Znajdź szkolenia niemalże na każdy temat w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenia biznesowe online i stacjonarne w całej Polsce
 • Sprawdź program, prelegentów oraz ceny szkoleń
 • Zgłoś udział w szkoleniu wypełniając nasz formularz rejestracji online
 • Znajdź szkolenia biznesowe online i stacjonarne w całej Polsce
 • Sprawdź program, prelegentów oraz ceny szkoleń
 • Zgłoś udział w szkoleniu wypełniając nasz formularz rejestracji online
szkolenia otwarte
Przewiń stronę

Szkolenia: 6591

 • Kraków, 24 - 25 czerwca 2021
 • już od 1650 PLN
już od 1650 PLN

Pomiary 3D

 • Kraków, 17 - 18 maja 2021
 • już od 1550 PLN
już od 1550 PLN
Artykuł

Wszystko, co warto wiedzieć o szkoleniach!

Szkolenie to cykl powiązanych tematycznie wykładów, których celem jest pozyskanie bądź uzupełnienie wykształcenia, wiedzy i umiejętności praktycznych oraz zawodowych osób szkolonych. W praktyce rozróżniamy bardzo wiele definicji szkolenia w zależności od dziedziny nauki czy też sektora gospodarki. Współcześnie pod pojęciem tym rozumiany jest cały proces rozwijania kwalifikacji w danej dziedzinie, a także całokształt działań przedsiębiorstw i organizacji mających na celu poprawę jakości zasobów ludzkich, tak aby odpowiadały one aktualnym oraz przyszłym potrzebom danej organizacji. Jeśli działania te podejmowane są przez organizację w sposób świadomy, usystematyzowany i zaplanowany najczęściej przybierają postać tzw. polityki szkoleniowej.

Jakie są główne rodzaje szkoleń?

Współczesna systematyka szkoleń obejmuje cztery główne klasyfikacje szkoleń.

Ze względu na sposób organizacji wyróżniamy:

 • Szkolenia otwarte – dostępne są one dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność do danej organizacji, przedsiębiorstwa czy grupy społecznej. Najczęściej organizatorami szkoleń otwartych są różnego rodzaju firmy szkoleniowe, fundacje oraz osoby indywidualne zainteresowane odpłatnym bądź nieodpłatnym kształceniem osób trzecich w danym temacie.
 • Szkolenia zamknięte – organizowane są na potrzeby i zamówienie konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników przedsiębiorstwa bądź członków danej organizacji). Najczęściej program takiego szkolenia jest przygotowywany w oparciu o wcześniejszą analizę potrzeb szkoleniowych, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań działalności danego podmiotu bądź szkolonej grupy.

Ze względu na umiejscowienie w organizacji trenerów, osób prowadzących szkolenie wyróżniamy:

 • Szkolenia wewnętrzne – zajęcia i wykłady w trakcie takiego szkolenia prowadzone są przez osoby z wewnątrz danej organizacji. Jeśli osoby te specjalizują się w prowadzeniu szkoleń, a ich głównym celem jest kształcenie członków danej organizacji, z reguły nazywane są kadrą szkoleniową bądź trenerską.
 • Szkolenia zewnętrzne – zajęcia i wykłady w trakcie takich szkoleń prowadzone są przez osoby z zewnątrz organizacji, najczęściej wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, trenerów indywidualnych bądź inne osoby posiadające wiedzę i umiejętności jej efektywnego przekazywania.

Ze względu na osoby szkolone wyróżniamy:

 • Szkolenia indywidualne – proces przekazywania wiedzy i podnoszenia umiejętności odbywa się w postaci bezpośredniego, indywidualnego kontaktu pomiędzy osobą szkoloną (uczestnik, student…), a osobą szkolącą (trener, szkoleniowiec, coach…). Zaletą szkoleń indywidualnych jest pełne skupienie na potrzebach i procesie uczenia indywidualnej osoby, a więc również możliwość zastosowania meto szkoleniowych najlepiej dopasowanych do stylu uczenia się i cech indywidualnych osoby szkolonej.
 • Szkolenia grupowe – adresatem szkoleń grupowych jest mniej lub bardziej formalna grupa, również grupa szkoleniowa utworzona ad hoc na potrzeby realizacji danego szkolenia. Szkolenia grupowe są stosowane dużo częściej niż indywidualnie, zwłaszcza w biznesie, ze względu na koszty, dostępność oraz możliwość rozwoju kompetencji wymagających interakcji z innymi osobami szkolonymi (np. praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna…).

Ze względu na tematykę szkoleń wyróżniamy:

 • Szkolenia miękkie – głównie dotyczą one umiejętności indywidualnych szkolonych osób, a ich celem jest podniesienie zdolności np. efektywnej komunikacji, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy też negocjacji. Są to szkolenia w dużej mierze na pograniczu psychologii czy behawiorystki.
 • Szkolenia twarde - dotyczą one przekazywania wiedzy specjalistycznej, zawodowej bądź branżowej. Ich celem jest zapoznanie uczestników z określoną wiedzą merytoryczną oraz nabycie umiejętności technicznych, zawodowych. Wiele ze szkoleń twardych kończy się egzaminami oraz nabyciem odpowiednich uprawień potwierdzonych certyfikatem, zaświadczeniem itp. Przykładowo mogą to być szkolenia informatyczne bądź np. kurs obsługi wózka widłowego z egzaminem końcowym uprawniającym do wykonywania zawodu.

