Strategie ESG w logistyce

O szkoleniu

Zintegrowane podejście do kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego staje się wyróżnikiem etycznego, społecznie i środowiskowo odpowiedzialnego biznesu. Dlatego UE regularnie podnosi wymagania wobec firm działających na terenie UE oraz wobec uczestników łańcuchów wartości zapewniających tym firmom prowadzenie działalności. Rosną wymagania dotyczące dekarbonizacji – w trosce o klimat. Ponadto oczekuje się, że europejski model prowadzenia biznesu będzie sprzyjać dobrostanowi wszystkich interesariuszy – włącznie z pracownikami. 

Działania te stwarzają szanse na wzrost odporności (rezyliencji) oraz efektywności nie tylko biznesu, ale całej gospodarki. W szczególności kluczowa jest w tym kontekście kwestia dekarbonizacji. 

Logistyka ma szczególne uwarunkowania, jeśli chodzi o dekarbonizację (problem napędów pojazdów) oraz kwestie społeczne i korporacyjne (działalność prowadzona jest w sposób rozproszony, z udziałem wielu partnerów łańcuchów dostaw). Jednocześnie to właśnie sektor TSL (transport-spedycja-logistyka) ponosi odpowiedzialność za bardzo wysoką emisję gazów cieplarnianych (około 25%). Dlatego oczekiwania w zakresie dekarbonizacji w odniesieniu do logistyki są coraz wyższe. Stanowi to ogromne wyzwanie dla podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze.

Szkolenie ma na celu pokazać relacje strategii ESG i strategii biznesowej (rozwoju), ze szczególnym naciskiem na konieczność osadzenia kwestii ESG wewnątrz strategii biznesowej. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy po szkoleniu będą: 

 • wiedzieć, na czym polega istota podejścia ESG, jak ma się do systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami,
 • umieć jak przygotować się do wdrażania regulacji dotyczących dekarbonizacji w logistyce, 
 • mieć świadomość znaczenia ESG w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Istotnym elementem szkolenia będzie pokazanie możliwości finansowania niezbędnych zmian oraz przedstawienie uwarunkowań prawnych realizowanych zmian. Nie zabraknie także odwołań do najlepszych praktyk. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami tworzenia strategii ESG w logistyce oraz przygotować do współuczestnictwa w przygotowywaniu, prowadzeniu i monitoringu strategii ESG, a zwłaszcza przedsięwzięć związanych z dekarbonizacją logistyki.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:

 • Prezesów i Właścicieli 
 • Dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu
 • Managerów szczebla strategicznego 
 • Przedstawicieli działów logistyki
 • Specjalistów w zakresie zarządzania strategicznego, środowiskowego i HR
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne.

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Relacja strategii rozwoju i strategii ESG

Robert Tomanek, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ESG w zespole EcoGreen.

 1. Podstawy zarządzania strategicznego
 2. Istota podejścia ESG
 3. Lokowanie strategii ESG w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa
 4. Realizacja strategii ESG w warunkach sektora TSL

10:15

Przerwa

10:30

Wyzwania prawne związane z Europejskim Zielonym Ładem i ESG dla logistyki

Agnieszka Skorupińska, Partner w kancelarii CMS | Liderka Praktyki ds. Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

 1. Co wynika z Europejskiego Zielonego Ładu dla sektora TSL?
 2. Raportowanie ESG pod CSRD – kto, kiedy i jak?
 3. Jak korzystać z Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania (ESRS)?
 4. Co oznacza należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, przepisy niemieckie)?
 5. Jakie wymogi stawiane są łańcuchowi wartości?
 6. Czy ignorowanie ESG się opłaca?

11:30

Przerwa

11:45

Dekarbonizacja i budowanie odporności logistyki

Barbara Kos, Doktor habilitowana (nauki ekonomiczne), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 1. Znaczenie dekarbonizacji logistyki
 2. Odporność logistyki i punkty krytyczne
 3. Narzędzia dekarbonizacji w łańcuchach dostaw

12:30

Przerwa

12:45

Finansowanie dekarbonizacji ze środków unijnych

Anna Mercik, Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 1. Charakterystyka funduszy nowej perspektywy
 2. Środki na dekarbonizację w funduszach europejskich
 3. Zasady przygotowanie wniosków o finansowanie i ich rozliczania 

13:30

Przerwa

14:00

Cele klimatyczne zgodne z SBTi i projekt dekarbonizacji

Magda Andrejczuk, Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro

 1. Specyfika strategii ESG – studium przypadku
 2. Przykłady przedsięwzięć
 3. Zalecenia

14:45

Przerwa

15:00

Dekarbonizacja logistyki – warsztat

Robert Tomanek, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ESG w zespole EcoGreen. , Grzegorz Krawczyk, Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 1. Diagnoza potrzeb i możliwości (wyniki ankiety)
 2. Proponowane działania – dyskusja
 3. Wnioski (prowadzący), podsumowanie

16:00

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Robert Tomanek

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ESG w zespole EcoGreen.

