Regulamin użytkowania serwisu eventis.pl

Regulamin użytkowania serwisu eventis.pl

Wiemy, że nikt nie lubi regulaminów, dokumentów prawnych i biurokracji. Nie mniej jednak zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem użytkowania serwisu eventis.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem serwisu.

Artykuł

Regulamin użytkowania

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem użytkowania serwisu eventis.pl

 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis eventis.pl jest platformą z ogłoszeniami dotyczącymi szkoleń, kursów, konferencji, kongresów i tym podobnych wydarzeń o charakterze merytorycznym.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu eventis.pl, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Eventis.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych. Użytkownik zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także nie dostarczać treści ani podejmować działań o charakterze bezprawnym.
§2 Definicje
Na potrzeby Regulaminu poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie https://eventis.pl.
 4. Usługodawca – HG Events Poland z siedzibą w Warszawie (04-395) przy ul. Siennickiej 22/22, NIP: 5431832044, REGON: 140195067.
 5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Zapytania, Powiadomienia oraz Rejestracja na wydarzenie.
 6. Powiadomienia – bezpłatna usługa polegająca na wysyłce powiadomień o nowych Wydarzeniach i innych treściach zamieszczonych w Serwisie spełniających wybrane kryteria na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika. Zamiennie dla nazwy Powiadomienia w Serwisie stosuje się nazwę Newsletter.
 7. Rejestracja na wydarzenie – bezpłatna usługa polegająca na wysłaniu w imieniu Użytkownika do Organizatora Wydarzenia formularza Rejestracji na wydarzenie, które podlega przyjęciu bądź odrzuceniu przez Organizatora w zależności od stosowanych przez niego zasad, dostępności miejsc itp. bez gwarancji akceptacji zgłoszenia przez Organizatora.
 8. Zapytania – bezpłatna usługa polegająca na wysłaniu w imieniu Użytkownika do Organizatora Wydarzenia oraz do Usługodawcy formularza zapytania dotyczącego Wydarzenia lub Organizatora.
 9. Wydarzenie – dowolne wydarzenie zorganizowane przez Organizatora, takie jak szkolenie, kurs, warsztat, seminarium, forum, konferencja, kongres, targi itp. zamieszczone w Serwisie.
 10. Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcę Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Organizator - podmiot, który zaakceptował Regulamin korzystania z Serwisu przez Organizatorów wydarzeń oraz ma możliwość organizowania Wydarzeń i zamieszczania ich w Serwisie.
§3 Świadczone usługi
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
  1. Powiadomienia – bezpłatna usługa polegająca na wysyłce powiadomień o nowych Wydarzeniach i innych treściach zamieszczonych w Serwisie spełniających wybrane kryteria na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika.
  2. Rejestracja na wydarzenie – bezpłatna usługa polegająca na wysłaniu w imieniu Użytkownika do Organizatora Wydarzenia formularza Rejestracji na wydarzenie, które podlega przyjęciu bądź odrzuceniu przez Organizatora w zależności od stosowanych przez niego zasad, dostępności miejsc itp. bez gwarancji akceptacji zgłoszenia przez Organizatora.
  3. Zapytania – bezpłatna usługa polegająca na wysłaniu w imieniu Użytkownika do Organizatora Wydarzenia oraz do Usługodawcy formularza zapytania dotyczącego Wydarzenia lub Organizatora. W przypadku wysłania Zapytania do Usługodawcy przekaże on zapytanie do wybranych przez siebie Organizatorów, którzy zdaniem Usługodawcy mogą dostarczyć usługę, o którą zpytuje Użytkownik.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Usług dostępnych w Serwisie, a także zmiany zasad i wysokości odpłatności dostępu do Usług bez wcześniejszego uprzedzenia, a także do świadczenia usług różniących się od tych oferowanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Niezależnie od świadczenia Usług, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki szkoleniowej, z których korzystanie jest bezpłatne i nie wymaga podawania jakichkolwiek danych.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie (np. smartphone, tablet) pozwalające na korzystanie z sieci Internet za pomocą przeglądarki stron WWW (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW oraz poczta elektroniczna.
§4 Obowiązki użytkownika
 1. W trakcie korzystania z Serwisu oraz Usług Użytkownik zobowiązany jest:
  1. do dostarczenia informacji zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych osobowych bądź innych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich,
  2. do uzyskania uprzedniego upoważnienia od osób trzecich, o ile Użytkownik wysyła Zapytanie bądź dokonuje Rejestracji na wydarzenie w imieniu osób trzecich – w takim razie Użytkownik oświadcza, że został upoważniony do wysłania Zapytania bądź dokonania Rejestracji na wydarzenie w imieniu osób trzecich oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z wysłanym Zapytaniem bądź dokonywaną Rejestracją,
  3. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich, w tym powstrzymania się od używania obraźliwych treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane,
  4. do powstrzymania się od umieszczania w Serwisie jakichkolwiek materiałów nielegalnych, pornograficznych lub innych, które naruszają obowiązujące przepisy prawa,
  5. do powstrzymania się od przesyłania niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników bądź Organizatorów, jak też do Usługodawcy,
  6. do nie wypełniania w sposób automatyczny jakichkolwiek formularzy w Serwisie, jak też wykonywania automatycznych zapytań w Serwisie, w tym powodujących zakłócenie jego funkcjonowania lub utrudnienia w dostępie do Serwisu,
  7. do nie kopiowania materiałów opublikowanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy za wyjątkiem prawa do cytowania,
  8. do powstrzymania się od wszelkich działań mogących powodować straty ekonomiczne bądź wizerunkowe Usługodawcy,
  9. do akceptacji regulaminu danego Wydarzenia, o ile został on zamieszczony na stronie Wydarzenia. W takim wypadku Użytkownik dokonując Rejestracji na wydarzenie akceptuje wskazany przez Organizatora regulamin.
§5 Reklamacje
 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą:
  • wiadomości wysłanej przez formularz kontaktowy,
  • listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Serwis eventis.pl, ul. Siennicka 22/22, 04-395 Warszawa.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie, nie przekraczającym 30 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
