Warsztat

Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt oraz zwalczanie ASF w praktyce administracji publicznej. Obowiązujące regulacje prawne i najnowsze orzecznictwo

O warsztatach

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt oraz migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi, z jakimi borykają się gminy, Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej, począwszy od kwestii związanych z postępowaniem w przypadku migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe, a skończywszy na kwestiach proceduralnych, takich jak kontrola i egzekucja przestrzegania przepisów, czy udzielanie informacji publicznej o podjętych działaniach. Podczas szkolenia omówiona zostanie kwestia zwalczania ASF u dzików w ramach gospodarki łowieckiej, ponieważ gatunek ten jest jednym z wektorów przenoszenia tej choroby. Prawidłowe wykonywanie zadań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie oraz współpraca pomiędzy myśliwymi a Inspekcją Weterynaryjną i Lasami Państwowymi mają istotne znaczenie w walce z ASF. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego i omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące zwalczania ASF wprowadzone ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska, pracowników urzędów gminy, Inspekcji Weterynaryjnej i innych organów administracji publicznej, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Program warsztatu

I. Wprowadzenie

1. Przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim

2. Organy i ich zadania


II. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

1. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
- postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
      - wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
      - uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
- postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
      - ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
      - działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
      - problematyka bezdomnych psów i kotów.

2. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
- udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
- zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
- postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
- uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
- finansowanie pomocy; problematyka udzielania pomocy dzikim zwierzętom na podstawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

3. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
- zwłoki zwierząt jako odpady,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
- problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.


III. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie

2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:
- prowadzenie odstrzałów sanitarnych,
- pomoc służb, w szczególności Policji i Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu odstrzałów sanitarnych,
- przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu polowania i odstrzałów sanitarnych,
- poszukiwanie padłych dzików.

3. Postępowanie z padłymi dzikami

4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF

6. Celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania jako wykroczenie

7. Grodzenie obszarów przez Lasy Państwowe

8. Współpraca Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zwalczania ASF – dobre praktyki


IV. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:
- pojęcie szkody łowieckiej,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
- szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań.

2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
- szkody  objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
- wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
- szacowanie szkód.

3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
- zasady odpowiedzialności w Kodeksie cywilnym,
- odpowiedzialność za szkody komunikacyjne spowodowane kolizjami z dzikimi zwierzętami,
- odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.


V. Realizacja zadań z zakresu zwierząt przed znęcaniem się nad nimi

1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt

2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo

3. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt

4. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane

5. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia

Ćwiczenie – jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania


VI. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
- elementy składowe programu,
- procedura uchwalenia programu,
- problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
- udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
- zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- transport wyłapanych zwierząt.

Ćwiczenie - jak prawidłowo napisać i zaopiniować program


VII. Prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES)

1. Zasady obrotu zwierzętami CITES w prawie unijnym:
- pojęcie okazu,
- zasady wydawania zezwoleń na obrót zwierzętami CITES lub ich okazami.

2. Rejestr zwierząt CITES:
- obowiązki posiadacza zwierzęcia CITES,
- rejestr zwierząt CITES,
- prowadzenie rejestru:
      - problematyka dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia,
      - wydawanie zaświadczeń.

3. Posiadanie zwierząt CITES należących do gatunków uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi


VIII. Zagadnienia proceduralne

1. Kontrola przestrzegania przepisów: podstawy prawne kontroli, zasady przeprowadzenia kontroli, postępowanie w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania kontroli

2. Udzielania informacji publicznej o prowadzonych działaniach: pojęcie informacji publicznej, informacja publiczna o informacja o środowisku i jego ochronie, tryb udzielania informacji i odmowa jej udzielenia

3. Egzekucja obowiązków wynikających wprost z przepisów albo z decyzji administracyjnych


IX. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

9 września o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 17 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 11 września o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, trener i wykładowca.

Gdzie i kiedy

Jurata 8 - 11 września 2020
brak danych

Jurata

woj. pomorskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Weź udział
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Weź udział

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!