Warsztat

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.

O warsztatach

W trakcie szkolenia powiemy m.in.: jakie decyzje są wydawane w ramach zgód wodoprawnych, kiedy występuje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jakie dokumenty są wymagane w ramach wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego i inne zagadnienia wymienione w programie szkolenia, a także przeprowadzimy warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie obowiązującej ustawy Prawo wodne wraz z dotychczasowymi zmianami oraz przeprowadzenie warsztatów sporządzania operatów wodnoprawnych.

Wiele planowanych inwestycji jest realizowanych w obrębie cieków lub na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym w procesie inwestycyjnym często występuje konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Decyzje te wydawane są przez organ Wód Polskich na podstawie operatów wodnoprawnych.

Właściwie zrobiony operat wodnoprawny daje duże prawdopodobieństwo szybkiego otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, bez uprzedniej konieczności poprawy złożonej dokumentacji wnioskowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej w kontekście ustawy Prawo wodne,
 • uzyskanie / rozwinięcie umiejętności sporządzania elementów operatu wodnoprawnego.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • zapoznanie się z przepisami Prawa wodnego z uwzględnieniem dotychczasowych zmian, w tym związanych z opracowywaniem operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie będzie przydatne dla pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

Program warsztatu

DZIEŃ I:
Zgody wodnoprawne jako decyzje wydawane na podstawie operatów - przedstawienie obowiązujących przepisów w ujęciu praktycznym.

 1. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie” – zadania
  i kompetencje.

 2. Omówienie nowelizacji ustawy wynikającej z ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

 3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego.

 4. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy.

 5. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych.

 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne - nowy podział wg ustawy z dnia 11 września 2019 r.). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych.

 7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:

  • pozwolenia wodnoprawne,

  • zgłoszenia wodnoprawne,

  • oceny wodnoprawne,

  • decyzje zwalniające.

 8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:

  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,

  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

 9. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:

  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.,

  • streszczenie nietechniczne,

  • załączniki tekstowe i graficzne, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

 10. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego.

 11. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:

  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,

  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,

  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,

  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

 12. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.

 13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach.
 14. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne.
 15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady.
 16. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego.
 17. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne.
 18. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych w kontekście noweli z dnia 20 lipca 2018r.
 19. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne.
 20. Orzecznictwo sądowe w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego.
 21. Omówienie planowanych zmian w Prawie wodnym.
 22. Analiza przypadku.
 23. Konsultacje.

 

DZIEŃ II
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych. Prawidłowo sporządzony operat jako podstawa wydania zgody wodnoprawnej.

 1. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne.
 2. Źródła pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji (operatów wodnoprawnych).
 3. Sporządzanie elementów operatów wodnoprawnych, w tym:
   
  • ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • określanie charakterystyki urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza,
  • ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalanie innych warunków emisyjnych w zakresie  gospodarki wodno-ściekowej, w tym w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
    
 4. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
 5. Analiza przypadku i konsultacje.

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 09.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz członek Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykładowca i trener z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 stycznia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 20 - 21 stycznia 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 marca 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 17 - 18 marca 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 maja 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 19 - 20 maja 2022

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!