Warsztat

Zamykanie projektu unijnego w dobie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 – dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola

O warsztatach

Na szkoleniu: wskażemy zasady prawidłowego zamykania projektów i postępowania z dokumentacją projektową, powiemy o najczęstszych nieprawidłowościach i ich konsekwencjach, podpowiemy jak ich unikać, a także jak naprawić błędy, jeśli już się pojawią. Będziemy także rozmawiać o tym, co można zrobić, jeśli wybuch pandemii zakaźnej choroby COVID-19 ogranicza nam szanse na wykonanie założonych celów.

Pozyskanie dofinansowania stanowi dopiero preludium do sukcesu, jakim jest zrealizowanie projektu i jego zamknięcie.

Niewielu beneficjentów rozpoczyna realizację z jasną wizją końca. Wiemy, co jest celem projektu, ale jak udokumentować jego osiągnięcie i z sukcesem obronić go przed kontrolą?

A co w przypadku, gdy szczytne cele okażą się niewykonalne w trakcie realizacji projektu? Jak zakończyć projekt bez strat w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania?
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków oraz osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników,
 • poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu,
 • oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji,
 • czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu,
 • przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014,
 • przygotowanie do kontroli.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową,
 • zastanowią się jak wykorzystać możliwości specustawy funduszowej z 3 kwietnia 2020r. do rozliczenia projektu,
 • przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom,
 • zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić.
Kto powinien wziąć udział?
 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. funduszy unijnych,
 • księgowi, kadrowi, prawnicy oraz audytorzy zaangażowani w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunowie projektów z instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów.

Szkolenie skierowane jest do beneficjetów, a także instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujących z beneficjentami.

Program warsztatu

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe – zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone).
  • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie.
  • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
  • Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) wprowadza taryfę ulgową dla projektów „dotkniętych” koronawirusem w aspekcie osiąganych wskaźników?
    
 2. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków.
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym – jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
  • Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury.
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu – czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny.
    
 3. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:
  • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu.
  • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT).
  • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych.
  • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu.
    
 4. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.
   
 5. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu:
  • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów.
  • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
    
 6. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:
  • Odbiór produktów i rezultatów.
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów.
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.
    
 7. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:
  • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014.
  • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014.
  • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe.
  • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek.
    
 8. Przygotowanie do kontroli:
  • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
  • Jak się przygotować do kontroli?
  • Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą.
  • Główne obszary zainteresowania kontroli – na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości.
    
 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

10.00-16.00 i 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 20 - 21 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23 - 24 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!