Polski ekonomista z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz dorobkiem naukowym.
Wiedzę i doświadczenie zarządcze zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora (1992-1997) oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1997-2004), W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 2017-2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie 04.07.2019- 21.01.2020 członek Rady Nadzorczej JSW SA. Od stycznia 2020 do października 2020 członek Komisji Nadzoru Finansowego powołany przez Prezydenta RP. W latach 2020-2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W latach 2008-2020 prorektor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Autor i współautor ponad 195 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 18 monografii.
Wykształcenie: studia ukończył w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1987), tam uzyskał stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003). Absolwent programu Personal Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019). Posiada certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń dot. ESG, dekarbonizacji, zrównoważonego rozwoju (wydane przez PFR, PARP, Forbes).

 

Agnieszka Skorupińska

Partner w kancelarii CMS | Liderka Praktyki ds. Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Adwokat z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym oraz Partnerka i Liderka Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wiceprzewodnicząca Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Agnieszka Skorupińska doradza także w zakresie ESG, w tym raportowania niefinansowego oraz Taksonomii.
Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.
Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.
Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę Skorupińską jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 2), a ranking Legal 500 jako tzw. „Rising Star” w dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych. W 2014 roku Agnieszka Skorupińska została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.
Praktyka kierowana przez Agnieszkę Skorupińską jest klasyfikowana w tzw. Band 2 w rankingu Chambers & Partners, natomiast w 2018 roku była rekomendowana w kategorii „prawo ochrony środowiska” w Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Barbara Kos

Doktor habilitowana (nauki ekonomiczne), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej w latach 2016-2020 i Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 2008-2016. Autorka lub współautorka około 170 recenzowanych prac naukowo-badawczych z czego: 46 wydano w języku angielskim w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierowała zespołami lub uczestniczyła w zespołach realizujących inne projekty naukowo-badawcze. Uczestniczyła jako ekspert i prelegent w wielu panelach eksperckich np. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Główne zainteresowania naukowe to: funkcjonowanie rynku usług TSL w aspekcie ekonomicznym, prawnym, przestrzennym, organizacyjnym i technicznym; problematyka mobilności miejskiej; zarządzanie mobilnością; innowacje i kierunki rozwoju sektora TSL; nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne (ICT) w TSL; procesy integracji w sektorze TSL a także unijna i krajowa polityka transportowa
Wykształcenie: studia ukończyła w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1981), tam uzyskała stopnie doktora (1990) i doktora habilitowanego (1999) Absolwentka programu The Strategic Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019).

 

Anna Mercik

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wieloletnia główna specjalistka ds. projektów Unii Europejskiej w strukturach podmiotów odpowiedzialnych za organizację publicznego transportu zbiorowego (Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Zarząd Transportu Metropolitalnego) na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedzialna za opracowywanie analiz strategicznych i ekonomicznych, dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej, wsparcie merytoryczne zespołów projektowych w zakresie zarządzania, rozliczeń finansowych i monitorowania inwestycji. W okresie od września 2020 do czerwca 2021 Członek Rady Nadzorczej Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Ma uprawnienia audytora wewnętrznego na podstawie egzaminu złożonego przed Ministrem Finansów. Legitymuje się certyfikatem z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Do jej głównych obszarów zainteresowań badawczych należą ekonomika transportu, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, narzędzia oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, efektywności wydatków na inwestycje, polityka zrównoważonego rozwoju, niskoemisyjność i zeroemisyjność.

 

Magda Andrejczuk

Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro

Z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem związana zawodowo od 2010 roku. W Allegro od września 2020 roku zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability oraz raportowaniem ESG, współpracując z różnymi obszarami biznesowymi firmy w zakresie ESG. Odpowiada również współpracą z partnerami zewnętrznymi, takimi jak UN Global Compact czy SBTi. Jest członkinią Grupy Odpowiedzialny e-commerce działającej przy Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. W latach 2017-2020 pracowała w Agorze, gdzie zajmowała się komunikacją, CSR, kodeksem etyki i raportowaniem. Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, m.in. jako menedżerka Programu Partnerstwa i koordynatorka Karty Różnorodności. Jest współprowadzącą na studiach podyplomowych dot. CSR i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka socjologii i ekonomii. Pasjonatka startupów, szczególnie zrównoważonych.

 

Grzegorz Krawczyk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Autor ekspertyz dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie m.in: analizy kosztów działalności, organizacji transportu publicznego i równoważenia mobilności miejskiej. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie oceny projektów z obszaru transport miejski, Członek Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 5 kwietnia
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!