Projektowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka

O webinarze

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest szczegółowe omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu stałej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania stałej organizacji ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste lub symulowane przypadki na podstawie konkretnych schematów projektów stałej organizacji ruchu. Jako przykłady przytoczone są wadliwe decyzje oraz wyroki sądów rozstrzygające spory z zakresu organizacji ruchu.

Ze względu na bardzo specjalistyczne zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia, niezbędne jest posiadanie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu.
 • Omówienie zasady wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem stałej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów stałej organizacji ruchu).
 • Prezentacja zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.
 • Omówienie roli projektanta organizacji ruchu i zarządcy drogi publicznej w projektowaniu stałej organizacji ruchu.
 • Prezentacja dopuszczalnych zmian przy wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.
 • Omówienie niezgodności zatwierdzonej stałej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu.
 • Wskazanie egzekwowania prawidłowego zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające lub sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
 • Zarządcy dróg.
 • Osoby wdrażające stałe zmiany w organizacji ruchu.
 • Projektanci organizacji ruchu.
 • Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego.
 • Wnioskodawcy zmian w stałej organizacji ruchu.
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

Program webinaru

 1. „Zatwierdzenie” projektu stałej organizacji ruchu a „procedura” zmiany organizacji ruchu na drodze.
 2. Podmioty opiniujące projekty organizacji ruchu w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu:
 1. podmioty ustawowe,
 2. podmioty pozaustawowe,
 3. podmioty spoza kręgu organów administracji publicznej,
 1. Rodzaje zatwierdzeń projektów stałej organizacji ruchu:
  1. w całości ze zmianami/bez zmian,
  2. w części ze zmianami/bez zmian,
  3. z wpisaniem uwag dotyczących wprowadzenia organizacji ruchu.
 1. Odpowiedzialność przy projektowaniu stałej organizacji ruchu:
  1. odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi,
  2. odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem,
  3. odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
  4. odpowiedzialność innych jednostek.
 1. „Kolizje” przy projektowaniu stałej organizacji ruchu – „zachodzące” zmiany stałej organizacji ruchu.
 2. „Duplikowanie” projektów stałej organizacji ruchu – rozwiązywanie problematyki.
 3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

 1. Projektowanie i zatwierdzanie STAŁEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe:
 1. projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych – prawo, projektowanie i praktyka,
 2. projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu – prawo, projektowanie i praktyka,
 3. projektowanie i zatwierdzanie znaków informacyjnych – prawo, projektowanie i praktyka,
 4. projektowanie i zatwierdzanie znaków kierunku i miejscowości – prawo, projektowanie i praktyka,
 5. projektowanie i zatwierdzanie znaków uzupełniających i znaków dodatkowych – prawo, projektowanie i praktyka,
 6. projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych – prawo, projektowanie i praktyka,
 7. projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych – prawo, projektowanie i praktyka,
 8. projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - prawo, projektowanie i praktyka.
 1. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:
 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
 3.  ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 4.  ustawy o drogach publicznych,
 5. przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.
 1. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/zatwierdzania stałej organizacji ruchu:
  1. zasady stosowania regulacji art. 25 ustawy o drogach publicznych przy zmianach stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach,
  2. zasady stosowania znaków miejscowości E – 17a i obszaru zabudowanego D – 42 (kwestie sporne),
  3. zasady stosowania znaków D – 15 i P – 17 (projektowanie przystanków autobusowych),
  4. zasady tworzenia obszarów objętych znakami B – 5/B – 18 (zakaz ruchu pojazdów ciężarowych lub o określonej masie całkowitej) i stosowanie tabliczek pod znakami B – 5/B – 18,
  5. zasady stosowania znaków E – 22a/b/c (drogowe szlaki turystyczne/obiekty turystyczne) oraz problematyka projektowania/zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
  6. zasady tworzenia stref ograniczonej prędkości TEMPO „30” – problematyka stosowania znaków B – 43/B – 44,
  7. stosowanie progów zwalniających (U – 16 a/b/c/d) oraz progów podrzutowych (U – 17) na drogach publicznych i drogach wewnętrznych,
  8. zasady projektowania i zatwierdzania przejść dla pieszych – problematyka stosowania znaków D – 6, P – 14, P – 10 i innych,
  9. zasady oznakowania skrzyżowań za pomocą znaków poziomych P – 7a i P – 13,
  10. problematyka projektowania „kontraruchu” rowerowego i „kontrapasu” rowerowego – różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce,
  11. zasady projektowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania w obrębie miast na prawach powiatu - różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce,
  12. zasady stosowanie tabliczek E – 15, E – 16 i T – 34 na drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach,
  13. zasady stosowania treści na tabliczkach uzupełniających pod znakami B–1/B – 35, B – 36,
  14. zasady oznakowania węzłów na autostradach i drogach ekspresowych – problematyka dopuszczalnych prędkości i organizacji ruchu.
 2. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

 1. Zatwierdzanie organizacji ruchu – w całości, w części, ze zmianami.
 2. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej.
 3. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.
 4. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.
 5. Zakres obowiązywania zatwierdzeń stałej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

 1. Nadzór w zarządzaniu ruchem na drogach.
 2. Relacje nadzoru w zarządzaniu ruchem na drogach do kontroli organizacji ruchu drogowego.
 3. Kontrola zarządzającego ruchem na drogach a działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
 4. Spory w zakresie projektowanej i istniejącej organizacji ruchu.
 5. Spory rozstrzygane przez organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
 6. Spory rozstrzygane przez sądy administracyjne z zakresu organizacji ruchu drogowego:
  1. spory dotyczące rozwiązań projektowych,
  2. spory dotyczące odrzuceń organizacji ruchu,
  3. spory dotyczące zatwierdzeń organizacji ruchu,
  4. spory dotyczące rozstrzygnięć organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

Czas trwania

09:00 - 15:00

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena przy zgłoszeniu do 21 września 2023 r.
470
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa Jelinka 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!