność rzeczy, problem odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe i opakowania rzeczy, zakres odpowiedzialności za wady rzeczy używanych,
 • znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób o właściwościach (sprzedaż wg. próbki lub wzoru), zapewnienia zawarte w reklamach towaru),
 • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna,
 • dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec konsumenta z tego tytułu? Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad,
 • akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży:

  • terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie (notyfikacja wady; czy i kiedy kupujący będzie miał obowiązek zbadania rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jej wydania przez sprzedawcę, wada jawna i wada ukryta,)

  • skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,

  • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,

 • procedura reklamacyjna czyli uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, omówienie poszczególnych uprawnień przysługujących kupującemu:

  • obniżenie ceny, kto i w jaki sposób ustala wysokość obniżenia?
  • odstąpienie od umowy i jego skutki, jak sprzedawca może bronić się przed żądaniem zwrotu ceny, czy sprzedawca może obciążyć kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa?

  • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,

  • naprawa rzeczy, sposób naprawy,

  • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego.
 • kto ponosi koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu itp.
 • w jakim terminie kupujący może zgłaszać reklamacje? terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
 • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady, czyli w jakim czasie sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady,
 • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
 • znaczenie obniżenia ceny (przeceny) towaru oraz akcji promocyjnych i wyprzedaży dla istnienia oraz zakresu uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim, czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
 • co zrobić w sytuacji, gdy kupujący nie odbiera towaru po naprawie, czy sprzedawca może przejąć towar na własność lub zniszczyć go?

Gwarancja przy sprzedaży.

 • Gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji. Jak należy redagować warunki gwarancji.
 • Rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo? Które uprawnienia są korzystniejsze dla kupującego? Czy można zrezygnować z gwarancji? Krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności sprzedawcy.
 • Kto ponosi koszty związane z realizacją przez kupującego uprawnień w ramach gwarancji?

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji a odpowiedzialność z innych tytułów, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość - w świetle aktualnie obowiązujących przepisów:

 • zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być traktowana jak konsument, skutki zmian od 1 stycznia 2021 r.,
 • pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość,
 • wyłączenie stosowania w/w przepisów,
 • regulacje dotyczące odstąpienia od umowy, termin do odstąpienia,
 • kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

2 dni, 10:00-16:00 i 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Gdzie i kiedy

Online 14-15 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 14-15 marzec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 9-10 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 9-10 czerwiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 sierpień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 26-27 sierpień 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!