Udzielanie zamówień w projektach unijnych 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, praca z bazą konkurencyjności. Jak unikać błędów skutkujących korektami finansowymi?

O warsztatach

Szkolenie dotyczy projektów z perspektywy 2014-2020 - będą one realizowane jeszcze do grudnia 2023 r. Po ukazaniu się dokumentów opisujących sposób udzielania zamówień w nowej perspektywie, program szkolenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Zasady udzielania zamówień w ramach projektów unijnych w nowej perspektywie będą podobne, gdyż będą oparte na Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Jedną z głównych przyczyn obniżenia dofinansowania i uznania wydatków za niekwalifikowane są wykryte nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych w projekcie. Dla beneficjentów nie stosujących zasad PZP na co dzień, jest to zupełna nowość.

Stara prawda doświadczonych beneficjentów środków UE mówi o tym, że nie jest sztuką pozyskać dofinansowanie na projekt, sztuką jest dowieźć projekt do końca i uniknąć niekwalifikowalności wydatków i zwrotu części lub całości dotacji.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności prawidłowego postępowania przy wyborze wykonawców dostaw, usług czy robót budowlanych w projektach UE,
 • Podniesienie kompetencji w zakresie konstruowania zapytań ofertowych, dobieraniu odpowiednich kryteriów oceny ofert, pracy z bazą konkurencyjności,
 • Nabycie pewności co do prawidłowości przeprowadzonego postępowania i uniknięcie ewentualnych korekt finansowych.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które umożliwią prawidłowe udzielanie zamówień i nie narażanie się na ryzyko korekt finansowych przy wdrażaniu swoich projektów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności i wiedzę: 

 • jak dobrać odpowiedni tryb udzielania zamówienia do zakupów przewidzianych w projekcie, 
 • jak prawidłowo skonstruować zapytanie ofertowego i załączniki do zapytania,
 • jak prawidłowo dokonać wyboru Wykonawcy,
 • jak posługiwać się bazą konkurencyjności.

Beneficjenci środków UE nabędą wiedzę, jak uniknąć korekt finansowych i zmniejszenia dofinansowania ze względu na nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. 

Kto powinien wziąć udział?

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami i rozliczanie wydatków finansowanych ze środków UE. Osoby odpowiedzialne za zakupy w projektach. Beneficjenci środków EFRR i EFS.

Program warsztatu

 1. WSTĘP DO ZAGADNIENIA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE 2014-2020
  1. Czym są zamówienia publiczne? Jakie akty prawne regulują udzielanie zamówień przez Beneficjentów funduszy UE?
  2. Obowiązki Beneficjenta dotyczące udzielania zamówień wynikające z Umowy o dofinansowanie,
  3. Obowiązki Beneficjenta dotyczące udzielania zamówień wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    
 2. TRYBY I SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DLA BENEFICJENTÓW NIE STOSUJĄCYCH PZP 
  1. Zamówienia poniżej 20 tys. zł.
  2. Zamówienia w trybie rozeznania rynku.
  3. Zamówienia zgodne z zasadą konkurencyjności.
  4. Jakie kryteria brać pod uwagę szacując wartość zamówienia?
  5. Dzielenie zamówienia na części - jak nie popełnić błędu?
  6. W jakich przypadkach Beneficjent może odstąpić od stosowania zasady konkurencyjności?
    
 3. PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  1. Opis przedmiotu zamówienia - jakich zapisów unikać?
  2. Warunki udziału w postępowaniu:
   • podstawy do wykluczenia Wykonawców,
   • stosowanie wadium, kaucji, innych zabezpieczeń,
   • warunki stawiane potencjalnym Wykonawcom - kiedy przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia?
  3. Kryteria oceny ofert:
   • kryteria cenowe,
   • kryteria jakościowe, stosowanie punktacji i wag procentowych,
   • jakich dokumentów możemy żądać od Wykonawców na etapie postępowania.
  4. Zamówienia dodatkowe.
  5. Oferty wariantowe. 
    
 4. ZAWIERANIE UMÓW Z WYKONAWCĄ
  1. Zmiana terminów realizacji - warunki.
  2. Zmiana terminów i sposobów płatności - warunki.
  3. Stosowanie kar umownych.
    
 5. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
  1. Poprawne sporządzenie dokumentacji z wyboru Wykonawcy.
    
 6. WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH
  1. Praca na przykładowych zapytaniach ofertowych, analiza popełnionych błędów.
  2. Dobór kryteriów oceny ofert w zależności od rodzaju zamówienia.
  3. Dobór odpowiednich warunków udzielenia zamówienia.
  4. Istotne zmiany warunków umowy.
    
 7. PRACA Z BAZĄ KONKURENCYJNOŚCI
  1. Publikowanie ogłoszenia.
  2. Jak przygotować zapytanie z możliwością składania ofert częściowych?
  3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  4. Publikowanie rozstrzygnięcia.
  5. Anulowanie zamówienia.
 8. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ

  1. Stosowanie korekt finansowych za nieprawidłowości.
  2. Analiza indywidualnych przypadków.
  3. Podsumowanie szkolenia - sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykształcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!