Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury.

O warsztatach

Cele szkolenia:

Przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej osobom odpowiedzianym za realizację współpracy na linii zleceniodawca przewozu - spedytor - przewoźnik, z zachowaniem odpowiednich procedur, konwencji i zgodnie z przepisami prawa. Omówienie przepisów, zwyczajów, procedur, konwencji. Analiza przykładów i realizacja ćwiczeń praktycznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy na temat skutecznego zawierania umów w transporcie i spedycji, zabezpieczających interesy stron umowy,
 • wskazanie procedur i nowych możliwości załatwiania reklamacji przez przewoźników na podstawie Konwencji CMR i Prawa przewozowego oraz wykładni tych uregulowań,
 • wskazanie procedur w zakresie posługiwania się listem przewozowym CMR i listem krajowym,
 • przećwiczenie oficjalnych zasad wypełniania listu przewozowego CMR, opracowanych przez twórcę tego listu,
 • wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży,
 • pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym,
 • pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Program warsztatu

DZIEŃ I

SYSTEM PRAWA TRANSPORTOWEGO:

 1. Konwencje przewozowe, w tym ostatnie zmiany w Konwencji CMR.
 2. Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
 3. Zastosowanie ustawy Prawo przewozowe.
 4. Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 5. Współpraca z przewoźnikiem i spedytorem wg. Kodeksu cywilnego.
 6. Odpowiedzialność spedytora za zatrudnianych przewoźników wg. Prawa cywilnego, orzecznictwa i OPWS.
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
 8. Zwyczaje przewozowe w transporcie drogowym.
 9. Uregulowania prawne i zwyczajowe mające zastosowanie przy współpracy ze spedytorem.
   

ZAWIERANIE UMÓW TRANSPORTOWYCH:

 1. Formy umów transportowych i spedycyjnych.
 2. Umowy ramowe w transporcie i warunki ogólne usług transportowo-spedycyjnych.
 3. Umowy o przewóz krajowy a umowy o przewóz międzynarodowy.
 4. Elementy konieczne zlecenia przewozowego.
 5. Problem potwierdzania zleceń przewozowych – kiedy konieczne potwierdzenie, a kiedy tylko odrzucenie.
 6. Zawieranie umów poprzez giełdy transportowe.
 7. Zlecanie przewozu poprzez mail, telefon, komunikator.
 8. Dodatkowe uzgodnienia w umowach zabezpieczające interesy stron.
 9. Zasady weryfikacji przewoźnika.
 10. Weryfikacja ubezpieczeń OCP na przykładach.
 11. Rozliczanie umów transportowych oraz reklamacji z nimi związanych.
   

REALIZACJA PRZEWOZU DROGOWEGO NA RÓŻNYCH BAZACH DOSTAWY:

 1. Moment dostawy w różnych bazach INCOTERMS 2020 wykorzystywanych w transporcie drogowym.
 2. Załadunek w magazynie dostawcy wg. EXW a wg. FCA.
 3. Odpowiedzialność za załadunek i opakowanie.
 4. Dostawa do terminalu przewoźnika na bazie FCA i odpowiedzialność za przeładunek.
 5. Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika przy dostawach na bazie CPT (ryzyko kupującego), a na bazie DAP (ryzyko sprzedającego).
 6. Zmiana zasad ubezpieczenia ładunku przy dostawach na bazie CIP.
 7. Instytutowe klauzule towarowe A, B, C jako podstawa ubezpieczeń cargo w transporcie międzynarodowym.
 8. Rola odbiorcy ładunku w nowej formule DPU i formule DDP.

DZIEŃ II

PRAWO PRZEWOZOWE I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE:

 1. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu.
 2. Utrata, ubytek, uszkodzenie i opóźnienie w przewozie a problem szkody.
 3. Wykorzystanie odpowiedzialności przewoźnika na zasadzie ryzyka.
 4. Zastosowanie prawa przewozowego do przewozów międzynarodowych.
 5. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności.
 6. Interpretacja siły wyższej, w szczególności przy zastosowaniu wykładni ICC.
 7. Problem naturalnych właściwości towaru i ubytków naturalnych jako zwolnienie.
 8. Wady opakowania, mocowania, załadunku – interpretacje.
 9. Limit odpowiedzialności przewoźnika i sposoby jego zniesienia.
 10. Odpowiedzialność za opóźnienie podstawienia samochodu i opóźnienia dostawy.
   

KONWENCJA CMR W NAJNOWSZYM BRZMIENIU:

 1. Posługiwanie się międzynarodowym listem przewozowym CMR.
 2. Odpowiedzialność przewoźnika i zwolnienia od odpowiedzialności.
 3. Limit odpowiedzialności przewoźnika za utratę, ubytek, uszkodzenie i sposoby jego zniesienia.
 4. Limit odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania terminu dostawy.
 5. Deklaracja specjalnego interesu w dostawie przez zleceniodawcę.
 6. Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik - odbiorca.
 7. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
 8. Konwencja CMR i proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
 9. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 10. Odpowiedzialność spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych (orzeczenia SN).
 11. Analiza przypadków spornych wg. Konwencji CMR na przykładach – zdjęcia, dokumenty, interpretacje.
   

LIST PRZEWOZOWY CMR W TRADYCYJNEJ I NAJNOWSZEJ WERSJI WG. KONCEPCJI IRU:

 1. Zmiany w najnowszej wersji listu CMR.
 2. Unia Transportu Drogowego IRU i wprowadzona przez nią kolejna wersja listu CMR.
 3. Strony wypełniające list przewozowy CMR.
 4. Części listu przewozowego wypełniane przez przewoźnika.
 5. Nadawca a załadowca w liście CMR – analiza orzecznictwa w tym zakresie.
 6. Sytuacje, w których nadawcą może być kupujący.
 7. Umieszczanie w liście CMR przewoźnika umownego oraz faktycznego (podwykonawcy).
 8. Instrukcje załadowcy w liście CMR – rodzaje i zasady umieszczania.
 9. Zastrzeżenia przewoźnika w liście CMR – rodzaje i zasady umieszczania.
 10. Prawidłowe dokonywanie deklaracji wartości towaru w liście przewozowym.
 11. Właściwe formułowanie specjalnego interesu w dostawie w liście CMR.
 12. Zasady wypełniania tradycyjnej wersji listu CMR.
 13. Zasady wypełniania nowej wersji listu CMR i posługiwania się nią.
 14. Elektroniczny list przewozowy CMR wg. nowych uregulowań w Protokole genewskim do Konwencji CMR.
   

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

 1. Analiza reklamacji transportowych na przykładach, z użyciem dokumentów i zdjęć.
 2. Analiza przykładów zapisów w liście CMR – błędnych i prawidłowych - na przykładach.
 3. Analiza dokumentów i ich zapisów odpowiadających praktycznym sytuacjom, wskazanym na zdjęciach z załadunku, rozładunku, trasy przewozu.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym, w tym kwestii transportowych i spedycyjnych.

Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego, w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Negocjował umowy na wszystkich 7 kontynentach. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!