Ze względu na sposób realizacji zajęć wyróżniamy:

 • szkolenia stacjonarne - realizowane są one w sali szkoleniowej bądź innym miejscu fizycznym, w którym przeprowadza się zajęcia. Pozwalają one na blizki kontakt między uczestnikami, a osobami prowadzącymi (trenerzy wykładowcy, prelegenci), a także użycie ćwiczeń wymagających bliskiego kontaktu i interakcji pomiędzy uczestnikami. Szkolenia stacjonarne wciąż uchodzą za najfektywniejszy model szkolenia.
 • szkolenia online - mogą one być realizowane zarówno w formule zajęć na żywo, jak i zajęć online, ale realizowanych nie w czasie rzeczywistym, czasami nazywane szkoleniami on demand. Szkolenia online przechodzą gwałtowny rozwój ze względu na ich wygodę, atrakcyjność cenową, a także bezpieczeństwo epidemiczno-sanitarne.

Jakie główne funkcje spełniają szkolenia?

Współczesne szkolenia mogą spełniać cały szereg funkcji w zależności od sposoby ich realizacji, zastosowanych form i metod szkoleniowych. Główne funkcje szkoleń spotykane w literaturze to m.in.:

 • Funkcja adaptacyjna – jej celem jest dostosowanie wiedzy i umiejętności osoby szkolonej (np. pracownika) do wymagań w danym obszarze, czy to na stanowisku pracy czy też wynikających z życia społecznego (np. szkolenia z posługiwania się komputerem dla seniorów itp.). Znaczenie tej funkcji rośnie wraz z postępem społecznym i gospodarczym, które sprawiają, że uczyć się musimy całe życie (tzw. lifelong learning), aby sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.
 • Funkcja modernizacyjna – jej celem jest odświeżenie wiedzy w danej dziedzinie, zapoznanie ze zmianami bądź kierunkami zmian oraz podtrzymanie umiejętności w danej dziedzinie. Dobrym przykładem mogą być powszechnie organizowane szkolenia prawne, które pozwalają pracownikom przedsiębiorstw nadążyć za zmianami w przepisach (np. szkolenia RODO itp.).
 • Funkcja innowacyjna – jej celem jest takie szkolenie, które może pozytywnie wpływać na wdrażanie nowych rozwiązań w danej dziedzinie, kreatywność, dążenie do zmian i kwestionowania status quo. Mogą to być zarówno szkolenia twarde zapoznające uczestników z innowacyjną wiedzą, jak też miękkie, których celem jest często rozwijanie postaw i zachowań sprzyjających pojawianiu się innowacji.
 • Funkcja społeczna – jej celem jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych, które pozwalają rozwijać indywidualne cechy i zachowania uczestników sprzyjające efektywnej komunikacji społecznej, współpracy w grupie czy też osiąganiu lepszego samopoczucia (np. w przypadku szkoleń z radzenia sobie ze stresem czy asertywności).
 • Funkcja motywacyjna – jej celem jest zapewnienie uczestnikom możliwości rozwoju osobistego, zdobywania nowej wiedzy i wchodzenia w nowe, bardziej wymagające role (np. menedżerskie), a także zapobieganie negatywnym zjawiskom, takim jak wykluczenie społeczne czy wypalenie zawodowe.

Rynek szkoleniowy w Polsce

Serwis Eventis.pl to baza szkoleń z całej Polski, zarówno stacjonarnych, jak i odbywających się online. Serwis zawiera listę szkoleń w Warszawie, szkolenia we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Lublinie i większości dużych miast w Polsce.

Baza szkoleń pozwala znacznie skrócić czas poszukiwania właściwego szkolenia, bez względu na to czy realizowane ono jest stacjonarnie czy online. Baza szkoleń pozwala porównać poszczególne oferty szkoleń, zapoznać się z programem zajęć, sylwetkami prelegentów i trenerów, stosowanymi metodami szkoleniowymi, a także z warunkami uczestnictwa i cenami. Pozwala to nie tylko wybrać szkolenia najlepiej spełniające nasze potrzeby szkoleniowe, ale również efektywnie wydawać budżet szkoleniowy.

Najpopularniejsze szkolenia

Polecamy Państwa uwdze popularne szkolenia biznesowe:

Szkolenia online - czy są równie skuteczne jak szkolenia tradycyjne?

Epidemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na rynek szkoleń w Polsce i na świecie, zwłaszcza rynek szkoleń biznesowych. Wiele form szkoleniowych przeniosło zajęcia z sal szkoleniowych na rozmaitego typu platformy do prowadzenia zajęć online. Czy jednak zmiany wymuszone przez sytuację epidemiczną odbijają się na jakości szkoleń? Czy szkolenia online są równie skuteczne, co szkolenia tradycyjne, realizowane w sali szkoleniowej? Odpowiedzi na to pytanie może być tak wiele, jak ofert szkoleń na rynku. W zależności od tego jak bardzo organizator zadbał o jakość szkoleń zdalnych, moga one być równie skuteczne jak stacjonarne. Jak w przypadku każdej dużej i szyko postępującej zmiany, organizatorzy szkoleń muszą nauczyć się realizować zajęcia zdalne. Niektórym idzie to lepiej, inni wciąż są w procesie uczenia się. Co do zasady jednak, zajęcia online, mogą być równie skuteczne jak stacjonarne, jeśli odpowiednio zadbamy o ich formułę, dostosujemy tok realizacji do ograniczeń jakie stwarza sieć internet i zdalna komunikacja. Pierwsze badania dowodzą jednak, że satysfakcja uczestników ze szkoleń realizowanych zdalnie nie uległa zmianie w porównaniu do szkoleń stacjonarnych. Warto więc otworzyć się na taką formę poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń!

Wszystko, co warto wiedzieć o szkoleniach!