 4. Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w przypadku powstania ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem Użytkownik może wykorzystać platformę ODR (ec.europa.eu/consumers/odr) do ich rozstrzygania.
§6 Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest HG Events Poland z siedzibą w Warszawie (04-395) przy ul. Siennickiej 22/22, NIP: 5431832044, REGON: 140195067 („Usługodawca”).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poprzez formularz kontaktowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji Usług dostępnych w Serwisie (w tym Powiadomień oraz Rejestracji na wydarzenie).
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania Usług oraz do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym do:
  • dostarczania Powiadomień o nowych wydarzeniach,
  • dostarczania do Organizatorów Rejestracji na wydarzenia,
  • dostarczania Zapytań dotyczących Wydarzeń oraz Organizatorów,
  • wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych,
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, zawieranej w Serwisie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji ze świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, poprzez przesłanie formularza odstąpienia, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z Usług za pośrednictwem Serwisu. W przypadku otrzymania formularza o rezygnacji ze świadczenia Usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.
Ochrona danych osobowych
 1. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych niniejszym Regulaminie oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem punktów kolejnych.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym dostępem ze strony osób nieupoważnionych, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania Usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do Organizatorów wydarzeń – celem dokonania Rejestracji na wybrane przez Użytkownika wydarzenie.
 2. Serwis korzysta z wtyczek z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Google. Gdy odwiedzasz Serwis, wtyczki sieci społecznościowych mogą ustanawiać połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem sieci społecznościowej. Sieć społecznościowa otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś Serwis. Zwracamy uwagę, że Usługodawca, jako dostawca Serwisu, nie uzyskuje wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez sieci społecznościowe. Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe powiązały Twoją wizytę w Serwisie z Twoim kontem użytkownika w sieciach społecznościowych, wyloguj się z konta użytkownika w sieci społecznościowej.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych:
  1. przy przetwarzaniu danych osobowych w celu wysłania Zapytania oraz Rejestracji na wydarzenie administratorem danych osobowych są Usługodawca oraz Organizator Wydarzenia – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku Zapytania oraz Rejestracji na wydarzenie, którego organizatorem jest podmiot zagraniczny możliwe jest przekazanie Twoich Danych osobowych do państwa trzeciego. Dane Organizatora dostępne są zawsze na stronie danego Wydarzenia i/lub powiązanym z nią profilem Organizatora.
  2. przy przetwarzaniu danych osobowych w celu otrzymywania Powiadomień o nowych wydarzeniach wyłącznym administratorem Twoich danych jest Usługodawca - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu usług Serwisu oraz podmiotów trzecich wyłącznym administratorem Twoich danych jest Usługodawca - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy, klikając link wypisz w stopce otrzymanej korespondencji bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Polityka „cookies” i wymagania techniczne
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających Serwis na potrzeby administratora.
 3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione bądź niemożliwe.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych zawartych w plikach „cookies” poprzez odnalezienie ich na dysku komputera oraz w każdej chwili je usunąć.
Logi serwera
 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest i przechowywane w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 2. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§7 Zasady odpowiedzialności
 1. Prawem właściwym dla Serwisu, Usługodawcy i niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku sporu z Konsumentem przez sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 3. Pełna odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie jego Organizatora. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Organizatorami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Serwisu.
 4. Informacje na temat Organizatorów oraz Wydarzeń, w tym terminów, kosztów udziału w wydarzeniu itp. są określane przez Organizatora bądź Serwis. Pomimo dołożenia wszelkich starań Serwis nie gwarantuje ich aktualności i poprawności, co nie może stanowić podstaw do wysuwania jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku dostępu do pozostałych materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania Usług, jednakże ze względu na niemożliwą do całkowitego wyeliminowania zawodność komunikacji elektronicznej nie gwarantuje jej niezawodnego i nieprzerwanego wykonania (np. niezakłóconego dostarczania Powiadomień, Zapytań oraz Rejestracji na Wydarzenie). Odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu jest wyłączona.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Organizatora lub Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych w Serwisie.
§8 Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres Usługodawcy pocztą tradycyjną lub drogą korespondencji e-mail. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem oraz w przypadku pełnego wykonania Usługi przed terminem jej wypowiedzenia bądź odstąpienia.
 2. Konsument korzystając z Usług Serwisu wyraża zgodę na bezzwłoczne rozpoczęcie świadczenia Usług, w tym bez oczekiwania na upływ terminu na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość.
 3. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogą korespondencji wysłanej przez formularz kontaktowy  lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, zmiany mogą wejść w życie wcześniej.
 7. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie treści dostępne w Serwisie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Możesz skontaktować się z Usługodawcą:
  1. pisząc na adres: Serwis eventis.pl, Warszawa (04-395), ul. Siennicka 22/22,
  2. wysyłając wiadomośc poprzez formularz na stronie kontakt.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://eventis.pl/regulamin
Regulamin użytkowania