Regulamin
REGULAMIN KONT DLA ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ

 

§ 1 CZAS OBOWIĄZYWANIA, WYPOWIEDZENIE WSPÓŁPRACY
 1. Rejestracja w Serwisie eventis.pl poprzez założenie konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Konto w Serwisie eventis.pl zostaje założone na czas nieokreślony.
 3. Współpraca może zostać wypowiedziana, a konto zablokowane bądź usunięte w dowolnym terminie wskutek żądania jednej ze stron bez podania przyczyny.
 4. Konta będą blokowane bądź usuwane w trybie natychmiastowym m.in. wskutek:
  1. Wielokrotnego umieszczania tego samego wydarzenia na łamach Serwisu eventis.pl,
  2. Zamieszczania danych kontaktowych oraz linków w polach innych niż oznaczone, jako pola na telefon, faks, e-mail, adres pocztowy bądź adres URL,
  3. Zaniechania dodawania nowych wydarzeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy,
  4. Podejmowania działań, które mogą przynieść szkodę bądź utrudnić działanie Serwisu eventis.pl, jak też powodować utratę dobrego imienia Serwisu eventis.pl,
  5. Podejmowania działań niezgodnych z prawem.

 

§ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA
 1. Serwis eventis.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych w związku z użytkowaniem Serwisu eventis.pl, wyłączona jest również odpowiedzialność Serwisu eventis.pl z tytułu utraconych korzyści.
 2. Firma decydująca się na współpracę z Serwisem eventis.pl i zakładająca konto zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych strat spowodowanych działaniami pracowników firmy i osób wykorzystujących konto firmy, które byłyby niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź obowiązującym prawem.
 3. Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Serwisem eventis.pl a organizatorami wydarzeń biznesowych, firma decydując się na zawarcie współpracy z Serwisem eventis.pl i zakładająca konto w Serwisie eventis.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych teleadresowych i otrzymywanie materiałów informacyjno-promocyjnych pocztą, telefonicznie, faksowo bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Firma decydująca się na zawarcie współpracy z Serwisem eventis.pl i zakładająca konto w Serwisie eventis.pl wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wprowadzonych informacji do sporządzania wszelkich publikacji zbiorowych poświęconych rynkowi wydarzeń biznesowych i ich organizatorów, np.: katalogów drukowanych zawierających dane firm szkoleniowych i oferty szkoleń.

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami rozwiązywane powinny być w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku zgody właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu eventis.pl.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie http://www.szkolenia.eventis.pl/regulamin Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na ww. stronach na przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania.