Zamykanie projektu unijnego w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu

O warsztatach

Pozyskanie dofinansowania stanowi dopiero preludium do sukcesu, jakim jest zrealizowanie projektu i jego zamknięcie.

Niewielu Beneficjentów rozpoczyna realizację z jasną wizją końca. Wiemy, co jest celem projektu, ale jak udokumentować jego osiągnięcie i z sukcesem obronić go przed kontrolą?

A co w przypadku, gdy szczytne cele okażą się niewykonalne w trakcie realizacji projektu? Jak zakończyć projekt bez strat w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania?

Cel szkolenia:

Przygotowanie do prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową. 

Dlaczego warto wziąć udział?

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową,
 • zastanowią się jak wykorzystać zapisy specustawy funduszowej z 3 kwietnia 2020 r. oraz specustawy z 31 marca 2020 r. w zakresie rozliczenia własnego projektu,
 • przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom,
 • zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. funduszy unijnych,
 • księgowi, kadrowi, prawnicy oraz audytorzy zaangażowani w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunowie projektów z instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów w ministerstwach, urzędach, gminach, instytucjach kultury, uczelniach wyższych, jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach. 

Program warsztatu

Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

 • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
 • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
 • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe – zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone).

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników.

 • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie.
 • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
 • Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. wprowadza taryfę ulgową dla projektów „dotkniętych” koronawirusem lub wojną w Ukrainie w aspekcie osiąganych wskaźników?

Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?

 • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków.
 • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym – jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
 • Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie. 
 • Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i/lub wymiany dofinansowanej infrastruktury.
 • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu – czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny.

Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:

 • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu.
 • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu. 

Pozostałe dylematy - czy możemy spać spokojnie? 

 • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu.
 • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych.
 • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.

Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu:

 • Zestaw najczęstszych zmian w projektach.
 • Jakich zmian nie można wprowadzić.
 • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
 • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów.
 • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:

 • Odbiór produktów i rezultatów.
 • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów.
 • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.

Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:

 • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014.
 • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014 w projektach. 
 • Rozliczenie / zwrot środków / odsetek.

Kontrola na zakończenie projektu:

 • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
 • Jak się przygotować do kontroli?
 • Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą.
 • Główne obszary zainteresowania kontroli – czyli na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę - co znajdują u Beneficjentów.

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

10.00-16.00 i 09.00-15.00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!