Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni

O warsztatach

Kurs jest dedykowany wszystkim osobom na poziomie początkującym oraz średniozaawansowanym, które zamierzają nabyć umiejętność samodzielnego wykonywania operatów wodnoprawnych.

W trakcie 5 dniowego kursu omówimy niezbędne podstawy teoretyczne (2 dni) oraz odbędą się warsztaty (3 dni), w ramach których uczestnicy będą samodzielnie wykonywać poszczególne elementy operatów wodnoprawnych przy aktywnym nadzorze trenera, który będzie udzielał niezbędnego wsparcia.

Kurs jest rozszerzoną wersją dwudniowego szkolenia na temat Sporządzania operatów wodnoprawnych, które również znajduje się w ofercie Firmy. Czas trwania kursu (5 dni) umożliwia rozszerzenie części zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat wszystkich aspektów prawnych obejmujących ustawę z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych, które są niezbędne do wykonywania operatów wodnoprawnych
 • Analiza przykładowego operatu
 • Przeprowadzenie warsztatów samodzielnego sporządzania elementów operatu.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • uzyskanie wiedzy na temat aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej wynikających z ustawy Prawo wodne,
 • zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych,
 • uzyskanie wiedzy w zakresie określania praw i obowiązków użytkownika wody i urządzenia wodnego, wynikających z ustawy Prawo wodne oraz w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
Kto powinien wziąć udział?
 • konsultanci/ pracownicy biur projektowych i konsultingowych/ eksperci do spraw ochrony środowiska,
 • pracownicy działów ochrony środowiska,
 • pracownicy organów administracji publicznej, w tym wydający pozwolenia wodnoprawne,
 • przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zajęcia są realizowane na poziomie początkującym oraz średniozaawansowanym.

Program warsztatu

CZĘŚĆ I

PODSTAWY TEORETYCZNE niezbędne do wykonywania operatów wodnoprawnych

Czas trwania: 2 dni, sobota - niedziela (godz. 8.30-11.00 i 11.30-13.30)

Pierwsza część kursu (2 dni) to szczegółowe omówienie i wyjaśnienie, na przykładach, wszystkich aspektów prawnych obejmujących ustawę z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych, które są niezbędne do wykonywania operatów wodnoprawnych.

ZAGADNIENIA:

 1. Organizacja gospodarki wodnej - zadania i kompetencje.
 2. Najnowsze zmiany w ustawie Prawo wodne.
 3. Podstawowe dokumenty planistyczne - Plany gospodarowania wodami zawierające cele środowiskowe dotyczące jednolitych części wód.
 4. Prawo wodne a podział wód. Obowiązki właścicieli rzek.
 5. Rodzaje urządzeń wodnych oraz ich legalizacja.
 6. Zasady korzystania z wód. Zmienione podejście w kontekście wód opadowych i roztopowych.
 7. Instrument zarządzania zasobami wodnymi - zgody wodnoprawne: pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, decyzje zwalniające.
 8. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych.
 9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 10. Operaty wodnoprawne – zakres i wymagania. Streszczenie nietechniczne.
 11. Strony postępowania wodnoprawnego.
 12. Zgłoszenie wodnoprawne jako instrument w korzystaniu z wód.
 13. Tryb wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Przegląd warunków pozwolenia wodnoprawnego.
 14. Proces inwestycyjny w kontekście Prawa wodnego. Warunki realizacji inwestycji.
 15. Pozwolenia zintegrowane a warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska zgodnie z ustawą Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska.
 16. Analiza przypadku.


CZĘŚĆ II

WARSZTATY - omówienie przykładowego operatu, ćwiczenia w samodzielnym sporządzaniu elementów operatu.

Czas trwania: 3 dni, sobota-niedziela oraz sobota (godz. 8.30-11.00 i 11.30-13.30)

Druga część kursu to zajęcia warsztatowe - będziemy analizować przykładowy operat wodnoprawnny na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne a także powiemy o źródłach pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu operatów wodnoprawnych.

Głównym punktem tej części kursu jest podjęcie próby samodzielnego sporządzania przez uczestników poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego przy nadzorze wykładowcy, który aktywnie będzie monitorował efekty pracy poszczególnych osób i udzielał im konkretnych podpowiedzi i porad, niezbędnych do należytego wykonania zadania.

ZAGADNIENIA, jakie będą poruszane i wyjaśniane podczas realizowania warsztatów:

 • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód w kontekście celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód (JCW) w Planie gospodarowania wodą dla obszaru dorzecza,
 • poznanie zasad wyznaczania stron postępowania w operatach wodnoprawnych,
 • określanie zasięgu oddziaływania na odbiornik wprowadzanych do niego ścieków lub wód,
 • określanie wpływu zrzucanych ścieków na wody odbiornika,
 • ustalanie warunków zrzutu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz zewnętrznych systemów kanalizacyjnych,
 • określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
 • obliczanie ilości wód opadowych i roztopowych z odwodnienia powierzchni,
 • obliczanie równoważnej liczby mieszkańców (RLM), ładunków zanieczyszczeń oraz minimalnego procenta redukcji,
 • wyszukiwanie jednolitych części wód (JCW) oraz charakterystycznych dla nich informacji,
 • wyszukiwanie danych w zakresie stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód (JCW),
 • pozyskiwanie informacji o formach ochrony przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,
 • określanie obowiązków wobec osób trzecich w związku z zamierzonym korzystaniem z wód lub planowanym wykonaniem urządzeń wodnych,
 • wyszukiwanie danych o aglomeracjach wyznaczanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) niezbędnych przy sporządzaniu operatu wodnoprawnego,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • kiedy dla przedsięwzięcia należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne a kiedy zgłoszenie wodnoprawne,
 • kiedy warunki emisyjne w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków ustala się w pozwoleniu wodnoprawnym a kiedy w pozwoleniu zintegrowanym,
 • sporządzanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającego określeń specjalistycznych,
 • omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego,
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych,
 • przedstawienie etapu składania dowodów w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
 • omówienie procesu wydawania pozwolenia wodnoprawnego (wezwanie, wszczęcie postępowania, terminy).

Czas trwania

5 dni: 15-16.04, 22-23.04, 13.05.2023, zajęcia w weekendy w godz. 8.30-13.30

Prelegenci

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz członek Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykładowca i trener z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 980
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 4.98% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 4.98% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 4.98% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 4.98% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!