Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/stosowanie-przepisow-dotyczacych-zwierzat-oraz-zwalczanie-asf-w-praktyce-administracji-publicznej-obowiazujace-regulacje-prawne-i-najnowsze-orzecznictwo-74093-id25

Informacje o warsztacie

 • Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt oraz zwalczanie ASF w praktyce administracji publicznej. Obowiązujące regulacje prawne i najnowsze orzecznictwo


  ID warsztatu: 74093
  Typ: Warsztaty
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko Prawo
 • Termin warsztatu:

  Adres warsztatu:

  brak danych

  Jurata
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9 września o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 17 godzin akademickich.
  Zakończenie szkolenia: 11 września o godz. 11:00.
 • Organizator warsztatu:

  Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
  ul. Mełgiewska 7 - 9
  20-952 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt oraz migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi, z jakimi borykają się gminy, Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej, począwszy od kwestii związanych z postępowaniem w przypadku migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe, a skończywszy na kwestiach proceduralnych, takich jak kontrola i egzekucja przestrzegania przepisów, czy udzielanie informacji publicznej o podjętych działaniach. Podczas szkolenia omówiona zostanie kwestia zwalczania ASF u dzików w ramach gospodarki łowieckiej, ponieważ gatunek ten jest jednym z wektorów przenoszenia tej choroby. Prawidłowe wykonywanie zadań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie oraz współpraca pomiędzy myśliwymi a Inspekcją Weterynaryjną i Lasami Państwowymi mają istotne znaczenie w walce z ASF. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego i omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące zwalczania ASF wprowadzone ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Warsztat skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska, pracowników urzędów gminy, Inspekcji Weterynaryjnej i innych organów administracji publicznej, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Program warsztatu:

I. Wprowadzenie

1. Przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim

2. Organy i ich zadania


II. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

1. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
- postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
      - wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
      - uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
- postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
      - ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
      - działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
      - problematyka bezdomnych psów i kotów.

2. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
- udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
- zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
- postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
- uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
- finansowanie pomocy; problematyka udzielania pomocy dzikim zwierzętom na podstawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

3. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
- zwłoki zwierząt jako odpady,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
- problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.


III. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie

2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:
- prowadzenie odstrzałów sanitarnych,
- pomoc służb, w szczególności Policji i Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu odstrzałów sanitarnych,
- przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu polowania i odstrzałów sanitarnych,
- poszukiwanie padłych dzików.

3. Postępowanie z padłymi dzikami

4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF

6. Celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania jako wykroczenie

7. Grodzenie obszarów przez Lasy Państwowe

8. Współpraca Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zwalczania ASF – dobre praktyki


IV. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:
- pojęcie szkody łowieckiej,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
- szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań.

2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
- szkody  objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
- wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
- szacowanie szkód.

3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
- zasady odpowiedzialności w Kodeksie cywilnym,
- odpowiedzialność za szkody komunikacyjne spowodowane kolizjami z dzikimi zwierzętami,
- odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.


V. Realizacja zadań z zakresu zwierząt przed znęcaniem się nad nimi

1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt

2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo

3. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt

4. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane

5. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia

Ćwiczenie – jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania


VI. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
- elementy składowe programu,
- procedura uchwalenia programu,
- problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
- udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
- zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- transport wyłapanych zwierząt.

Ćwiczenie - jak prawidłowo napisać i zaopiniować program


VII. Prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES)

1. Zasady obrotu zwierzętami CITES w prawie unijnym:
- pojęcie okazu,
- zasady wydawania zezwoleń na obrót zwierzętami CITES lub ich okazami.

2. Rejestr zwierząt CITES:
- obowiązki posiadacza zwierzęcia CITES,
- rejestr zwierząt CITES,
- prowadzenie rejestru:
      - problematyka dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia,
      - wydawanie zaświadczeń.

3. Posiadanie zwierząt CITES należących do gatunków uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi


VIII. Zagadnienia proceduralne

1. Kontrola przestrzegania przepisów: podstawy prawne kontroli, zasady przeprowadzenia kontroli, postępowanie w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania kontroli

2. Udzielania informacji publicznej o prowadzonych działaniach: pojęcie informacji publicznej, informacja publiczna o informacja o środowisku i jego ochronie, tryb udzielania informacji i odmowa jej udzielenia

3. Egzekucja obowiązków wynikających wprost z przepisów albo z decyzji administracyjnych


IX. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, trener i wykładowca.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990 zł + 23% VAT za osobę
 • 1890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt oraz zwalczanie ASF w praktyce administracji publicznej. Obowiązujące regulacje prawne i najnowsze orzecznictwo