Warsztat

Warsztaty sporządzania kart charakterystyki substancji i mieszanin (klasyfikacja, oznakowanie, obowiązkowa notyfikacja mieszanin)

O warsztatach

Minęły już wszystkie okresy przejściowe ustanowione dla dostosowania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych do wymagań określonych w Załączniku II do Rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), zmienionych Rozporządzeniem 830/2015/WE wraz z jego sprostowaniem z 17 stycznia 2017 roku. Prawodawca jednak stawia przed nami nowe obowiązki, wynikające np. z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542, dotyczące notyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie. Poznaj wymagania oraz interpretacje dotyczące tych przepisów, aby usprawnić proces notyfikacji w przypadku aktualizacji kart charakterystyki oraz na czas dostosować oznakowanie produktów! Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki lub niewłaściwe oznakowanie grozi sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne.  Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztaty posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z projektem etykiety. Przedstawiony zostanie również obowiązujący sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach. Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki. Uwaga: prosimy Państwa o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, w przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, magazynujących lub transportujących chemikalia, we wszystkich przedsiębiorstwach zaliczanych w ramach rozporządzenia REACH do dalszych użytkowników oraz do pracowników organów nadzoru.

Program warsztatu

I. Wprowadzenie do prawodawstwa wspólnotowego i krajowego związanego z obrotem substancjami i mieszaninami chemicznymi

1. Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z obrotem chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

2. Legalność substancji chemicznych w obrocie. Rejestracja REACH. Zakazy i ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych

3. Obowiązki związane z kartami charakterystyki lub informacjami o produktach oraz przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw dotyczące producentów, importerów a także dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych

4. Wymagania dotyczące aktualizacji kart charakterystyki. Cechy aktualnej i prawidłowo opracowanej karty charakterystyki, zmiany w kartach charakterystyki po 1 stycznia 2021 r.

5. Wykorzystanie informacji zawartych w kartach charakterystyki z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące narażenia pracownika na substancje i mieszaniny chemiczne (przepisy BHiP, Kodeks pracy). Odpowiednia organizacja stanowiska pracyII. Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych. Zmiany w przepisach rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) - kolejne poprawki związane z postępem technicznym (ATP)

1. Kryteria i klasyfikacja przykładowych substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem CLP:
- właściwości fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia człowieka – klasyfikacja mieszanin na podstawie dostępnych wyników badań, zastosowanie metody obliczeniowej; uwzględnianie specyficznych stężeń granicznych, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych,
- zagrożenia dla środowiska, zastosowanie metody obliczeniowej do klasyfikacji mieszanin, idea oraz uwzględnienie w obliczeniach współczynnika M.

2. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – wykorzystanie załącznika VI do rozporządzenia CLP oraz wykazu klasyfikacji i oznakowania (przypadki zmiany klasyfikacji zharmonizowanej, obowiązek dodatkowego klasyfikowania substancji; wpływ not przypisanych substancjom na zmianę ich klasyfikacji)

3. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP:
- informacje wymagane na etykiecie substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie oraz zasady ich prezentacji,
- zasady i wskazówki prawidłowego doboru zwrotów P,
- informacje uzupełniające zamieszczane na etykiecie,
- dopuszczalne uproszczenia oznakowania substancji/mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu w małych opakowaniach,
- szczególne wymagania dotyczące opakowań niektórych substancji i mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa (zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie).III. Warsztaty: praktyczne podejście do opracowywania rozszerzonych kart charakterystyki

Część warsztatowa będzie polegała na indywidualnym bądź grupowym (w zależności od stopnia zaawansowania uczestników) opracowaniu karty charakterystyki na podstawie danych dostarczonych przez uczestników szkolenia bądź przykładów zaproponowanych przez prowadzącego.

1. Obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny

2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
- plan pracy nad opracowaniem karty charakterystyki,
- przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
- pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki.

3. Klasyfikacja i oznakowanie, określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie), zwroty uzupełniające wynikające z różnych uregulowań prawnych

4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC

5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w karcie charakterystyki

6. Scenariusz narażenia (SN) jako cześć raportu bezpieczeństwa chemicznego oraz załącznik do karty charakterystyki:
- obowiązki dalszych użytkowników związane ze SN, przekazywanie informacji,
- sposoby realizacji obowiązku wynikającego z przekazywania informacji w SN,
- omówienie scenariuszy narażenia przykładowych substancji.

7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolujących

8. Rozporządzenie 2017/542/UE wraz z kolejnymi zmianami - załącznik VIII do rozporządzenia CLP:
- wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie,
- omówienie okresów przejściowych, notyfikacja w systemie ELDIOM,
- generowanie kodu UFI (Unique Formula Identifier),
- kod UFI – sposób prezentacji na oznakowaniu,
- format PCN i narzędzia do przekazywania informacji do ECHA,
- system kategoryzacji produktów (EU PCS).

9. Obowiązki związane z rozpowszechnianiem kart charakterystyki lub informacji o produktach – praktyczne wskazówki dotyczące stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów

10. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć: 1 grudnia o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 3 grudnia o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

Główny specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Boruta-Zachem S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami.

Gdzie i kiedy

Zakopane 30 listopada - 3 grudnia 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!